3 част / Историята на Асоциация за развъждане на млечните породи кози

През месец май по време на третото издание на „На­ционално изложение по млечно козевъдство“ – гр. Ляс­ковец, се проведе общо събрание на АРМПК, на което присъстваха повече от половината от членовете от цялата страна. Беше направен отчет за свършената работа през изминалите години и се очерта пътят, по който ще се развива асоциацията за следващите пет години.

В изпълнение на решенията АРМПК стана член на „Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) “ – органицазия, в която на федеративен прин­цип участват повечето развъдни и местни организа­ции (само юридически лица) от сектор овцевъдство и козевъдство с цел обединение на бранша и отстоява­не на единни позиции по актуални проблеми.

Също така АРМПК сключи споразумение за сътруд­ничество с Тракийския университет – гр.Стара Заго­ра, относно провеждане на изследвания за установя­ване и превенция на заболяванията при козите, както и провеждане на съвместни информационни семинари.Като първа стъпка бяха закупени ELISA-китове за се­рологичен анализ на вирусен артрит-енцифалит при козите (CAEV) от стадата от клас „Национален ге­нофонд“.

След гласуване на общото събрание бе създаден екс­пертно-научен съвет по въпросите на селекцията и усъвършенстване на породите към АРМПК. През годи­ната се проведоха няколко заседания за съвета, като на тях окончателно бе завършен „Правилникът за во­дене на развъдна дейност и развъдна документация“, отговарящ на най-новите нормативни изисквания, заложени в Регламент (ЕС) 2016/1012. С помощта на експертите беше написана и развъдна програма на Алпийска порода кози в България, с която АРМПК кан­дидатства за разрешение за извършване на развъдна дейност по чл.29 от Закона за животновъдството.

През 2017 г. започнахме работа по създаване на На­ционална генетична банка за породите млечни кози.За целта закупихме оборудване за изкуствено осеменя­ване и контейнер за съхранение на замразена семенна течност.Капарирахме и 120 дози от тогенбургска порода – внос от Германия.

За нуждите на селекцията бяха закупени млекоанали­затори и съвременен апарат за определяне броя на со­матичните клетки в млякото. Беше доразвита web- системата, така че да записва и обработва данните от млекоанализаторите, а също и мобилното прило­жение, което чрез мобилен принтер да отпечатва самозалепващ се етикет с баркод и развъден номер за всяка млечна проба. Млекоанализаторите от своя страна са оборудвани с баркод-четец за „разпознава­не“ на пробата, като по този начин ръчната работа и възможностите за грешки са сведени до минимум. След анализ машините автоматично изпращат данни­те в web-системата.

В края на месец май за нуждите на АРМПК бе заку­пен лек автомобил Мерцедес Виано със седем места, който да тегли караваната за животни при продължи­телни пътувания, а също и да събира цялата необхо­дима техника за извършване на всички зоотехнически мероприятия в една ферма.

В средата на месец август, в изпълнение на сключен договор закупихме и транспортирахме до България 20 животни от породата тюринген валд (10 мъжки и 10 женски). Животните, отглеждани във ферма­ та Ziegenhof Peter, в Грьосен, Германия, са част от националния генофонд на Германия и се контроли­рат от зооинженерите от Landesverband Thuringer Ziegenzuchter e.V.

За животните бе наета и основно ремонтирана ка­рантинна база, която да се използва и в бъдеще при внос на елитни животни.

Въпреки че броят на контролираните стада бе по- малък в сравнение с 2016 г., броят на чистопородни­те животни се увеличи, като това се дължи основно на големия брой оставени ярета за разплод (3115 или около 28%).През 2017 г. се наблюдава увеличаване на търсенето на разплодници със зоотехнически серти­фикат, а също и засилване на търговията с женски ярета за разплод. Средната млечност на контролира­ните животни също се повишава, въпреки че голяма част от животните не са лактиращи, или са на първа и втора лактация.

В национален мащаб (според данните на Аграрния доклад) козите-майки са намалели с 9,2% спрямо пре­дходната година, но въпреки това добитото мляко се увеличава с 0,4%

Тези данни са най-доброто доказателство за успешно провежданата работа от зооинженерите на АРМПК!

През 2018 г. имаше отказ на зам.-министъра на МЗХГ д-р Цветан Димитров да бъде подкрепено изло­жението, организирано от АРМПК. Провеждането на четвърто „Национално изложение по млечно козевъд­ство“ бе под въпрос. Въпреки това, чрез колективни усилия за пореден път се доказа, че можем да се спра­вяме в трудни ситуации, като не само че изложение бе проведено, но то бе по-мащабно и премина под мно­го по-голям обществен интерес.

На 2.07.2018 г. Върховният административен съд излезе с решение по делото срещу Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схе­мите за директни плащания и отмени спорните тек­стове. Това на практика означаваше, че се отменят част от изискванията към земеделските произво­дители и те по-лесно ще получават субсидии за жи­вотни под селекционен контрол. Също така фермери, чиито животни са били недопустими за подпомагане през 2017 г. могат да предявят претенции за пропус­нати ползи. Неглижирането на проблема от страна на МЗХГ и пряко отговорните лица от най-високите етажи на властта във ведомството, отново изкара хората на улицата.На 13.07.18 г. отново организирах­ме протест, като затворихме главния път София–Ва­рна при с. Шереметя, който за голямо съжаление не даде резултат.В следствие на това на 18.07.2018 г. се проведе мащабен протест пред сградата на Минис­терски съвет в гр.София, продължил над 6 часа, но успешен. Вследствие на протеста бяха уволнени пря­ко отговорните лица в МЗХГ, които унижиха ферме­рите. Помощта Deminimis се увеличи от 5 на 15 лева на животно, овцевъдите и козевъдите, потърпевши от наредбата ще бъдат компенсирани за сметка на бюджета.

След протестите и отстраняване на отговорни­те лица нормалният диалог с МЗХГ бе възстановен. Това даде възможност да се направят много полезни неща за животновъдите. Директор на дирекция „Жи­вотновъдство” вече е изграденият експерт зооинж.Силвия Василева.В края на 2018 г. стартираха отдав­на очаквани държавни помощи, а именно за изграждане на Малки мандри по наредба №26 и Мобилни кланници. Паралелно работим съвместно добре и по бъдещи про­екти в помощ на фермерите.

През месец август се осъществи внос от Швейца­рия на животни от породите саанска, тогенбургска и алпийска клас елит-рекорд, многократни призьори на национални и световни изложения, за нуждите на раз­въдния център на АРМПК.

През месец септември се осъществи дългоочакван внос на англо-нубийски кози и пръчове за нуждите на развъдния център на АРМПК. Животните, отглеж­дани във фермата Binataler, в Германия са част от националния генофонд на Германия и се контроли­рат от зооинженерите от Landesverband Baern Ziegenzuchter.V.

През месец ноември 2018 г.АРМПК закупи на търг стопанска сграда и прилежащ имот за изграждане на „Национален развъден център за млечно козевъд­ство“ с прилежащи клиники за добив и съхранение на семенна течност, ембриология и ембриотрансфер.

„Това е накратко най-новата история на млечното козевъдство в България, която без всеотдайния труд най-вече на фермерите-козевъди нямаше да бъде та­кава.
Вярваме, че всички заедно можем повече и вече сме извървели трудният път! “

Деан Тодоров

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук