Отговори на въпроси: Прехвърляне на животновъден обект

време за прочит: 1 минута

Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва да помагат за решаването на наболели въпроси в животновъдството. В някои области, съветите са доста активни и въпроси, на които не могат да намерят отговори, ги задават на МЗХГ.

 Въпрос: „Как следва да се извърши прехвърляне на собствеността на един ЖО, който е регистриран по чл. 137 от ЗВМД – трябва ли да се подават отново всички документи като за нов ЖО или има по-облекчена процедура?“

Отговор: Съгласно чл. 137в от ЗВМД (в сила от 14.02.2020 г.) при промяна на обстоятелства, посочени в чл. 137, ал. 9, т. 3-7 от ЗВМД, стопанина (собственик или ползвател) на обекта в 7-дневен срок от настъпване на промяната трябва да подаде до директора на ОДБХ заявление, към което да приложи документите, свързани с промяната, както и да заплати такса в размер, определен в Тарифата на БАБХ.

  • При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3, относно смяна на името и постоянния адрес на собственика или ползвателя на обекта, се подава заявление в свободен текст. Директорът на ОДБХ в 7-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра и издава ново удостоверение за регистрация на обекта. В случая документите, свързани с промяната на обстоятелствата относно новия стопанин са тези, удостоверяващи смяна на собственост или право на ползване на обекта.
  • При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 4 – 7, относно смяна на адрес/местонахождение и вид на обекта; капацитет на обекта, с изключение на пчелините, за които се вписва брой отглеждани пчелни семейства; вид, категория и предназначение на животните в обекта; технология на отглеждане на животните, се прилага редът по чл. 137, ал. 2 – 7, т.е. по стандартния ред, приложим при заявление за регистрация на ЖО, при който назначена комисия от ОДБХ извършва проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук