Подпомагане – Наредба 4, мярка 14

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

(обн., ДВ, бр. 67 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г. и бр. 53 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:

Хуманно отношение към животни в сектора на ЕПЖ.

– за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета н а закрито – 39,72 евро за животинска единица (стара ставка: 27,46 евро/ЖЕ)

  • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 66,21 евро за животинска единица (стара ставка: 42,71 евро/ЖЕ)
  • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,70 евро за животинска единица (стара ставка: 24,54 евро/ЖЕ)

Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ” :

  • за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 47,86 евро за животинска единица (стара ставка: 44,40 евро/ЖЕ)
  • за свободно отглеждане на открито – 28 евро за животинска единица (стара ставка: 22,50 евро/ЖЕ)

§ 2. В чл. 12, ал. 4 думите „и § 96 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 14 от 2016 г.)“ се заличават.

§ 3. В чл. 19, ал. 1 думите „съгласно приложение № 4“ се заменят с „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА, и на Министерството на земеделието, храните и горите“.

§ 4. В чл. 19а се създава ал. 4: „(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, с изключение на броя животни, се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане.“

§ 5. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се отменя. Заключителна разпоредба § 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Десислава Танева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук