1 част / Историята на Асоциация за развъждане на млечните породи кози

Как се възстановява един почти изгубен сектор в България

На 12.06.2000 г. в град Троян група амбициозни фер­мери, водени от идеята за обединение и единство в козевъдния сектор, създадоха „Асоциация за развъжда­не на Българска бяла млечна порода кози в Република България“. Създадена бе първата национална развъдна програма за развъждане на козите от породата ББМ. През 2001 г. АРББМПК получи разрешение №12 от 05.03.2001 г. за извършване на развъдна дейност с кози от породата ББМ. През годините се водеше пле­менно-подобрителна работа в отделни стада заедно с колегите от ИАСРЖ.

През 2008 г. с приемане на новата нормативна уред­ба от МЗГ, развъдната дейност, водена дотогава от „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството“, премина към развъдните асоци­ации, а ИАСРЖ контролира дейността им.

През 2009 г. сключихме договори със 113 стопани за 12776 животни.От тях 182 животни бяха чистопо­родни, а останалите – кръстоски.

Поради прекратеното субсидиране и изисквания член­ски внос от Асоциацията през 2010 г. голяма част от стопаните бяха демоти­вирани и не пожелаха да сключат договори и да се извършва селекционно- подобрителна дейност, а друга част от стада­та по различни причини бяха ликвидирани. И така сключихме договори с 15 стопани и общо 2069 животни, като бяха из­губени 7 от общо 9-те стада от националния генофонд.

През април 2011 г. бе учредено ново сдруже­ние с нестопанска цел – „Асоциация за развъж­дане на млечни породи кози“ (АРМПК) със се­далище в гр. Русе. Сдру­жението бе определено от учредителите за осъществяване на обществено полезна дейност, като уставът беше съобразен със законовите изисквания за това. АРМПК бе вписана от Русенския окръжен съд като легитимно сдружение на 16.05.2011 с решение №60 по фирмено дело №18, а на 14.07.2011 г. АРМПК бе вписана и в Централния регистър при Министерството на правосъдието за сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под №20110714002.

Съставена бе нова развъдна програма за десетгоди­шен период за кози от породата българска бяла млеч­на, като в отделни стада ще се развъждат и кози от породите тогенбургска и англо-нубийска.

На 2.08.2011 г. Асоциацията получи Разрешение №64 от Министъра на земеделието и храните да извършва развъдна дейност с кози от млечните породи за срок от 10 години, съгласно чл.20 от Закона за животно­въдството.

Асоциацията наследи водената до момента племен­на дейност от АРББМПК с животните от породата Българска бяла млечна като успяхме да запазим 12 стада, за голямо съжаление в резултат на икономи­ческата криза бяха ликвидирани останалите 3 стада с общо 420 животни.През същата година бяха привле­чени нови 16 члена на сдружението и броя на контро­лираните животни достигна 3654.

В края на 2011 г. управителният съвет на Асоциаци­ята предприе мерки за популяризиране на дейността на сдружението, като се взе решение да се предоста­вят безвъзмездно мъжки разплодници на членовете. Проведохме редица срещи и семинари с животновъди от всички области на страната, като бяха обсъдени актуалните проблеми в животновъдството, благода­рение на това ние успяхме да добием реална представа за състоянието на козевъдния сектор, както и нуж­дите на фермерите. Съдействахме за решаването на спорни въпроси между фермери и търговци. Обединих­ме фермерите по области, като по този начин се спо­разумяхме с млекопреработвателните предприятия за по-високи изкупни цени и редовно изплащане на из­купената продукция.

През 2012 г. дейността на Асоциацията от предход­ната година даде добър резултат и благодарение на положените усилия и свършената работа, дейност­та на асоциацията се популяризира сред фермерите, като броят на членовете се увеличи до 51 души, а броят на контролираните животни достигна 6874 бр. Въпреки увеличения брой на контролираните животни чистопородните кози от породата ББМ бяха 908 (865 женски и 43 мъжки). По-голямата част от стадата бяха съставени предимно от млечни кръстоски с ни­ска продуктивност.

АРМПК изготви цялостен доклад, отразяващ вло­шеното състояние и негативните тенденции в млечното козевъдство в България.Докладът беше представен и разискван на 21.02.2012 на заседание на Националния съвет по генетични ресурси, като се взе единодушно решение породата „Българска бяла млечна“ да бъде класифицирана като „застрашена от изчезване“ съгласно чл.18, ал.3 от Закона за животно­въдството.

След всички административни процедури на 12.03.2013 г. благодарение на тогавашния Директор на ИАСРЖ проф. д-р Васил Николов, породата ББМ бе включена за подпомагане като застрашена от изчез­ване по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Про­грамата за развитие на селските райони 2007–2013.Това беше силен тласък в развитието на породата. Членовете на АРМПК се увеличиха до 123, а общо жи­вотните в стадата – до 20 191. Пръчопроизводните стада вече бяха 6, а чистопородните животни от породата ББМ достигнаха 2792 броя предимно млади животни.

През 2014 г. въпреки нулевия прием на нови заявления за подпомагане по мярка 214 и спряното финансира­не, успяхме да задържим фермерите в асоциацията, да съхраним и умножим постигнатите резултати в селекционната дейност. Участвахме в работни групи в МЗХГ по разработването на схемите за животни под селекционен контрол за новия програмен период 2014–2020.

Въвеждането им през 2015 г. очаквано мотивира много фермери да започнат развъдно-подобрителна дейност в стадата си.Многократно се повиши тър­сенето на чистопородни животни. За да отговорим на повишеното търсене на качествени разплодници и да доразвием генетичния потенциал на нашите жи­вотни, бе необходимо да се използват елитни вносни разплодници от породите саанска, англонубийска, то­генбургска и алпийска, с които да се приложи облагоро­дително и възпроизводително кръстосване в отделни стада.

За постигането на тази цел през 2015 г. АРМПК ос­новно ремонтира и дооборудва закупената през 2013 г.каравана за превоз на животни съгласно изискванията на Регламент 1/2005 на Съвета от 22.12.2004 г.След одобрение от Българската агенция по безопасност на храните получи „Лиценз за превоз на животни за про­дължителни пътувания“ №206.Така съгласно серти­фиката за одобрение, караваната може да превозва 13 броя кози или 20 броя ярета, което я прави един­ствена по рода си в България.По този начин могат да се внасят малко на брой елитни разплодни животни (основно мъжки) от водещите страни в млечното ко­зевъдство: Франция, Германия, Швейцария, Холандия и др., което до момента беше непосилно скъпо и трудо­емко начинание.

следва продължение:…..

Деан Тодоров

сп. ЖИВОТНОВЪДСТВО –
/годишен абонамент – 60 лв. за 6 книжки, без ДДС/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук