Анализът: Земеделски стопанства през 2020 г

От 1 септември до 18 декември 2020 г. в България се проведе преброяване на земеделските стопанства.
Това е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в селското стопанство, което се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).
Правилата за повеждането му са установени с Регламент (ЕС) 2018/1091.

Какво показват първите резултати публикувани от Агро Статистика.

Общото намаление на броя на земеделските стопанства е съпроводено с увеличение на използваната земеделска площ (ИЗП) и на средния размер на ИЗП, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата. Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на ЕС.
Броят на земеделските стопанства, отговарящи на критериите за праг, посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., е 132 400 което е с 64% по-малко спрямо броят им, отчетен по време на преброяването през 2010 г.

През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500 броя. Около 31 000 земеделски стопанства отглеждат 608 600 броя говеда, 12 000 стопанства – 244 000 броя кози, 22 000 стопанства – 1 276 800 броя овце и малко над 3 000 стопанства отглеждат 642 000 броя свине.
С 6% се увеличава броят на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди.
Средният брой на отглежданите говеда в едно стопанство достига до 20 , на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 19.

Ако разгледаме тези цифри, като абсолютни, изводът е само един – с този среден брой отглеждани животни е невъзможно такова стопанство да съществува, което означава, че и не печели. Такива стопанства могат да послужат само за изхранване на семейството и получаване на допълнителен доход.
На практика, това е неприложимо за 70% от населението на страната, защото то живее в градовете.

През 2020 г. в земеделието са вложени 177 000 годишни работни единици (ГРЕ) от семейна и несемейна работна сила и сезонни работници. Семейната работна сила и постоянно заетите в земеделието са 292 000 лица. Относителният дял на семейната неплатена работна ръка е 79%.

Отчита се и положителна тенденция за увеличение на управителите на възраст между 25 и 54 години, което е за сметка на намалението на относителния дял на управителите над 55-годишна възраст. Жените, управители на земеделски стопанства през 2020 г., заемат 28%, като техният дял се увеличава с 5% спрямо 2010 г.

Нещо като извод: решихме да публикуваме изказването на министъра на земеделието на Румъния г-н Орос, направено преди няколко дни в речта си при откриването на Международната изложба-конференция за месото и млякото.

Все още имаме стотици хиляди ферми, чиито размер е много малък, но те все още не са устойчиви ферми. А имаме и ферми, които са в другата крайност, при които – 0,7% от фермерите обработват почти 40% от земята, като не знам това добре ли е, лошо ли е?

И трябва да имаме два вида стратегии, една за големите ферми, защото те трябва да се развиват и надграждат и ние трябва да ги подкрепим, те се борят не само на националния пазар, но и на европейския, но също така не трябва да забравяме и дребните фермери – едните, които трябва да оцеляват и други – да им помогнем да се развият.”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук