2 част / Историята на Асоциация за развъждане на млечните породи кози

През 2015 г. в периода 08–10 май „Асоциация за раз­въждане на млечните породи кози“ проведе „Нацио­нално изложение по млечно козевъдство“ паралелно с проведения „Национален събор на овцевъдите“ ор­ганизиран от „Национална асоциация за развъждане на синтетична популация българска млечна овца“.

През дните на провеждане на изложението се наблюдава голям интерес от страна на посетителите (по данни на НАРСПБМ само за три дни изложението бе посете­но от над 300 000 души). Изложението – Национален събор на козевъдите в България е инициатива, която се прилага за пръв път в България и първото по вида си специализирано изложение за кози.На изложението бяха представени групи животни, както следва: кози- майки, козички, мъжки ярета, пръчове от фермери – козевъди от цялата страна, както и различните тра­диционни видове продукция.

Съборът бе възможност за посетителите да се запознаят отблизо с традиционните автентични продукти от козе мляко и месо, с постиженията в млечното козевъдство и с голяма част от обичаите свързани с овцевъдството и козевъдството в различ­ните райони и общности на страната. Беше привлече­но внимание на обществеността не само от района, но и от цялата страна.По този начин се поощряват фермерите да произвеждат повече и по-качествени продукти от козите, които отглеждат, а общество­то да търси и купува директно от фермите тради­ционни български продукти.

На 30 и 31 януари в гр. Сливен се проведе разширен управителен съвет, в който взеха участие всички зе­меделски стопани на стадата от националният гено­фонд. Едно от взетите решения бе разплодните пръч­лета да се допускат за разплод само и единствено след одобрение от АРМПК. За да се спрат спекулациите и измамите с „елитни животни“, на одобрените пръч­лета към индивидуалния номер се татуираха и инициа­лите на собственика на стадото. За всяко животно бе издаден сертификат за произход, който бе наличен при фермера-производител на разплодника.Поради увеличения брой на контролираните стада, респек­тивно чистопородни разплодни животни, а също и промяна в организацията на селекционната дейност в новия програмен период 2014–2020 (за всяко живот­но предварително се заявяват какви дейности ще се извършват през следващата година; извършват се минимум пет млечни контроли, а не две; асоциациите изготвят списъци по ветеринарна марка на контро­лираните животни, на базата на които се определят част от субсидиите, получавани от фермерите), се наложи да заменим досега използваната софтуерна платформа от база данни с нова – web-базирана.
В на­чалото на 2016 г. започнахме консултации с различни софтуерни компании за изработване на web-базирана система за управление и администрация на развъдна­та дейност. След проведени срещи бе определена фир­мата-изпълнител, която изрази готовност да изпъл­ни всички изисквания по техническото задание.

Към web-системата бе разработено и приложение за android, с чиято помощ на смартфон или таблет се осъществява постоянна връзка с базата данни. Приложението има възможност да работи и без на­личие на интернет връзка. Посредством RFID-четец с Bluetooth ветеринарните номера на животните се „прочитат и изпращат“ автоматично до таблета за вписване или обработка на данните за порода, въз­раст, пол, бонитировка, млечни контроли, екстериор­ни измервания, линейни преценки, справки и други. След приключване на работа в конкретно стадо приложе­нието има възможност да отпечата списъци с пълна информация за извършените дейности към текущия протокол за посещение. За тази цел автомобилите на АРМПК са оборудвани с инверторни устройства, кои­то преобразуват напрежението от 12v на 220v, кое­то дава възможност в полеви условия да се използват лазерни принтери с евтини консумативи.
За нужди­те на асоциацията през 2016 г. бяха закупени четири персонални компютъра (два стационарни и два пре­носими с необходимата окомплектовка), високопро­изводителна копирна машина, два броя таблети, два броя влаго и прахоустойчиви RFID-четец с Bluetooth с голям обхват на действие, прецизна автоматизира­на електронна везна за определяне на живо тегло на животните. Също така за обезпечаване на работата на зооинженерите в стадата при извършване на млеч­ни контроли и контол на живото тегло бяха закупени два нови товарни автомобила на лизинг – Dacia Duster и Dacia Doker, както и два броя ремаркета за лек ав­томобил.

В периода 06–08 май АРМПК проведе второ издание на „Национално изложение по млечно козевъдство“.

През 2016г. служители на Асоциацията посетиха из­ложението за животни в град Клермон-Феран, където проведохме срещи с френските ни колеги и закупихме автоматичен RFID-четец за вграждане към кантар за животни или селективна врата.

Също през 2016 г. АРМПК участва в Националното изложение по животновъдство в гр.Сливен, където бяха представени животни от пет млечни породи: българска бяла млечна, саанска, тогенбургска, алпий­ска и англо-нубийска. Посетителите имаха възмож­ност да се запознаят с всички отглеждани в страната породи млечни кози. При провеждане на това събитие, бе дадена възможност на животновъди от цялата страна да се срещнат и да обменят опит.

В края на 2016 г. от МЗХ изложи на обществено об­съждане промени в Наредба 3 от 17.02.2015 г. за ус­ловията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, в която бяха заложени дискриминационни изисквания за доказване на реализирана продукция към земеделските производители, отглеждащи кози и овце от млечно направление. АРМПК разработи друг механизъм за доказване на „производство“ от живот­новъдите, който беше подкрепен от почти всички развъдни организации. Въпреки това МЗХ не се съобра­зи с нас и прие подготвените промени без изменения. Това предизвика голямо недоволство сред фермерите и заедно с „Националната овцевъдна асоциация“ на 30.01.2017 г. организирахме протест пред МЗХ, като крайна стъпка. В резултат на протеста наши пред­ставители бяха поканени от служебния министър на разговори, на които договорихме ново разглеждане на спорните текстове и по-широка дискусия, но такава не се състоя.

След обнародването на Наредбата през месец февру­ари в държавен вестник заедно с още четири развъдни организации подадохме жалба пред Върховния админи­стративен съд.Едва през месец декември бе даден ход на делото.

следва продължение:…..

Деан Тодоров

сп. ЖИВОТНОВЪДСТВО –
/годишен абонамент – 60 лв. за 6 книжки, без ДДС/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук