Подпомагане на овце и кози в планинските райони

Ovce & Kozi.com:ще публикуваме без съкращения схемите за подпомагане на овцете и козите съгласно Наръчникът.
Това първо четене трябва да даде информация на фермерите, а след като си осигурят Наръчника, ще могат да вникнат  и в детайлите.

Запознахме ви с изискванията на Схемата за овце под селекционен контрол.

МЗХГ публикува Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021

Съвсем скоро, това определение ще го забравим и през следващия програмен период тази схема ще звучи така

– Интервенция – обвързана подкрепа за овце и кози включени в развъдни програми. Днешната схема, която предоставяме на вашето  внимание ще се казва – Интервенция обвързана подкрепа за овце и кози планински райони.

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, чиито стопанства са в планински район и в тях се отглеждат:
– от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
– от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
– от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.

Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година. Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да са идентифицирани с одобрени от БАБХ
    – обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните родени след 31.12.2009 г. и
    – обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните родени преди 31.12.2009 г.;
  1. да са регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
  1. да са вписани в регистъра на стопанството. Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Това означава, че трябва да задържите заявените за подпомагане животни в стопанството си през този период.

    За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 30 август (включително) 2021 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления). Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

ВАЖНО!

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти за отглеждане на говеда, овце и/или кози и/или биволи са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект за отглеждане на говеда, овце и/или кози и/или биволи извън планински район, не са допустими по схемата.

Ovce & Kozi

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук