Още за обвързаната подкрепа – Обединени Български животновъди – ОБЖ

Време за прочит – 4 минути

Условията, на които трябва да отговарят фермите, за да получат субсидиране предизвикаха голям дебат и много предложения и допълнения на предложения проект. Голямото участие на животновъдни организации е много добре, защото тези изисквания ще ги изпълняват самите те. Първоначално вниманието бе насочено към тавана за възрастта на животните под селекционен контрол и процента плодовитост. Животновъдите от Обединени Български животновъди, засегнаха и въпроса за изхранването на животни с мляко и минималния  брой овце, за да могат да участват в схемата за селекция.

Какво пишат те, в своите предложения по тези въпроси.

В проекта за интервенция Обвързана подкрепа за млечни крави“ и „Обвързана подкрепа за млечни крави под селекционен контролв условията за допустимост не се допуска реализация за фуражно мляко. Бяхме силно изненадани от това предложение.Нима в едно стопанство не могат да се изхранват с мляко малките телета, ярета, агнета и т.н? Защо е това ограничение? Да отпаднат още хора и да отидат в месодайно направление и да се влоши още повече положението в сектора.

Категорично против сме и настояваме да се запази доказването с мляко за фураж в други стопанства !!!!!

 В проекта за интервенция за обвързана подкрепа на овце и кози под т.нар. „селекционен контрол“ е предложена  отново старата схема за допустими бенефициенти – земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки от една порода.

         Така заложени, някои текстовете на интервенцията, отнасящи се до правото на подпомагане на овце-майки под т.нар.“селекционен контрол“ не съответстват на появилите се нови заплахи за земеделски стопани, които отглеждат местните породи овце със сравнително малък популационен размер. Изправени пред препятствия от нормативен характер и смяна на генерациите, множество смесени производствени системи, където са възникнали и се развъждат местни породи овце бяха ликвидирани.  Засилва се конкуренцията от страна на високопродуктивни породи пред фермерският избор на порода и новите генерации фермери и земеделски производители се насочват към уедрени ферми, в които повечето местни породи нямат шансове да попаднат.

В Германия и Хърватия примерно възприетия допустим минимален брой овце-майки в стадо овце от дадена порода за подпомагане показва, че е съответно 20 и 10.

От експертна гледна точка заложеният минимален брой 50 овце-майки  допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане не е издържан дори, ако се вземе в пред вид само факта, че за козите и кравите е възприет минимален брой 20. Така заложеният минимален брой за овцете – 50 овце-майки не е съобразен със спецификата на българските традиции и производствени системи и представлява бариера пред целите и задачите на развъдните организации за български местни породи овце особено тези с рисков статус „застрашени“ или  „уязвими“.

Право на подпомагане да придобият и земеделски стопани които отглеждат местни породи овце минимум 20 броя овце-майки в стадо от една порода. Текстът към бенефициентите и условията за допустимост да придобие следният вид: Земеделските стопани да притежават:

  1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода,
  2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
  3. 20и повече овце-майки под селекционен контрол от местни (автохтонни) породи.

 В проекта за интервенция за обвързана подкрепа на овцете са заложени долна и горна възрастови граници от 12 месеца до 7 години.  При заявяване на животните за подпомагане ДФЗ е  възприели подход, при който дата на изчисляване на възрастта на овцете да се извършва от 1 март в годината на подаване на заявленията. Този подход не е съобразен със спефиката на овцевъдството в страната, свързана с предимно сезонния характер на агнилната кампания.

В тази връзка нашето предложение е следното:

В интервенцията за обвързана подкрепа за овце и кози под т.н. „селекционен контрол“ в укловията за допустимост да бъде направена минимална корекция във възрастовият обхват за овце и кози „под селекция“, като вместо от 12 месеца до 7 години да бъде записано от 12 до 90 месеца.

Или текста да придобие следният вид

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 90 месеца“.

Мотиви: Поради сезонния характер на агнилната кампания при преобладаващия брой оставени животни за разплод  са с дата на раждане от 1-ви октомври до 1-ви май, поради което  възприетият подход за изчисляване на възрастта на овцете и козите игнорира за подпомагане по-голямата част от последната генерация овце и кози оставени за разплод ще бъдат игнорирани при подпомагането.

Предложената промяна е в синхрон с установени развъдни практики в овцевъдството и козевъдството и компенсира до известна степен завишените критерии по отношение възрастта на овцете и козите допустими за подпомагане (за млечни крави е възприета допустима максимална възраст 10 години, за медсодайни крави 12 години, за биволи 15 години).

Предложената промяна ще улесни развъдните организации и и ще внесе яснота пред земеделските стопани при управлението на стадата и заявяване на животните за подпомагане

ОБЖ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук