Наредба 7-мярка 10 ”агроекология и климат”

Публикувана е в ДВ,бр21 от 12 март 2021г. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. (ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.)

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.21 от 12.03. 2021г. В сила от 12.03.2021г.

 • 1. В чл. 8се правят следните допълнения:
 1. В ал. 2 в изречение първо след думите “ал. 1” се добавя “и 4”.
 2. В ал. 3 накрая се добавя “но не по-късно от 2022 г.”.
 3. Създава се ал. 4:

“(4) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от една година.”

 • 2. В чл. 9се правят следните допълнения:
 1. В ал. 2 накрая се добавя “и 4”.
 2. В ал. 5 след думите “ал. 2” се добавя “и 4”.
 • 3. В чл. 14се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 1:

а) в буква “а” думите ” – до 126,80 евро/ха” се заличават и се създават букви “аа” и “бб”:

“аа) до 126,80 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 134,09 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2021 г.;”

б) в буква “б” думите ” – до 113,51 евро/ха” се заличават и се създават букви “аа” и “бб”:

“аа) до 113,51 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 125,78 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2021 г.;”.

 1. В т. 4:

а) в буква “б”:

аа) в тире първо след думите “до 156 евро/ха” се добавя “за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.”;

бб) в тире второ след думите “до 142 евро/ха” се добавя “за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.”;

б) в буква “в”:

аа) в тире първо след думите “буферни ивици” се добавя “с медоносна тревна растителност”, а след думите “след 1.01.2018 г.” се добавя “а за площи, заявени след 1.01.2021 г. – до 63,82 евро/ха”;

бб) в тире второ след думите “до 38,2 евро/ха” се добавя “за площи, заявени до 1.01.2021 г.; за площи, заявени след 1.01.2021 г. за поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха”.

 • 4. В чл. 15се създава ал. 7:

“(7) Земеделските стопани, на които част от заявени площи по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, продължават да изпълняват поетия ангажимент с останалите площи.”

 • 5. В чл. 17се правят следните допълнения:
 1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:

“10. земеделските стопани заявяват за подпомагане земеделски парцели по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква “а”, които не са били заявени с трайни насаждения през кампания 2020 г. по схемите и мерките на директните плащания;

 1. земеделските стопани са заявили за подпомагане нови площи по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква “а” и не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи.”
 2. В ал. 2 след думите “ал. 2” се добавя “и 4”.
 • 6. В чл. 18се създава ал. 7:

“(7) Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, прекратява ангажимента на земеделски стопани, на които всички одобрени парцели по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, без да се изисква възстановяване на получената до момента финансова помощ по съответното направление.”

 • 7. В чл. 19се създава ал. 7:

“(7) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 4, поети през 2021 г., крайният срок по ал. 1, т. 1 е до 31.12.2021 г.”

 • 8. В чл. 20се правят следните изменения:
 1. В ал. 1 думите “петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент” се заменят с “периода на поетия агроекологичен ангажимент”.
 2. В ал. 3 думите “в петгодишен период от” се заменят със “за периода на”.
 3. В ал. 7 думите “за нов петгодишен период” се заличават.
 4. В ал. 8 думите “петгодишен период” се заменят с “период на ангажимента”.
 • 9. В чл. 21, ал. 2думите “петгодишния си ангажимент” се заменят с “ангажимента”.
 • 10. В чл. 23, ал. 6думите “петгодишния си агроекологичен” се заменят с “агроекологичния”.
 • 11. В чл. 26се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 3 накрая се добавя “от приложение № 5”.
 2. В т. 12 думата “земеделски” се заличава, а думите “ал. 5” се заменят с “ал. 9”.
 3. Създават се т. 13 и 14:

“13. парцели, заявени за подпомагане по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква “а”, за които не е предоставена оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

 1. парцели, заявени за подпомагане за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква “а”, когато не е предоставен разходно-оправдателен документ със заявлението за подпомагане за закупените семена на медоносни тревни растения по приложение № 11.”
 • 12. В чл. 28се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 думите “петгодишния период” се заменят с “ангажимента”.
 2. В ал. 2 след думата “декларацията” се добавя “и всички изискуеми документи”.
 • 13. В чл. 36се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1:

а) в т. 2:

аа) в буква “а” накрая се добавя ” – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията от приложение № 10″;

бб) в буква “б” накрая се добавя ” – дължината на браздите е 5 – 10 м, като се прекъсват през 5 м; разполагат се перпендикулярно на наклона и шахматно по склона в редовете; браздите се прокопават три пъти годишно”;

б) в т. 3:

аа) буква “а” се изменя така:

“а) създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност от приложение № 11 – ширината на ивиците е от поне 4 м; прокарват се напречно на склона в зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори; в зависимост от разстоянието между тях и ширината им те заемат 15 % от обработваемата площ на парцела;”

бб) в буква “б” след думите “поясно редуване на” се добавя “окопни със слята повърхност”, а след думата “култури” и преди думата “поясите” се добавя “перпендикулярно на склона”.

 1. В ал. 2 в изречение първо след думите “Заявление за подпомагане” се добавя “или “Заявление за плащане”, думата “петгодишен” се заличава, а в изречение второ накрая се добавя “периодът на извършване на агротехническите мероприятия, както и използваните медоносни растения във връзка с ангажиментите по ал. 1, т. 3, буква “а”.
 • 14. В чл. 37, ал. 2думите “през петгодишния период на подпомагане” се заличават, а накрая след думите “ал. 2” се добавя “и 4”.
 • 15. В чл. 38се създават т. 4 и 5:

“4. животните се придружават от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин;

 1. на придружаващите стадото кучета се поставят спъвачки.”
 • 16. В чл. 45, ал. 3накрая се добавя “или до края на новите ангажименти по чл. 8, ал. 4”.
 • 17. В чл. 46, т. 2се създават букви “г” и “д”:

“г) разходно-оправдателен документ за закупените семена на медоносни тревни растения за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква “а” – към “Заявлението за подпомагане”;

д) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване;”.

 • 18. В чл. 48, ал. 2думите “ал. 5” се заменят с “ал. 9”.
 • 19. В чл. 52, ал. 2се създава изречение второ: “За направлението по чл. 3, т. 6 ДФЗ използва и информацията от регистъра на БАБХ към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.”
 • 20. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 1думите “регистриран в СИЗП” се заличават.
 • 21. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2, в т. 5 се правят следните допълнения:
 1. На ред “• В националните паркове се забраняват:” накрая се добавя “нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; намеса в биологичното разнообразие”.
 2. Създава се ред “• В резерватите се забраняват извършването на всякакви дейности, с изключение на посочените в чл. 17 от Закона за защитените територии.”
 • 22. Създава се приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква “а”:

“Приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква “а”

Допустими земеделски култури:

винени лозя череши къпини
десертни лозя вишни френско грозде
ябълки дрян арония
круши други костилкови овощни видове касис
дюли орехи актинидия (киви)
мушмули бадеми бодливо грозде
други семкови овощни видове лешници боровинки
сливи кестени смокини
праскови шамфъстъци други ягодоплодни видове
нектарини други ядкови (черупкови) видове маслодайна роза
кайсии/зарзали малини шипка”

 

 • 23. Създава се приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 3, буква “а”:

“Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 3, буква “а”

Медоносни тревни растения

Хмелна люцерна – Medicago lupulina L.
 1. Звездан – Lotus corniculatus L.
Жълта люцерна – Medicago falcata L. Птичи фий – Vicia cracca L.
Жълта комунига – Melilotus officinalis (L.) Pall. Елда (Fagopyrum esculentum)
Бяла комунига – Melilotus albus Medik. Фацелия (Phacelia sp.)
Червена детелина – Trifolium pretense L. Ливадно секирче (от сем. Бобови) – Lathyrus
Бяла детелина – Trifolium alba L. Глухарче – Taraxacum
Хибридна детелина – Trifolium hybridum L. Обикновена маргаритка – Chryzanthemum leucanthemum
Еспарзета – Onobrychis sativa L. Едногодишен ранилист (Stachys annua)
Фиеволистна еспарзета – Onobrychis viciifolia scop. Обикновено усойниче (Echium vulgare)
Нежна еспарзета – Onobrychis gracilis Bess. Бял синап – Sinapsis alba
Врабчови чревца (Stellaria media) Парички (Bellis perennis)”

 

Заключителни разпоредби

 • 24. За трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.
 • 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в “Държавен в-к”

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук