Член.137 от ЗВМД – и последствията от него

Днес ще си кажем няколко думи за мъглявия, злободневен и станал противен вече на всички /и на администрация и фермери / чл.137.

Защо се стигна до тази ситуация, при която се изнасят факти, че хиляди ферми нямат регистрация по този член. Отговорът е само един, че много ни харесва да вървим по пътя на компромисите. По отношение на този член, непрекъснато се правят промени и все нещо не ни харесва.
В момента членът заема над пет страници формат А4.
По искане на НОКА, чл.137 през юни тази година също бе променен. Бяха гласувани преходни и заключителни разпоредби, които позволяват да бъде облекчен режимът за регистрация на фермите по чл. 137 от ЗВМД. В срок от 6 месеца след обнародване на промените в закона всички действащи животновъдни обекти, трябва да бъдат регистрирани.

До тук всичко добре. Наплива към официалните ветеринарни лекари бе голям, но пък те успяха да попълнят исканите заявления и протоколи и да започнат оглед на фермите и писането съответно на предписания. За тази добре свършена работа от НОКА, дори изказаха благодарност на ветеринарите, но не спестиха критиките,където не са имали разбиране-

Член.137 от ЗВМД – и последствията от него

Някои вече се питат, защо ги пишем тези неща, като всичко е наред. Вероятно за администрацията е така. Въпросът е за тези, които отглеждат животните, а нещата им по чл.137 не са наред. Че те имат вина за това, няма спор. Но и други имат вина т.н. проверяващите, които с години не са го изисквали това да се случи. Дали са тръгнали по пътя на компромисите, наложено им от някои, дали те самите са правили компромиси, не е толкова важно. Важното е, че потърпевшите са фермерите. Нека и тях да не смятаме за вода ненапита, но ако бяха „натиснати” сега щяха да са в ред.

Всеки материал се пише, за да има някакви изводи и съответно решения. В момента фермерите ни информират, че имат сигнали, че няма да получат субсидия по обвързаната подкрепа поради това, че нямат регистрация по чл.137. Това си е направо стрес за животновъдите.

Съвсем нормално бе от МЗХГ веднага да се даде отговор, каква ще е съдбата на тези фермери, които не могат да се регистрират в срок за вземане регистрацията по чл.137. Каква ще бъде следващата наказателна процедура, или капката въздух. Все пак, тези хиляди ЗП, трябва да знаят своята съдба. Ще бъдат ли признати за ЗП, ще получават ли субсидия и помощи, ще могат ли да кандидатстват по програмите. Нека да го научат официално, отколкото от слухове и недостоверна информация. Тези фермери, въпреки че нямат регистрация, те са наши фермери, те са нашите производители на животинска продукция, те го заслужават. А за допуснатите от тях грешки и закъснения, съответно ще си поемат отговорността.

Публикуваме прословутия чл.137 от ЗВМД, за да се запознаете с него


Чл. 137. (1) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г., изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът;
 2. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
 3. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
 4. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Комисията в 10-дневен срок представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ.

(4) Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, който в 7-дневен срок изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта. Комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) В тридневен срок от представяне на становището по ал. 3 или протокола по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени със съответната наредба по ал. 10.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Отказът по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.

(9) Регистърът по ал. 6 съдържа:

 1. номер и дата на издаденото удостоверение;
 2. ветеринарния регистрационен номер на обекта;
 3. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) име и постоянен адрес на собственика или ползвателя на обекта;
 4. адрес/местонахождение и вид на обекта;
 5. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) капацитет на обекта, с изключение на пчелините, за които се вписва брой отглеждани пчелни семейства;
 6. вид, категория и предназначение на животните в обекта;
 7. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) информация за начина и технологията на отглеждане на животните;
 8. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията;
 9. промени във вписаните обстоятелства.

(10) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите.

(11) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът.

(12) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) За регистрация по ал. 11 собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.

(13) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.

(14) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) В 7-дневен срок от получаване на заявленията по ал. 13 директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по ал. 10. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование, кметът или кметският наместник или оправомощено от него лице.

(15) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията по ал. 14 представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.

(16) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок заявителят писмено информира ОДБХ чрез кмета или кметския наместник. В срок до 7 работни дни комисията по ал. 14 извършва повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на ОДБХ.

(17) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) В срок до три работни дни от представяне на становището по ал. 15 или на протокола по ал. 16 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 10.

(18) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137б, ал. 2, за всеки новорегистриран обект.

(19) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Отказът по ал. 17 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(20) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) За регистрация на животновъден обект – лично стопанство, и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.

(21) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Регистърът по ал. 6 за животновъдните обекти – лични стопанства, съдържа:

 1. номер и дата на издаденото удостоверение;
 2. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
 3. име и постоянен адрес на собственика;
 4. адрес/местонахождение на обекта;
 5. вид и брой на животните в обекта;
 6. промени във вписаните обстоятелства.

(22) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна.

Чл. 137а. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1 – 9, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС. Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват областните колегии на БВС за сключените от тях договори.

(2) Ветеринарните лекари по ал. 1 сключват с директора на ОДБХ на територията, на която е местонахождението на животновъдния обект, договори за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.

(3) Всеки регистриран ветеринарен лекар изготвя списък на животновъдните обекти, които ще обслужва по силата на сключените договори, който предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и на съответната областна колегия на БВС.

(4) При прекратяване на договора по ал. 1 собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.

(5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар. Смяната на регистрирания ветеринарен лекар е допустима, при условие че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект.

(6) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ в срок най-малко 15 дни преди датата на сключване на договор с друг регистриран ветеринарен лекар.

(7) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в 15-дневен срок да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.

(8) В състава на комисията по ал. 7 се включват официалният ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и служители от ОДБХ, отговарящи за здравеопазването на животните и за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.

(9) Комисията по ал. 7 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, за ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.

(10) В присъствие на комисията по ал. 7 ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, предава с протокол ветеринарномедицинската документация на обекта на новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.

(11) Директорът на съответната ОДБХ сключва договор с новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.

(12) Регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 за индустриални ферми, нямат право да сключват договори по чл. 137б.

(13) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуален списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията.

Чл. 137б. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) (1) Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване, и писмено уведомява съответната областна колегия на БВС. Общото събрание на областната колегия на БВС с решение определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от определените населени места. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари по населени места се публикува на интернет страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяка община и кметство за прилежащата им територия.

(2) Директорът на ОДБХ сключва договори с регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1 за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 за регистрираните животновъдни обекти – лични стопанства, на територията на областта. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.

(3) Собствениците или ползвателите на регистрирани животновъдни обекти – лични стопанства, сключват договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 с ветеринарните лекари по ал. 2.

(4) Регистрираните ветеринарни лекари изготвят списък на животновъдните обекти – лични стопанства, които ще обслужват по силата на сключените договори по ал. 3. Списъкът се предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община.

(5) Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват в тридневен срок официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск в животновъдни обекти – лични стопанства, включително и когато обектите не са регистрирани по реда на закона.

(6) При прекратяване на договора за изпълнение на дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.

(7) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект може да сключи договор с регистриран ветеринарен лекар по избор, когато не е съгласен дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните да бъдат извършвани от определения по реда на ал. 1 ветеринарен лекар. Смяната на ветеринарния лекар може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар.

(8) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуални списъци на регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори по ал. 2 и 3, които изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията и предоставя на кмета или на кметския наместник на съответното населено място.

Чл. 137в. (Нов – ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) (1) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3 – 7 собственикът или ползвателят на животновъдния обект в 7-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление до директора на съответната ОДБХ, към което прилага документи, свързани с нея, както и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2, в случаите, когато плащането не е извършено по електронен път.

(2) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3 директорът на ОДБХ в 7-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра по чл. 137, ал. 6 и издава ново удостоверение за регистрация на обекта.

(3) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 4 – 7 се прилага редът по чл. 137, ал. 2 – 7.

(4) При издаване на ново удостоверение за регистрация на обекта директорът на ОДБХ със заповед обезсилва предходното.

Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) беше приет на второ четене днес. С тях отпадат всички изисквания за регистрация по член 137 от ЗВМД, касаещи Закона за устройство на територията, съобщи председателят на Комисията по земеделие Мария Белова.

Бяха гласувани преходни и заключителни разпоредби, които позволяват да бъде облекчен режимът за регистрация на фермите по чл. 137 от ЗВМД. В срок от 6 месеца след обнародване на промените в закона всички действащи животновъдни обекти трябва да бъдат регистрирани.

Промените се отнасят само до ферми в заварено положение. Новите стопанства ще трябва да имат регистрация по член 137, както по Закона за ветеринарномедицинската дейност, така и по Закона за устройство на територията.

Отпада също така изискването за представяне на технологичен проект на животновъдния обект. Стопанинът ще трябва единствено да декларира по какъв начин ще отглежда животните.

Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за извършване на проверката на изпълнението и на изготвения доклад, както и за съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в Наредбата.

Нарочна комисия, в срок до 5 дни от извършване на проверката, изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване. Въз основа на становището на комисията, възложителят приема доклада или го връща с указания за цялостно или частично преработване. Когато оценителят откаже да преработи доклада си или той не съответства на критериите, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.

Промените в Закона влизат в сила след обнародването

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук