1 част / Сп. “Животновъдство BG”: Български породи овце. Характеристики и специфики на автохтонните и местни породи

Карнобатска тънкорунна овца

Карнобатската тънкорунна овца е българска порода овце за добив на вълна и месо. Създадена е в периода 1955–1985 година, чрез кръстосване на местни кар­нобатски овце с кочове от тънкорунни породи – пре­димно от породите ставрополска мериносова овца и асканийска мериносова овца. Карнобатска тънкорунна овца е разпространена е в равнинната част на обла­стите Ямбол и Бургас.

През 70-те години е впръсквана кръв на малка част от овцете от австралийски меринос. В породообра­зуването участие вземат и кочове от породите ме­ринофлайш, камволмерино, съветски меринос и други.
Призната е за порода през 1986 г.

Животните са с едро телосложение, тялото е при­земно и хармонично.
Главата е бяла, средно голяма, ушите са средно големи и хоризонтално разположени. Овцете са без рога, а рогата при кочовете са добре развити. Опашката е дълга и достига под скакател­ната става.
Шията е средно дълга с три кожни гънки – по една–две напречни и една надлъжна.
Срещат се и животни със слабо развити гънки. Краката са здрави.

Руното е бяло и затворено. Преобладават животни­те със светъл и бял серей на вълната. Краката, глава­та и корема са добре зарунени. Лесно се стриже.

Овцете са с тегло 60–62 кг, а кочовете – 95–105 кг.
Средният настриг на вълна е 6–6,5 кг при овцете и 13–15 кг при кочовете. Плодовитостта е в рамките на 120–130%.
Средната млечност за лактационен пе­риод е 80–90 л.

В днешно време броят на овцете от този вид е ма­лък и застрашен от изчезване.

В България са създадени 4 тънкорунни породи, кои­то се отглеждат в равнинните райони на страната – североизточнобългарска тънкорунна, дунавска тън­корунна, тракийска тънкорунна и карнобатска тънко­рунна.

Институт по земеделие, Карнобат, е единственият, който произвежда разплодници и млади животни от породата карнобатска тънкорунна овца, чрез целена­сочена селекционна работа.

Карнобатска тънкорунна овца е включена в Списъка на застрашените от изчезване редки породи (подпо­магане по мярка 10 „Агроекология и климат“ ).

Източник: Каталог „Породи селскостопански животни в България“, Авторски колектив

fermabg.weebly.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук