“ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ“ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Управителният съвет

0

Нееднократно сме казвали, че особено важно за нас, животновъдите, е че трябва да бъде засилена ролята на местните породи, застрашени от изчезване и да разполагат с отделен бюджет в агроекологичните мерки за паша.  Предложенията ни в тази връзка и във връзка с новата зелена архитектура в сектор „Животновъдство“ са следните:

  1. В Мярка 10 „Агроекология и климат“ да бъде увеличен бюджетът на застрашените от изчезване местни породи, съгласно максималният размер на годишното агроекологично плащане, съгласно приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, а именно: 200 евро/ЖЕ, включвайки в този размер всички видове животни – говеда, биволи, овце, кози, свине и коне, т.е. да бъдат изравнени всички видове животни към животинска единица с 200 евро , а не както е към настоящият момент – овце и кози – до 145 евро/ЖЕ; за свине – до 122 евро/ЖЕ; за коне – до 143 евро/ЖЕ и възползвали се до момента от максимума единствено говеда и биволи.
  • Да бъде създадено ново направление към мярка 10 „Агроекология и климат“ – „Естествено наторяване на пасищата“ с плащане на животинска единица, обвързано с хектар (ползвани пасища от животновъдите, регистрирани в ИСАК и необвързани с т.нар. „допустим слой“ с дейност „паша“, без косене, за да могат да се възползват единствено собственици на пасищни животни – реални животновъди). Естественото наторяване на пасищата от животните е фактор за подобряване на почвената структура и ценен ресурс, който трябва да бъде стимулиран за използване от животновъдите. Това са механизми за увеличаване на органичните вещества в почвата, чрез които пасищата стават по-устойчиви на суша и влага, а поглъщането на въглерод допринася за смекчаване на последиците от изменението на климата
  1. Отделно от това в зелените практики в директните плащания на площ примерно: пасищата, попадащи в т.нар. „допустим слой“ или добре поддържани пасища като добра практика в кръстосаното съответствие може да бъде използван оборският тор – твърда и течна фракция за подобряване на буферността, физичните и агрохимичнтие свойства на почвите върху обработваеми земи, пасища, мери и ливади. Разбира се може да се обвърже с кг на хектар по норми примерно. Вместо да се обременяват животновъдите да разполагат с т.нар. „торови ями“ и специализирани съоръжения спрямо отделеното количество тор от броят животни във фермата, то могат спрямо използваните и поддържани от тях пасища, мери и ливади да се възползват от директно внасяне на тора. Може специално за тази мярка да бъдат разписани дейности по опазване на тревните площи (ПЗП) и добро управление.
  2. Друго наше предложение е да бъде по- висок размерът на плащане за пасищата, попадащи в зоните по „Натура 2000“ за собственици, пашуващи своите животни в такива обхвати.
  3. Пасищата, попадащи в обхватите на необлагодетелстваните райони (НР1, НР2, НР3) могат да бъдат с по-висок размер. Може този допълнителен стимул да е само за млади или начинаещи фермери примерно; или пък за животновъди с размер на стопанството до 300 дка.
  4. Голям стимул ще бъде и въвеждането на плащания за пасища в зоните на „Натура 2000“, които неизвестно защо до момента бяха с нулеви плащания – „Рила“, „Пирин“ „Централен Балкан“примерно. По този начин ще могат да се възползват животновъди, които пашуват своите животни в тези обхвати и примерно за тях има недостиг на пасища в „Националните паркове“. Разбира се, трябва да бъде премахнато ограничението при кандидатстване за подпомагане при припокриването на двата слоя – „Натура 2000“ и „ВПС“ както беше в първия програмен период на ОСП – 2007-2013г. Да остане като избор на животновъда – да се възползва от ВПС или Натура 2000. Както и стриктно да бъдат въвеждани ежегодно новите Заповеди на Министъра на околната среда и водите по Натура 2000 с плащания пред вид спазването на разписаните забрани от животновъдите.
  5. Не на последно място – нашето желание и препоръка е да бъде максимално намалена административна тежест и максимално да бъде облекчен режимът при кандидатстване. Да не бъдат обременявани и обвързани животновъдите с дългогодишни ангажименти.
  • Примерно: предлагаме всички животновъди, преминали периодите на преход и вече с биологичен статус, независимо дали е „биологично растениевъдство“ или „биологично животновъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ ДА НЕ изпълняват петгодишни ангажименти. Това е излишно обвързване при положение, че веча са с биологичен статус и могат да решат дали да преминат в конвенционален режим или изобщо да се откажат от такава дейност. Тези ангажимети трябва да се отнасят за начинаещи биологични земеделци и животновъди, за които е задължителен периодът на преход и се нуждаят от продължителен период на сертификация.
  • През този програмен период отбелязваме като слабост и ненужно задължение за животновъди, които желаят да участват в направление „Биологично животновъдство“ , да бъдат обвързани с ЖЕ/ХА единствено с площи, попадащи в обхвата на т.нар. „Площи, подходящи за подпомагане“. Достатъчно е само в ИСАК да има регистрирани пасища, отговарящи на гъстотата на животинските единици без такава излишна обвързаност. Животните да могат да се заявяват с отделен код като самостоятелна единица и както софтуерът пресмята зелените плащания примерно, така и да пресмята с „да“ или „не“ достатъчността на пасища спрямо регистрирана животинска биологична единица.

 Управителн съвет на „Обединени български животновъди“

Председател г-н Бойко Синапов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук