8 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата

0
1 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
2 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
3 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
4 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
5 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
6 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата
7 част / Изслушване на млекопреработвателите – борбата за водата

 

Продължаваме да Ви запознаваме с изказванията по време на изслушването от КЗ в НС на млекопреработвателите. Воденият дебат е изключително важен за цялото ни общество-става дума за нашето българско сирене.


ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, професор Бъчварова.
Заповядайте, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Госпожо Председател, аз дълги години съм слушал такива дебати с едно и друго качество, но няма да вляза в дебата по същество, защото не съм нито технолог по млякото, нито микробиолог, а не е и наша работа в Комисията по земеделие да се занимаваме с това.
Затова по-скоро моето изказване ще бъде по начина на водене и се обръщам към Вас, госпожо Председател. Според мен това заседание е организирано неправилно и се води неправилно, защото тези хора няма да получат никакъв отговор днес на въпросите, за които са дошли.
Извинявайте, колеги, аз не искам да ми ръкопляскате, аз искам да Ви реша въпроса. Но така, както е организирано и се води, според мен няма да стигнем до никакъв извод.
Първо, по отношение на организацията. На нас ни беше предоставен един списък от 11 млекопреработвателни предприятия, които днес ще участват в този дебат, в това запознаване на Комисията по земеделие. Да, окей, ние винаги сме били отворени да се запознаем с проблемите на всеки бранш, но прави впечатление и се обръща вече на традиция, защото миналата седмица също имаше едно изслушване на зърнопроизводителите, на определен брой зърнопроизводители, забележете, които не бяха представени от тяхната Асоциация на зърнопроизводителите, която е най-голямата в България и която реагира къде-къде по по-маловажни поводи, но този път за сушата не реагира и дойдоха подбрани земеделски производители.
Сега, днес, пред нас, беше предоставен един списък от 11 преработвателни предприятия, но не и Асоциацията. Защо пред нас не е Асоциацията на млекопреработвателите? Защо? Аз знам защо и пак се обръщам към Вас, госпожо Председател. Защото във Вашия списък с приоритетни закони, когато Вие дойдохте на власт, първи закон беше Законът за браншовите организации. Липсата на този закон поражда този порок – пред нас да се явяват отделни субекти животновъди, зърнопроизводители, земеделски стопани, а не тесните легитимни представители – браншовите организации и асоциации. Разбирате ли? Друго е, когато застане пред нас асоциация, браншова организация зад гърба й и стоят 200 членове, а не десет отделни млекопреработвателни предприятия – друго е.
Упрекът ми не е към Вас, затова казах: няма да говоря по същество, ще говоря по начина на водене.
Второ, ние сме в Комисията по земеделие, обсъждаме наредба. Пълен консенс. Комисията по земеделие, колеги, не се занимава с наредби, Комисията по земеделие се занимава със законопроекти. Окей, изслушахме Ви, разбрахме какви са Ви проблемите, но днес липсващото звено тук, на тази маса, са хората, които са наистина призвани и упълномощени да пишат наредбата, за която Вие имате проблем, които днес отсъстват.
По начина на водене на самото заседание. Госпожо Председател, допускате разговорът да поеме в посока супер експертно, супер детайлно, за технологични подробности, за бактерии, за микробиологии. Проблемът на тези хора не е технологичен, проблемът на тези хора… Те са дошли тук днес да чуят едно: има ли давление от големи млекопреработвателни предприятия чрез наредбата, която цели да елиминира дребните преработватели. Чухте ли отговор на този въпрос?
РЕПЛИКИ: Не.
БЮРХАН АБАЗОВ: Военните имат един термин „предварителна артилеристка подготовка“. Случайно ли е предварителната медийна подготовка в пространството, медийното, точно с писането и обсъждането на тази наредба? Кой го организира това? Кой плаща това? Мисля, че сте дошли и сте пропътували толкова път да чуете отговори на тези въпроси.
Аз като представител на нашата парламентарна група на „Движението за права и свободи“ винаги сме изразявали мнение, че защитаваме дребните производители и няма да допуснем чрез законов акт, чрез наредба да се елиминират едни производители за сметка на други. Това е моят отговор към Вас. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Абазов.
Приемам всички критики относно начина на формиране на заседанието и воденето му, затова няколко пъти направих забележка и на господин Сабанов, че единствената причина днес да бъде това заседание, е от уважение към тези хора, които имаха подготовката, че ще участват в наше заседание.
Надявам се с ясното съзнание, че ние като Комисия, нямаме абсолютно никакви правомощия да влияем или да променяме подзаконов нормативен акт. Единствената полза от днешното заседание е това, че ние официално ще изпратим към Министерството на земеделието и храните протокол с поставените въпроси от тези присъстващи гости и ще търсим отговор, госпожо Петкова, на всеки един поставен въпрос днес.
Прав сте, че не спазваме Правилника ни за изказвания от две минути. Пак казвам, това е от уважение към гостите ни, които идват, гледайки списъка, от цялата страна с надеждата, че ние може да им съдействаме във връзка с приемането на Наредбата. И ако се искаше ефективна среща с отговор на конкретни въпроси, тази среща следваше да се проведе в Министерството на земеделието, храните и горите, а не ние като Комисия без официално искане за това изслушване да търсим кой експерт в Министерството е свободен, за да дойде да присъства на тази среща.
Реплика от господин Абазов – заповядайте.
БЮРХАН АБАЗОВ: Мисля, че започваме да се обединяваме около някакви полезни неща. Убеден съм, че този диалог, който днес се води тук, е много хубав, колеги, и трябва да се води по абсолютно същия начин в Министерството на земеделието, храните и горите. Ако не са Ви поканили, питам, госпожо Председател, ние като Комисия по земеделие какво решение или акт ще вземем днес, за да задължим Министерството да ги приеме тези хора и да изслуша да проведат същия дебат, само че там? Неприсъствието на хора от политическото ръководство на Министерството, защото колегите доктори са много големи специалисти, но те са специалисти, те не определят политиката в Министерство на земеделието. Тук няма лице, което да поеме политически ангажимент, политическа воля и да каже: моето мнение за развитието на бранша е такова и тези неща трябва да бъдат залегнали в Наредбата. Докторите това не могат да го кажат, не очаквайте това.
Не знам какво решение ще вземем, не може да вземем решение – задължаваме Министерството на земеделието, храните и горите да приеме тези хора.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Абсолютно не можем, както и не можем да задължим Министерството да дойде за изслушване за наредба.
БЮРХАН АБАЗОВ: Колегата Костов е прав от предния път, когато пита ние какво решение ще родим за зърнопроизводителите. Така че беше хубаво политическото ръководство представители да са тук от Министерството, да усетят духа и разговора. И сега ние освен да кажем: задължаваме Министерството на земеделието, храните и горите на ниво министър или заместник-министър обаче, да приемат тези хора, да ги изслушат, същия дебат да се проведе там и ако може да имат предвид и техните предложения по Наредбата.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Това е, господин Абазов. Може би беше по-редно да бъде поискана среща в Министерството, а не тук.
Господин Михайлов, заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ: Само да кажа, че вчера съм установил контакт с министър Танева и за петък обедно време имаме уговорка да отида при нея.
Буквално от днес имах върнато, че тя е ангажирана и днес я няма. Чакам, който може от Вас, да дойде. Другият вариант в петък аз вече така и така съм отворил темата, ще отида. Не е хубаво да ходя сам. Ако трябва и другата седмица пак ще направим среща.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Председател, колеги! Хората, които са на тази маса, са напълно наясно – както и ние, и те са наясно, че в тази Комисия ние не можем да решим проблема.
Факт е, че както и господин Абазов каза, се започва с алтилерийска подготовка, медийна подготовка за този закон е показателен, че те търсят вариант не Министерството, да търсят нас за вариант, защото тук най-малкото ще го изкараме по някое време по медиите и ще се замисли някой от Министерството дали прави лобизъм за този или за онзи. Не казвам, че го прави. Но, ако се замисли дали да го довърши това, което е започнал да прави и те неслучайно са се организирали толкова фирми, изключително имаме хора от Управителния съвет на асоциацията на Зоров, има хора от другата асоциация, които въпреки асоциациите са тук – отделно от тях. Нали така? Това трябва да ни светне лампата: че те, за да тръгнат по другия път, значи явно се притесняват от това, което съществува. (Реплика.)
Тя Асоциацията е тук, и двете асоциации са тук. (Реплики.)
В тази връзка наистина дали ще вземем решение… Аз мисля, че госпожа Танева няма да откаже вече и няма как да откаже среща на Инициативния комитет за създаване на нова асоциация. Това, което каза господин Абазов, аз вече им го казах, че нямат ли асоциация зад гърба си, трудно ще се комуникира. Работата, именно на асоциациите – не обвинявам никой в нищо, разбира се, едната не се търси, и другата не ги търси, нормално е. Като не те търсят, ти като не знаеш за проблема и не знаеш за Наредбата, как да уведомиш членовете си?
Другата пък асоциация явно знае за Наредбата, но не е уведомила никого, включително и управителното си тяло. Така че сигурно някъде по средата е проблемът. Тук са 11 представители на фирми – в списъка са 60. Ако направят асоциация, сигурно ще са доста повече. Мисля, че трябва да вземем – не заради времето, не заради политически PR – част от хората са ми приятели от детинство, така че с политическият PR, госпожо Председател, малко го преиграхте. Тези хора са тук, защото имат проблем. Дали ще съм аз, дали ще е госпожа Бъчварова, дали ще е господин Абазов или някой от парламентарната група на ГЕРБ, няма никакво значение. Те са дошли да им се реши проблемът и по някакъв начин, поне да се чуе за техния проблем – не да им се реши, да се чуе, че имат проблем, защото по телевизията излиза, и навсякъде по медиите, че те проблем нямат, всичко е наред. Напротив, даже много хубаво ще стане за целия бранш и за всички свързани с въпросната, забравих ѝ името вече (реплика) – Кодекс алиментариус, който на всичкото отгоре не е задължителен, както Вие сам прочетохте в това. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Истината е някъде там.
Заповядайте, господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Аз искам нещо да се изясни. Първо, понеже съм член на парламентарната група на БСП, уважаема госпожо Председател, ние многократно сме заявявали, че в парламента се говори политически. Това е политически орган, не експертен. Затова Вие казахте: това е Вашето, господин Георгиев, на репликата е политическо, и да спрем с политиката. Напротив, тук трябва да се говори политически. Експертното – в Министерството или на други места. Тук трябва политически.
Тези хора са дошли, за да чуят ние политически какъв проблем можем да решим. И аз не смятам, че нашата комисия не може да реши проблема на тези хора конкретно сега, в този момент. Какво имам предвид? Поне аз смятам, че Министерството трябва да спре Наредбата – не трябва да я публикува, да спре с нейното обнародване, за да може този проблем… виждаме, че има сериозен проблем, да бъде изяснен. Това, което решихме, аз сега преповтарям, не откривам топлата вода, но считам, че тук политически трябва да се говори, а не експертно. Затова няма как: „ние тук не можем да Ви решим проблема с Наредбата, ние сме законодателен орган“. Законодателството е на база политики. След като има проблем, значи надолу по веригата Наредбата е в Министерството, законодателят казва: „Стоп – спирате тази наредба, решавате проблема и излизате с решение“. Това е моето мнение.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Аз Ви подкрепям, господин Георгиев. Точно това казах – трябва да се опитваме да помогнем да решим на хората, а не да търсим чисто политически кой не си е свършил работата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук