2 част / Асоциацията на Ил дьо Франс – Успешна 2020 г

1 част / Асоциацията на Ил дьо Франс – Успешна 2020 г

АСОЦИАЦИЯТА ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДАТА ИЛ ДЬО ФРАНС В БЪЛГАРИЯ

Във втората част на Отчета ще се запознаете с резултатите от селекцията и контрола на продуктивните качества на овцете през 2020г.
Преди това искаме да ви представим хората, които имат най големи заслуги за  постигнатите много добри резултати.

Това са:
 – Председател на асоциацията – фермерът Пламен Николов.
д-р Евгения Ачкаканова – изпълнителен директор.
Проф. Славов – главен селекционер –същият е на мястото на проф. Илия Димитров.
Проф. Димитров остава “ПОЧЕТЕН СЕЛЕКЦИОНЕР” и по време на събранието е награден от българската асоциация на Ил дьо Франс за цялостната му селекционна дейност с породата в България, и от френската асоциация на Ил дьо Франс за приноса му породата да бъде внесена и развъждана в България

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИВНИТЕ ПРИЗНАЦИ, СЪГЛАСНО СЕЛЕКЦИОННАТА ПРОГРАМА

Дейностите, извършени при контрола на продуктивните признаци на чистопородните животни от породата Ил дьо Франс в І-во ниво на селекция, са следните:

  1. Маркиране:
   1.1. Поставяне на майчин номер на лявото ухо – на всички живородени агнета;
   срок – след раждане до 24-48-мия час;
   1.2. Поставяне на индивидуален номер /развъден №/ на дясното ухо – за всички родени агнета, което ще даде възможност за отчитане на биологична подовитост във фермата, респективно за контролираната популация ;
   – период – след раждане до 24-48-мия час.
  2. Анализ на постигнатите селекционни лимити за породата Ил дьо Франс и на животните с различни нива на кръвност – екстериорни особености, конституция и динамика на живото тегло, качество на вълната и бонитировъчен клас.
 1. Обработка на информацията:

3.1. Интензитет на растеж по възрастови периоди на контрола – от 1 до 30 дни – за определяне млечността на майката и изчисляване на индекс по млечност и от 30 до 70 дни – за определяне на индивидуални растежни способности и изчисляване на растежен индекс;
3.1.1. Разход на фураж;
3.1.2. Месодайност и качествени показатели на трупа;

3.2. Плодовитост.
Започна изчисляването и на индекси по плодовитост. На последващ етап ще бъде изчислявана и РС на чистопородните животни.

3.3.Бонитировка
Френската порода Ил дьо Франс показва най-добра адаптационна способност от всички месодайни породи, което гарантира широкото й разпространение. В потвърждение са и постигнатите резултати у нас, които са сходни с контролираните основни селекционни признаци /интензитет на растеж, живо тегло, плодовитост и заплодяемост/ във Франция. Тази порода най-добре съчетава и биологичната с икономическата ефективност, което се реализира при спазване на селекционната програма, ежедневни грижи, обезпеченост с фуражи и стриктно спазване на ветеринарно-профилактичните мероприятия.

Анализът на постигнатите селекционни лимити за породата Ил дьо Франс и на животните с различни нива на кръвност – екстериорни особености, конституция и динамика на живото тегло, качество на вълната и в резултат на всичко това – получен бонитировъчен клас, се прави по време на бонитировките.

Индивидуална бонитировка се прави на женски и мъжки шилета на 6-9 месечна възраст; на женски и мъжки животни на 16-18 месечна възраст; на всички разплодни кочове-пожизнено и на овце-майки ежегодно /в стадата за производство на мъжки разплодници, в ЗИ Стара Загора и ИЖН Костинброд/.

Разпределението по класове е – „І клас”; „Елит” и „Елит +”.

Бонитировъчните показатели са: тип; екстериор; конституция; едрина и вълнодайност.

  1. Изработване и закупуване на зоотехническа документация.
   Във връзка с контрола на продуктивните признаци продължава разширяването на информационната система – база данни; развъдната документация и изработване на случен план за конкретни ферми в I-во ниво на селекция. Закупени са технически средства за обезпечаване дейността на информационната система, дейността във фермите, както и офис консумативи.

През първото полугодие на 2020г. за коректното изпълнение на дейностите по Схемата за «Държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните”, е:

  •  Изработен и утвърден „ПРАВИЛНИК за осъществяване на дейностите за преценка на млади мъжки разплодници от порода Ил дьо Франс по собствена продуктивност в ДЕПО“;
  •  Подготвен за утвърждаване „ПРАВИЛНИК за преценка на мъжки разплодници от порода Ил дьо Франс по тяхното потомство“;
  •  изработен случен план за 2020г.; подбор на мъжки и женски разплодни животни;
  •  определяне на приплоди за преценени по собствена продуктивност в депо;
  •  бонитировки на всички животни, чиито приплоди са преценявани;
  •  взети проби кръв за доказване на произхода на млади животни.

В депо за преценка по собствена продуктивност са тестирани 24 броя млади мъжки животни. Постъпването в депото е на 100 дневна възраст, с престой 210 дни. От определените кочопроизводни ферми са избрани по 8 млади мъжки животни, родени в рамките на три седмици – от края на месец август до средата на месец септември, когато е основният агнилен период за породата в тези ферми.

Тегловните измервания на животните съответстват на селекционната програма и са направени при раждането им, на 30-дневна възраст и при отбиване на 75-дневна възраст. Веднага след отбиване животните постъпват в депата за преценка, когато се извършва и първото тегловно измерване при постъпване в депото. Второто тегловно измерване е на 100-дневна възраст, а последното на 9-месечна възраст, когато животните се преценяват по собствена продуктивност и след получаване на класна оценка, напускат депата.

През второто полугодие на 2020г. ръководството и селекционерите от Асоциацията работиха върху нов образец, предоставен от ИАСРЖ за съдържанието на зоотехническите сертификати, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/602 от 15 април 2020 г. Новият формат на сертификат е приет и влезе в сила в края на 2020г., и е валиден за всички млади животни родени през 2020г.

Нововъведеният формат на сертификата в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1012 за търговия с чистопородни разплодни животни от вида овце (Ovis aries) или кози (Capra hircus) и съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ 2016/1012, съдържа изискуемата информация за развъдната организация, за собственика и за произхода на всяко животно: ферма, в която е родено животното или при прехвърляне в друг обект – ферма собственик на животното; пол, дата и тип на раждане; резултати от бонитировките; тип на заплождане на майката; пълно родословие с възможност за попълване класификацията на родителите и прародителите, както и на самото животно; дата на издаване на сертификата и уникален ID, под който този сертификат е заведен в ЕРК. На всеки сертификат има поставен активен QR-код Rider, чрез който информацията за всяко животно може да бъде проследена онлайн от Електронната родословна книга.

РЕЗУЛТАТИ от КОНТРОЛИРАНИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020г.

Броят на контролираните от Асоциацията ферми през 2020г., както е посочено по-горе е 43 ферми с общ брой овце – 6152 броя ♀/♂ животни. При направения анализ през 2020г. средният брой на животните в едно стопанство е 143 броя. В сравнение с предходните две години – 2018 и 2019г., средният брой контролирани животни е 128 и 152 броя.

В І-во ниво на селекция – резултатите представени по-долу в таблици 3 и 4 са средни стойности от всички животни в контролираните от Асоциацията стопанства:

  1. Интензитет на растеж по възрастови периоди на контрола и пол на приплодите

а/ среднодневен прираст в грамове /резултатите са средни за цялата контролирана популация/:

Таблица 3

Приплоди

от 1 до 30 дневна възраст

от 30 до 70 дневна възраст

мъжки

женски

мъжки

женски

Единаци

350гр.

340 гр.

340 гр.

335 гр.

Близнаци

330 гр.

325гр.

320 гр.

315 гр.

Тризнаци и повече

320 гр.

315гр.

320 гр.

290 гр.

2. Плодовитост

а/ средни резултати от всички контролирани ферми:

Таблица 4

%

Дзвизки

Овце > 14 м

І-во заплождане 9-10 мес.възраст

І-во заплождане 12-14 мес.възраст

% плодовитост

120 – 130 %

135 – 145 %

145 – 153 %

% заплодяемост

75 %

88 %

90 %


ОБОБЩЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА И УЧАСТИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА

  1.  Селекционна работа на АИлФБ, съгл. Регламент 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014г.:
  • «Водене на родословна книга»;
  • «Определяне на продуктивността и генетичните качества на животните»;
  • Опис и идентификация на животните; регистриране произхода на животните; тегловни измервания; контрол върху водене на първичната информация;
  • Контрол на месодайна продуктивност в кочопроизводните стада;
  • Контрол на плодовитостта;
  • Тестиране на висококачествени кочове, чрез преценка на приплодите им;
  • Тестиране на млади мъжки животни по собствена продуктивност;
  • Участие в комисии и провеждане на бонитировки;
  • Ехографски изследвания;
  • Изкуствено осеменяване /със свежа семенна течност или по лапароскопски метод/ на поне 5 % от овцете в І-во ниво на селекция;
  • Кръвни изследвания за доказване на произход
  • Регулярни прегледи на стадата
  • планирано изложение за породата Ил дьо Франс с период на провеждане до края на 2021г.
  1. Други дейности, участия и партньорства:
  • Асоциацията е в тясно партньорство с френската асоциация за породата Ил дьо Франс;
  • Асоциацията е член на Националния Съвета за генетични ресурси, към Изпълнителна Агенция по Селекция и Репродукция в Животновъдството;
  • Представител на Асоциацията участва в Консултативния Съвет по животновъдство към Министъра на земеделието, храните и горите;
  • Представители на Асоциацията участват в Комитета за наблюдение по ПРСР 2014-2020г. и в ТРГ по новата ОСП за следващия програмен период;
  • Участие на представители на Асоциацията в Международното земеделско изложение в Париж – SIA, 2020г и като членове на Журито в Конкурса за оценка на породата Ил дьо Франс в рамките на посоченото международно изложение.

……………………………….

Изготвил:  /д-р Е.Ачкаканова/

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук