За сега няма подпомагане

0

Във връзка с лошото икономическо състояние на говедовъдните ферми през последните месеци, Националния съюз на говедовъдите в България – НСГБ, предизвика среща с ръководството на МЗХГ и провеждане на дебат на тази тема.
Съвсем нормално, от НСГБ поканиха на срещата да присъстват и представители на другите браншови организации, имащи отношение към говедовъдството.

Отговоря министър д-р Крум Неделков

Съвсем резонно от Съюза, подкрепян от другите организации, бе зададен въпросът ще има ли нов финансов инструмент за възстановяване след COVID-19.
Публикуваме и отговора по този въпрос, даден от Министерството на икономиката по искане от страна на МЗХГ.
Как звучи отговорът на този въпрос ще прецените след , като го прочетете.


Уважаеми дами и господа,

Представям ви отговора на Министерство на икономиката по искане на МЗХГ за новия финансов инструмент за възстановяване след COVID-19:

Във връзка с получено от Вас запитване по електронна поща, което касае условията за отпускане на кредит по новия дългов финансов инструмент (програма „Възстановяване“) на дружества, извършващи дейността си в сектор земеделие, в т.ч. „Животновъдство“, бих искала да Ви информирам за следното:

Финансовият инструмент се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013 г. на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на европейския съюз към помощта de minimis (OB L352 от 24.12.2013 г.). При отпускането на Кредити, банката-партньор следва да спазва Регламент (ЕС) 1407/2013 г. на Комисията, правото на ЕС и национално законодателство по отношение на правилата за минимална помощ, като и да се осигури уведомяването на всеки Краен получател за задължението му да ги прилага и спазва.

Съгласно параграф 7 от Преамбюла, чл. 1, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 1407/2013 г. на Комисията, преработката и търговията със селскостопански продукти, биха могли да бъдат допустими дейности за финансиране, но при спазване на определени условия (определени в Регламента).

Преценката, дали посочените дейности представляват преработка/търговия със селскостопански продукти следва да се направи въз основа на уточнението в параграфи 7 и 8 от преамбюла на Регламент (ЕС) 1407/2013 г., както и определенията за „преработка на селскостопански продукти“/„търговия със селскостопански продукти“ дадени в чл. 2, параграф 1, букви „б“ и „в“ на същият Регламент.

Съгласно посочените определения „първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава продажба“ не попадат в дефиницията за търговия със селскостопански продукт. В дефиницията за преработка на селскостопански продукт не попадат дейностите, „осъществявани на място в земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба“.

Относно допустимостта за финансиране по програма „Възстановяване“ на дружества, развиващи дейността си в сектора „Животновъдство“, важат същите условия, посочени по-горе, като дружествата с предмет на дейност в областта на търговията с месо и местни продукти са допустими за финансиране, но при спазване на дефинираните в Регламент (ЕС) 1407/2013 г., определения за „преработка на селскостопански продукти“/„търговия със селскостопански продукти“, цитирани по-горе.

За да е допустимо представянето на минимална помощ на дружества, извършващи дейността си в сектор земеделие, в т.ч. „Животновъдство“, при предоставянето на финансирането (в договора за кредит) не следва да бъдат поставяни условия относно цените или количествата на селскостопанските продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; и съответно не финансирането не следва да предоставя, обвързано със задължение за подялба на помощта с първичните производители.

Цялата информация за параметрите и допустимостта на Крайните получатели по програма „Възстановяване“, както и цялата придружаваща документация, въвеждаща новите условия, може да намерите на електронната страница на Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България (ФМФИБ): https://www.fmfib.bg/, раздел „COVID-19”. Информацията включва и данни за финансовите посредници (банките-партньори), които предоставят средства по линия на посочената програма.“

С уважение Полина Марина
Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук