Законодателство / Модул „Мляко“ за биволи, овце и кози

Време за прочит: 3 минути

Още миналата година БАБХ беше готова да се започне официалния контрол и самоконтрол на млякото, получавано от биволици, овце и кози. Но периодът на подготовка за това, съвпадна със старта на коронавируса. Така се отложи за настоящата кампания по доене на овцете и козите. За биволите е ясно, че ще е целогодишно.

За да се случи това, обаче трябва да се допълни   Наредбата за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. С други думи да се допълнят изискванията за окачествяване на млякото от тези три вида животни. Миналата седмица се проведе първата среща на работната група за разглеждане направените предложения за допълване на Наредбата.

Преди да се стигне до контрола на качеството на полученото мляко, трябва да се знае кои фермери – БОХ  /бизнес оператор на храни/ имат право да добиват и продават мляко.

 • БОХ може да добива, преработва или търгува с мляко и млечни продукти само в регистрирани или одобрени обекти в съответната ОДБХ по реда на чл. 137 от ЗВД, чл. 26 или чл. 31 от ЗХ;
 • Фермите за производство на сурово мляко и МСЦ подлежат на официален контрол на база оценка на риска по отношение на спазването на здравни, хигиенни и структурни изисквания, съгласно приложение III, раздел IX, глава I, т. I и т. II от Регламент (ЕО) № 853/2004;
 • За целите на официалния контрол се вземат най-малко две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;
 • Разходите за официален контрол се поемат от БАБХ при съответстващи резултати от изследването на млякото;
 • Официална оценка от контрoлния орган на нови ферми няма да се извършвана.

Самоконтрол във фермите за добив на сурово овче, козе и биволско мляко 

 • извършване на самоконтрол във фермите за производство на сурово мляко – чрез вземане на проби сурово мляко от пробовземачи, преминали обучение;
 • млякото се изследва в независими акредитирани лаборатории за ОБМ и инхибитори по инструментални методи;
 • за целите на самоконтрола се вземат най-малко по две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ и за наличието на инхибитори. Пробите се изпитват и по физикохимични показатели масленост и точка на замръзване.
 • разходите за пробовземане и пробоизпитване са за сметка на бизнес оператора на храни (БОХ).

Коригиращи действия при неотговарящо на изискванията сурово мляко

 • Когато 3 последователни месеца СГС на млякото от дадена ферма или МСЦ, не отговарят на изискванията, на БОХ се издава разпореждане за спиране предлагането на пазара на сурово мляко. Мерки: съответната ферма може да възстанови правото си да предлага на пазара сурово мляко след повторно пробовземане и пробоизпитване, като пробите се вземат от ОВЛ.
 • В този случай разходите за пробовземане и пробоизпитване се поемат от БОХ.
 • За изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност от приложение III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на ОБМ (и ОБСК) се използват само резултати, получени от валидни проби и с отрицателен резултат от изпитване за инхибитори;
 • Валидността на пробите от сурово мляко се доказва с изпитване за физикохимични показатели – точка на замръзване и масленост;

Валидност на пробите сурово мляко

 • Предложения за заложени параметри за масленост, както следва:

а) за овче мляко – по-висока или равна (≥) на  3,6 на сто, но не по-висока от 12 на сто.
б) за козе мляко – по-висока или равна (≥) на  2,6 на сто, но не по-висока от  9 на сто.
в) за биволско мляко – по-висока или равна (≥) на 3,6 на сто, но не по-висока от 12 на сто.

Няма нищо страшно овцевъди, колегите ви говедовъди вече две години работят по Модул “Мляко”. Има възможност да завършите курса за пробовземачи, което е и най-добре. Но има и вариант, екипи занимаващи се с тази дейност, да вземат пробите. Е, ще трябва да си купите по модерни телефони за фиксиране мястото на вземане на пробата. Другата ни препоръка, да се запознаете подробно с проекта на Наредбата и предлагате или допълвате с позитивни решения процесите на работата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук