ДФЗ: Решения от заседанието на УС, Протокол № 180 от 27.07.2021 г.

0

Решения по т. 1 от Протокола

1. Утвърждава финансов ресурс за 2021 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери” в размер на 3 000 000 лв.;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”;

3. Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ и БАБХ да изготвят указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 2 от Протокола

1. Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” през 2021 г.

Решения по т. 3 от Протокола

1. Предоставя сумата в размер на 1 570 000 лв. по бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2021 г.. Средствата са за сметка на параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2021 г.;

2. Средствата по т.1 са предназначени за осигуряване на техническа подкрепа при цялостното провеждане на кампания 2021 г. за подпомагане на земеделски стопани на единица площ и глава животно.

Решения по т. 4 от Протокола

1. Разпределя финансов ресурс за 2021 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Сдружение с нестопанска цел Организация на развъдчиците на автохтонни породи овце в България – гр. Калофер” в размер на 35 000 лв.;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 5 от Протокола

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на 31-во Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов” – град София.

    • Копирна машина Toshiba e-studio 6520c1 бр. с отчетна стойност 8 130,00 лв на обща отчетна стойност от 8 130,00 лв.

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие”, във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 11, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Решения по т. 6 от Протокола

      1. Утвърждава изменение на решението на УС, обективирано в т. 1 на Протокол 174 от 25.02.2021 г., подточка 1, като за целта утвърденият финансов ресурс по схема на държавна помощ “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“” за 2021 г., е в размер на общо 5 000 000 лв. Заличава се текстът, „в т.ч. 1 000 000 лв. за съфинансиране на застрахователни премии на производителите на плодове, зеленчуци, етерично­маслени култури и тютюн”.

2.Утвърждава изменение на т. 8.1. от указанията за прилагане на схемата за държавна помощ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук