Овцевъдство: Стратегическия план

Време за прочит: 3 минути

На пръв поглед, вече всички са спокойни. Субсидиите и помощите са по сметките и остава да режем суджуците и пием пелина.
Сигурно няма да е така. Започва агнилната кампания и овцевъдите трябва да са готови. Зимата две години ни пощади, но сега започна много агресивно.

Обсъжда се Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Тук трябва всички да се включат, а не след дъжд качулка да почнем да потриваме ръце и да казваме, че тръгваме за някъде. Ясно е, че прави ли се план или програма, трябва да се знае какво е направено през последните години, какви са ни възможностите и колко крачки можем да направим напред и колко ще струват.

Какво е положението в овцевъдството можем да разберем от SWOT АНАЛИЗА на ИАИ изготвен именно за да се знае къде сме.

Какви са изводите за последните седем години
– Животновъдството в България постепенно се приспособява към новите предизвикателства, някои от подотраслите (например млекопроизводство), поради силната конкуренция на пазара, заедно със слабостите в структурата и продуктивността, подсилват негативните тенденции.

Продукцията от животновъдство намалява във физически обем през целия период. С най-голям спад се отличава производството на мляко от овце и кози. Там намалението е 35%, което основно се дължи на спада при козето мляко.

Продукция ДПЖ Овче месо, хил.т, кл.т Овче и козе мляко, мил. кг
2007 21,3 167,1
2008 20,9 160,9
2009 17,4 146,9
2010 17,0 141,2
2011 15,9 146,4
2012 17,0 136,3
2013 12,2 154,1
2014 13,1 115,7
2015 11,7 111,4
2016 11,8 116,8
2017 11,3 109,3

Един от ключовите въпроси в животновъдството, който е основен фактор, за да се повишава продуктивността в сектора е селекционната и развъдна дейност. В последните години се забелязва чувствително подпомагане в тази посока. В Регистъра на развъдните стада е вписана информация за броя на животните и стадата към края на 2017 г., както следва: овцевъдство –2 176 стада с 388 543 животни, козевъдство–1 821 стада с 24 093 животни,. В началото на периода Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството контролира около 33 развъдни организации, а към края на 2017 г.техният брой се повишава на 42.

При дребния и едър рогат добитък има подобрение в породния състав, но една голяма част от селектираните животни са от автохтонни-местнипороди, където насочеността е тяхното опазване, а не постигане на по-висока продуктивност. През 2017 г.в ИАСРЖса регистрирани и контролирани 115 834 броя животни от 27 автохтонни породи, които са и обект на подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР (2007 -2013 г.)и мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР (2014-2020 г.).

Най лошото нещо в анализа са изводите:

Изводи

  1. Трудностите при структурното приспособяване на българското селско стопанство са изразени най-силно в животновъдството, където само за периода 2007-2017 година се отчита спад в произведената продукция над 20%;
  2. Животновъдството се свива заради ниската си продуктивност, трудностите при реализацията на продукцията на добри цени, увеличаване разходите за отглеждане на животните и недостига на работна сила;
  3. Брутната продукция в животновъдство се свива между 2007-2016 г.от 44% до 27% в целия отрасъл, а добавената стойност пада от 42% на 21%, което показва, че добавената стойност е не само по-ниска, като процент от брутната продукция, но и намалява с по-висока скорост. Това свидетелства за по-бързо растящи производствени разходи, което влошава възвращаемостта, а оттам обяснява и спадащия интерес към това производство.

4.Около 1/3 от кравето мляко и около 70% от овчето мляко не достига до мандрите, което говори, както за наличие на сив сектор, така и за ориентация на по-малките стопанства към директни продажби.

5.Обвързаната подкрепа насърчава преобладаващо екстензивното развитие на сектора и за да се повиши устойчивостта на схемите се изисква обвързване не само с производството, но и с продукцията;

Сега само констатираме ситуацията в овцевъдството. Коментарите и предложенията нека да си направят фермерите,чрез своите организации. Също така да обърнат и голямо внимание на т.4 и т.5 от изводите.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук