2 част / Правила и забрани за овцевъдите!

Румънците не чакат да сътворят измени в техния Закон за ВМД. Те просто пускат проекто заповед относно новите правила за отглеждането на овцете и козите.

Всъщност тези правила не са нещо повече от нашите, но са събрани в един документ, за да може фермера да са му под ръка и да ги изпълнява.

При нас си е най-редовно във всеки документ, свързан с отглеждането на животни, да има правила и в един момент объркването е тотално.

Със Заповед на президента на Националния санитарен ветеринарномедицински орган и служба за безопасност на храните на Румъния се определят поредица от минимални стандарти при отглеждането на овцете и козите

Разделителните стени на кошарите за кози трябва да са високи най-малко 1,30 метра, за да се предотврати бягството на животните, предвид специфичното им поведение при скачане.
В случай, че козите са настанени в отделни боксове, но да могат да се виждат със „съседката”.

Хранителните и водоподаващите съоръжения трябва да бъдат проектирани, изградени и разположени така, че да бъдат сведени до минимален риск от замърсяване на храната и водата и вредните последици от конкуренцията между животните.

За да се избегне замръзване, водопроводните тръби трябва да бъдат изолирани и проверени през студения сезон, за да се гарантира наличието на вода; когато температурите са много ниски, тази проверка трябва да се извършва по време на ежедневните инспекции.

Откритите поилки трябва да се изпразват и почистват редовно, особено през горещия сезон.Поилките не трябва да се поставят близо до местата за хранене или почивка, за да се предотврати всяка загуба на вода, която би могла да намокри фуража и постелката.

Височината на поилките трябва да съответства на размера на всяка категория животни, разрешени за настаняване в съответното помещение:

Овце – 0,50 м
Агнета <30 кг – 0,30 м
Агнета> 30 кг – 0,40 м

Всички овце и кози трябва да имат достъп до адекватен източник на вода с подходящо качество, отговарящ на техните физиологични нужди; В тази връзка трябва да се следи качеството на водата в кладенци, реки, потоци и язовири.

Овцете и козите трябва да имат достъп до адекватна, питателна, балансирана диета, адаптирана и в съответствие с физиологичните нужди, осигурявана ежедневно, в хигиенни условия, включително подходящи минерални добавки, когато е необходимо.

За овцете, хранени с концентриран фураж, при който фуражът се дава едновременно на цялото стадо, ще бъде осигурен фронт за хранене от 30 cm за всяко животно, за да се избегне конкуренция и агресия между животните.

От 10-ия ден от живота на агнетата и яретата трябва да се дава сено с добро качество в минималното количество, необходимо за поддържането на организма.

В помещението за животни трябва да се осигурят условия, така че температурата на околната среда, скоростта на въздуха, относителната влажност, нивата на токсичен газ и прах да не повлияят неблагоприятно на здравето и благосъстоянието на животните.

Съоръженията за съхранение на оборски тор вътре или извън обора трябва да бъдат проектирани, поддържани и управлявани, за да се предотврати излагането на животни на газове в концентрации, които са вредни за тяхното здраве.

Животните не трябва да се излагат излишно на постоянни или внезапни шумове, така че вентилаторите, оборудването за хранене или друго оборудване трябва да бъдат конструирани, разположени, използвани и поддържани по такъв начин, че да предизвикват възможно най -малко шум, както директно в обора, така и косвено.

Животните не трябва да се държат на силна светлина или пълна тъмнина през цялото време.Нивото на естествено или изкуствено осветление трябва да е достатъчно, за да позволи изразяване на нормално поведение, а източниците на изкуствена светлина трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не причиняват дискомфорт на животните.

Електрическите вериги и оборудване трябва да се поддържат по такъв начин, че да се избегне рискът от токов удар за животните.

Цялото автоматично или механично оборудване във фермата, което засяга здравето и благосъстоянието на животните, трябва да се проверява най-малко веднъж на ден, така че всяка повреда, която би могла да застраши здравето или благосъстоянието на животните, да бъде идентифицирана и отстранена незабавно, като се вземат подходящи мерки за тяхното защита до отстраняване на дефицита.

Сградите трябва да имат подходяща механизирана или естествена вентилация, която да осигурява свеж въздух, който трябва да циркулира над главите на животните, и да поддържа ефективната температура на околната среда в зоната на комфорт на животните.

Температурата в заслона трябва да се поддържа в границите на термоутралната зона, за да се намали рискът от заболяване:

минимална температура 6ºC; максимална температура 26 ºC

агнета минимална температура 14ºC; максимална температура 21 ºC

Подът трябва да бъде нехлъзгащ се, чист и добре дрениран, адаптиран към видовете и категориите животни.

В боксовете трябва да се осигури постеля от слама, в количество от около 0,5 кг / глава овца, съответно 0,20 – 0,25 кг / глава агне.

За овцете и козите стандартното пространство за всяко животно, общата налична площ за всички животни и размерът на групата се определят от възрастта, размера и другите биологични характеристики на овцете и козите.

Ако овцете и козите се държат на открито, в райони без естествен подслон или сянка, трябва да има друга форма на защита от атмосферни влияния.

Пасищата трябва да бъдат подбрани и управлявани по такъв начин, че да гарантират, че животните не са изложени на физически, химически или други рискове.

Когато съществува риск от нападение от хищници, трябва да се вземат мерки за минимизиране на риска в съответствие с националното законодателство и други правни инструменти за защита на животните или за опазване на застрашени диви видове.

Следва продължение ….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук