Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 167 от 15.10.2020 г.

0

Решения по т. 1 от Протокола

. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 44 464 088 лв., от които средства за изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2020 г. в размер до 17 635 398 лв. и средства за изплащане на Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2020 г. в размер до 26 828 690 лв.;

2. Средствата по т. 1 се осигуряват от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие” за 2020 г. в размер на 42 036 907 лв. и 2 427 181 лв. от неизразходван ресурс по схема за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

Решения по т. 2 от Протокола

1.Разпределя финансов ресурс за 2020 г. в размер до 1 500 000 лева по помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за компенсиране на разходите на земеделски стопани-животновъди, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за клане, транспорт и административни документи;

2.Говедата, предназначени за клане следва да са отглеждани най-малко през последните 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително, до навършване на 24 месеца;

3.Помощта се предоставя за животните по т. 2, заклани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г.;

4.Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, направление „Държавни помощи“, от неусвоения ресурс по приключили схеми за подпомагане;

5.Възлага на ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 3 от Протокола

1. Прехвърля финансов ресурс в размер на 400 000 лева от бюджета на схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ към бюджета на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.

Решения по т. 4 от Протокола

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 300 000 лв. за извършване на оторизация на средства по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за кампания 2019. Средствата се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие’* за 2020 г. от неизразходвания ресурс по направление преходна национална помощ за тютюн кампания 2019.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук