Отговоря министър д-р Крум Неделков

Просто нямаше как да не се случи тази среща на говедовъдите с екипа на зам.министър д-р Крум Неделков отговарящ за животновъдството.

Съществуването на говедовъдите в момента е един балон с тънки стени, който всеки момент може да се спука. Балон в който са събрани супер високите цени на фуражите, високите цени на консумативите и услугите, скока на цените на горивата, липсата на работници, съответно цена на млякото под себестойността, мълчанието на търговците и използването на сухо мляко в големи количества в производството на млечни продукти, според фермерите.

В тази връзка Националния съюз на говедовъдите в България-НСГБ, поиска среща с ръководството на МЗХГ. Дори да не получиха отговор на въпросите си, идеята бе да се покаже на обществото, на министерството, че има производство на мляко и то се нуждае от помощ.

Като хора, спазвайки принципът „Всички заедно можем повече” от НСГБ поканиха да участват в срещата и другите говедовъдни организации. Прави чест на министерството, че срещата се състоя само няколко дни след внасянето на официалното писмо. Всъщност и предното ръководство винаги се е отзовавало на такива покани за срещи.

Както му е реда първите въпроси бяха зададени от представителите на НСГБ, в случая фермерът Господин Иванов от с. Добриново. След всеки въпрос поместваме и отговорите.

Въпрос 1: Все още няма становище от БАБХ за съответствие с изискванията на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони при кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ (текущ прием)

Отговор 1: След извършена комуникация с БАБХ, на интернет страницата на агенцията, в рубрика Документи Образци на документи Здравеопазване и хуманно отношение към животните, бяха поместени:

Образец ЗХОЖ 226 Заявление за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“;

Образец ЗХОЖ 226А Становище за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.

Линк към образците ТУК

Земеделските стопани могат да подават заявления по цитирания образец в Областните дирекции по безопасност на храните.

Въпрос 2: Искане за изготвяне на наръчник с всички изисквания за водене на дневници и документация от страна на животновъдите.

Отгово 2: Всички образци на документи, които се изисква да се съхраняват в обекта, са публикувани на интернет страницата на БАБХ или са разписани в приложението на съответния нормативен акт. Въпреки това, сме предприели мерки за съставяне на нова рубрика за животновъдите, в която ще се събере и класифицира цялата информация за необходимите документи (дневници, регистри и др.), свързани с дейностите по отглеждане на животните в животновъдния обект в съответствие с нормативната база.

Въпрос 3: Засилване на контрола при вноса на мляко, в т.ч. сухо мляко и други млечни суровини от страна на БАБХ, както и при търговията със страни от ЕС.

Отговор 3: Изискана е пълна информация за проверките на БАБХ от началото на годината по отношение на вноса и разпространението в млекопреработвателните предприятия на мляко и други суровини и продукти, които се използват в предприятията. След изготвянето на анализ, при възникнала необходимост ще се предприемат действия за разширяване и увеличаване на броя на проверките, за което ще бъдете уведомени.

Въпрос 4: Гаранционната схема на ББР да заработи за селското стопанство

Отговор 4: В момента върви писмена кореспонденция с Министерство на икономиката (МИ) по отношение на анонсираната в пресконференция идея за Нова гаранционна схема за малки и средни предприятия. Ще бедете уведомени допълнително, когато получим разяснения от МИ по представената схема, която към момента не е стартирала.

Въпрос 5: Да се нотифицира и приложи Ковид помощ по Временната рамка за държавни помощи на ЕК или да се намери друг начин да се подпомогнат бързо животновъдите

Отговор 5: Министерството на земеделието, храните и горите, отчитайки последиците за животновъдството изготви писмо до Министерство на финансите, в което посочи както необходимостта от продължаване на мярката, така и от нейното финансово обезпечаване.

Източник:НСГБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук