Хуманно отношение към животните

Думичките хуманно отношение към животните все повече навлизат в ежедневието на фермерите. Това са изисквания породени от новите отношения към животните подплатени и с икономически стимул. Когато се откриваха тези мерки, всеки си мислеше, че това е лесна работа и едва не само ще попееш на кравичката и ще получиш парите.

За да не си мислят нашите фермери, че изискванията към тях са най-големи по отношение на хуманното отношение към животните, ще ви запознаем какво се изисква от румънските фермери.

Собствениците на животни трябва да осигурят на животните необходимото жизнено пространство, ежедневно наблюдение на всички животни, наблюдение на технологичния процес, следене на параметрите на микроклимата, вентилацията, консумацията на храна и вода в зависимост от вида, експлоатационната система, физиологичното състояние и възрастовата категория, както и прилагането на програми за превенция на заболяванията.

За реалистична оценка на хуманното отношение към животните е необходимо да се извършат измервания на нивото на производство, поведение, анатомия, физиология, здраве и имунитет, но също и други елементи като:

 • производствена система;
 • рентабилност на фермата;
 • въздействие върху околната среда по отношение на почвата, водата, въздуха;
 • състоянието на здравето и безопасността на служителите и работниците;
 • общностни взаимодействия на стопанството (свързани със замърсяване или други фактори);
 • национална и международна търговия.

Като цяло животните трябва да имат пет основни права:
– животните трябва да имат неограничен достъп до прясна вода и подходяща храна, за да поддържат здравето си.
– животните трябва да имат подходяща среда за живот, която включва подслон и удобна зона за почивка.
– на животните трябва да се осигури бърза диагноза и подходящо лечение при нужда.
– на животните трябва да се осигури достатъчно пространство и компания от животни от същия вид.
– животните трябва да бъдат третирани по начин, който не им причинява душевно страдание.

Препоръки към собствениците за да осигурят гореказаните изисквания.

 • настаняване на животни и птици в помещения, съответстващи на вида и възрастовата категория, които осигуряват плътност, обем на въздуха, влажност, осветление и зоохигиена при нормални параметри, чрез:
  • саниране по целесъобразност на повредени външни и вътрешни конструктивни елементи
  • херметичността на вратите и прозорците за осигуряване на оптимална и постоянна температура в помещенията;
  • хигиенизиране на помещенията за животни, чрез механично почистване, дезинфекция, дератизация, боядисване;
  • проверка и саниране на технологичните елементи (доене, подхранване, евакуация на оборски тор, поливане, вентилация);
  • осигуряване на комфортни пространства за периода на отелване в зависимост от вида на животните, отглеждани във фермата.
 • Контрол на качеството и защита на водоизточниците и инсталациите, за да не бъдат подложени на замърсяване.
 • Осигуряване на необходимите фуражи в асортиментите, оптимални условия за съхранение и установяване и спазване на дневните фуражни съотношения в зависимост от вида и категорията животни и птици.
 • Изхвърляне и съхранение на оборски тор, боклук, в платформи или пречиствателни станции, за да не бъдат източник на разпространение на болести.
 • Осигуряване на съоръжения за съхранение на трупове и други животински отпадъци, предназначени за унищожаване от специализирано звено.
 • Транспортирането на животни и птици трябва да се извършва само ако са осигурени подходящо оборудвани транспортни средства, които ги предпазват от атмосферни влияния.
 • Собствениците на животни имат задължението да не проявяват брутално отношение към тях, като им е забранено прилагането на лошо отношение, като: удряне, изтезания и други подобни жестокости, както и да не ги изоставят и прогонват.
 • Уведомете ветеринарния лекар за намерението за въвеждане или отстраняване на животни в/от стопанството и други вътрешни движения на животни.
 • Ветеринарният лекар трябва спешно да бъде информиран за настъпването на промени в здравето на животните и птиците във фермата.
 • Да си сътрудничи с ветеринарните служби за извършване на действията по надзор и профилактика на болести по животните, планирани за различни периоди от годината или за интервенции в ситуации на необходимост.

Д-р Пентеа Виорел клон Сибиу

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук