Син език- научно становище

Ovce & Kozi.com: Започнаха да се случват и хубави неща в нашето животновъдство. На терена сякаш останаха истинските животновъди, т.н субсидни фермери отпадат, тези които си мислеха, че само ще получаваш от животните без да си мръднеш пръста, също вече ги няма.
Организациите също проходиха. НОКА започна събиране на млякото и дори се гласят за неговата преработка.
Козевъдите се заемат да реализират грандиозен проект по отношение репродукцията при козите – за първи път не само в България, отново НОКА ще реализира проекти за обучение на овцевъдите  и изготвяне на софтуер.
НСГБ и ОБЖ, активно участват в изготвянето правилата за новата стратегия за животновъдството през новия програмен период.
БАБХ също не спи. Съвсем професионално, възложиха на Центъра на оценка на риска по хранителната верига, да направи анализ за най-подходящото време за ваксиниране животните против Син език и Нодуларен дерматит. Екипът на проф. Георгиев се справи блестящо, предаде  докладите и нещо много важно. Съгласно предписанията в тези доклади, ваксината за Син език е вече на терен и дори е започнало ваксинирането на говедата и след това на овцете.

Поздравления за всички споменати служби. Така ако се работи, ще имаме печелившо животновъдство.

 Публикуваме част от Доклада на ЦОРХВ. Пълният текст може да намерите тук: Син_език


НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ПОДХОДЯЩИЯ ПЕРИОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГОЛОВНА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 г.

Синият език е остро, вирусно, векторно-преносимо, неконтагиозно заболяване по преживните животни, предизвиквано от Bluetonguevirus (BTV). Пренася се чрез инсекти от рода Сulicoides. Характерна за него е силно изразената сезонна динамика в страните от умерените географски ширини, свързано с периода на активно летене на векторите преносители.

Възприемчивост BTV може да зарази широк спектър от домашни и диви преживни животни – овце, кози, антилопи, говеда, биволи, сърни, елени и затова болестта се означава още като син език по преживните животни. Въпреки това, сериозни клинични признаци са наблюдавани само при някои породи овце (подобрени породи) и няколко вида елени. Говедата и козите обикновено проявяват субклинични инфекции и поради това могат да служат като важни и скрити вирусни резервоари за овцете. Някои серотипове на вируса, като серотип 8, който наскоро предизвика инфекция в Северна Европа, показват по-висока вирулентност при говеда със сериозни социално-икономически последици.

  1. Цел на становището

Във връзка с необходимостта от извършване на поголовна ежегодна ваксинация за заболяването син език по преживните животни, Българската агенция по безопасност на храните поиска от Центъра за оценка на риска по хранителната верига да даде становище за най-подходящия период за извършването на ваксинацията на животните през 2021 г. по отношение на това заболяване.

В това становище е представен анализ на факторите, които водят до определянето на най-подходящия период за извършването на ваксинацията през тази година.

За изготвянето на становището са използвани сравнителни методи, описващи взаимодействието на определени фактори, които играят роля в определянето на най-подходящия период за извършване на ваксинацията на преживните животни, базирани на: вида на векторите, разпространяващи син език, месечните средни климатични данни за България и сезонна прогноза за България за сезони зима 2020/21 г. и пролет 2021 г., както и видът на използваната ваксина, периодът на създаване на имунитет и организацията на ваксинирането на животните за син език.

Епозоотология – Основен източник на зараза са инфектираните с вируса преживни животни, които се намират в стадий на виремия. При овцете и козите този период е около 48-50 дни след инфектирането, а при говедата – до 100 дни и повече.

Вирусът на синия език се предава между преживните гостоприемници изключително чрез ухапванията от женски векторни видове от ухапващия вектор от род Culicoides. Следователно глобалното разпространение на BTV е ограничено до онези региони, в които се срещат тези векторни видове Culicoides и периодът на предаването му е ограничен до времето, когато векторите са възрастни и са активни. В зависимост от вида, активността на възрастните вектори обикновено започва известно време от началото на пролетта. Активността е положително свързана с температурата и достига максимум между 28°C и 30°C; активността намалява, когато температурата спадне и при традиционния афро-азиатски вектор C. imicola вероятно не съществува при температури <10° C.

 Непосредствена заплаха за трансграничен пренос на вирус съществува от територии, където има условия за презимуване на вируса, не се провеждат ваксинации или от там където той в момента циркулира. Трябва да се подчертае също така, че наличието на популации от неимунни диви животни, които не са обхванати от имунопрофилактичните мерки, създава предпоставки за поддържане на вирусната циркулация в определени екологични ниши, които служат като постоянен източник на инфекцията.

Виремия (на латински: viraemia) е състояние на организма, при което вируси влизат в кръвта и оттам имат достъп до останалата част на тялото. Аналогичното състояние, при което бактерии навлизат в кръвния поток, се нарича бактериемия.

Векторите C pulicaris и C. obsoletus са успели да „презимуват“, да се съхранят в между епидемичните периоди и продължат да циркулират, като се разпространят в нови територии.

От гореизложеното е видно, че определени векторни видове Culicoides spp. и периодът на предаването на BTV-4, макар и да е ограничен във времето, успяват да осъществят между сезонно (overwitering) разпространение и циркулация на BTV-4 в периода 2017 – 2019г. в Северна и Централна Европа и Средиземноморския регион за да се стигне до повторна поява на BTV-4 в страните от Балканския Полуостров.

Непосредствена заплаха за трансграничен пренос на вирус съществува от територии, където има условия за презимуване на вируса, не се провеждат ваксинации или от там където той в момента циркулира. Трябва да се подчертае също така, че наличието на популации от неимунни диви животни, които не са обхванати от имунопрофилактичните мерки, създава предпоставки за поддържане на вирусната циркулация в определени екологични ниши, които служат като постоянен източник на инфекцията.

Сезонна прогноза за България за сезони зима 2020/21 г. и пролет 2021 г.

Съгласно прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за сезоните зима 2020/21 г. и първата половина на сезон пролет 2021г. се очакват следните температури и валежи:

Сезон Зима (декември-януари-февруари)

Средните сезонни температури ще са близки или по-високи от нормалните и със сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква зимата на 2020/21 г. да е подобна или по-малко топла от зимата на 2019/20 г. и да е с по-големи сезонни количества валеж.

м. Януари: средни месечни температури ще са около и над нормата и месечни количества валеж около нормата. Може да се очаква януари 2021 г. да е с по-големи количества валеж от януари 2020 г. В средата на месеца може да се очаква време с повече валежи.

м. Февруари: средни месечни температури около и над нормата и месечни количества валеж около и под нормата. Може да се очаква февруари 2021 г. да е с по-малки количества валеж от февруари 2020 г.

Сезон Пролет (март-април-май)

Със средни сезонни температури ще са близки до или по-високи от нормалните и със сезонни количества валеж близки до нормалните. Може да се очаква пролетта на 2021 г. да е подобна на пролетта на 2020 г.

м. Март: средни месечни температури около и над нормата и месечни количества

валеж около и под нормата. Може да се очаква март 2021 г. да е с по-малко валежи от март 2020 г. гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136 http://corhv.government.bg, corhv@mzh.government.bg тел. 02/4273056 Ф-НК-7.6-5/0 11

Месечните средни климатични данни за България са дадени в следните таблици:

Месечни средни температури в България Месец Температура Валежи
Януари 2º С 38 мм
Февруари 5º С 37 мм
Март 11º С 40 мм
Април 17º С 53 мм
Май 22º С 67 мм
Юни 26º С 68 мм
Юли 29º С 53 мм
Август 29º С 46 мм
Септември 24º С 44 мм
Октомври 18º С 47 мм
Ноември 11º С 51 мм
Декември 5º С 49 мм

Изводи и препоръки

Правейки анализ на влиянието на различните фактори, изброени по-горе, би следвало, при определянето на най-подходящия период за започване на ваксинацията за син език за 2021 г., да се вземе под внимание:

  1. Повишаване на средните дневни температури на и по-високи от 10ºС (март – април 2021 г.). С оглед различните температурни разлики в различните региони на България, би било удачно да се започне с ваксинирането първо в южните региони на страната, с оглед по-благоприятните условия за развитието на векторите.
  2. Прилагането на ваксината трябва да завърши поне 21 (три седмици) дни преди активният летеж на съответните вектори.
  3. Възможностите и ресурса на БАБХ да дистрибутира ваксината и на регистрираните ветеринарни лекари да извършат ваксинацията.
  4. В случай на прилагане на други ваксинални схеми с живи ваксини за контрол на заболявания по преживните животни е необходимо ваксинацията за син език да започне поне 28 дни след приключване на последната ваксинация с жива ваксина.
  5. При извършването на ваксинация на преживните животни следва да се има предвид , че наличието на колострални антитела пречи на имунизацията на ваксината при новороденото за повече от 3 месеца след раждането, докато минималното време след ваксинация на животно, което да се счита за имунно, може да бъде до 48 дни.
  6. Вземайки под внимание жизненият цикъл на векторите, температурите при които започват да стават активни и времето за изграждане на активен имунитетът при говедата и овцете препоръчваме ваксинацията през 2021г. да започне най- късно в първата половина на м. февруари 2021г. K най подходящ о време за започване на ваксинацията за Южна България е началото на март, а за Северна – втората половина на м. март 2021г.
  7. Използвана литература

ЦОРХВ, Проф. Георги Георгиев, д.в.м.н.: Научн

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук