Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 166 от 08.10.2020 г.

0

Решения по т. 1 от Протокола

1. Увеличава за 2020 г. бюджета по схемата на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” от 7 200 000 лв. на 7 369 000 лв.;

2. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” в размер на 169 000 лв.;

3. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” по направление „Държавни помощи” от генериран остатък от приключили за прилагане схеми на държавни помощи;

4. Приема изменение на указанията.

Решения по т. 2 от Протокола

1.       Предоставя минимална помощ de minimis в размер на 2 660 000 лв., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки;

2.       Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи, от неусвоения ресурс по Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки (Протокол № 162/05.08.2020 г.);

3.       На подпомагане подлежат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3/1999, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020 и неполучили подпомагане по „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки” (Протокол № 162/05.08.2020 г.);

4.       Земеделските стопани по т. 3 се подпомагат за заявения брой животни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по ПНДЖ3, но за не повече от установения допустим за подпомагане брой животни от съответния вид за Кампания 2020;

5.       Определя норматив за подпомагане за едно животно в размер на:

5.1.    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

5.2.    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

5.3.    до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

5.4.    до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

5.5.    до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

5.6.    до 80 лв. за биволи;

5.7.    до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

5.8.    до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

5.9.    до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните по т. 5.8.

6. Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 3 от Протокола

1. Предоставя минимална помощ de minimis в размер на 3 790 000 лв., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза;

2. На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020 и неполучили подпомагане по „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%” (Протокол № 162 /05.08.2020 г.). Подпомагат се и земеделски стопани, със 100% щети от неблагоприятни климатични събития през 2020 г. върху площите, които поради тези причини не са подали заявление за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2020 и не са били допустими по първия прием;

3. Определя норматив за подпомагане за един хектар за следните култури:

·     Картофи, лук и чесън – до 150 лв./ха;

·     Картофи (за регистрирани площи за фитосанитарен контрол в БАБХ до 31 юли 2020 г.) – до 400 лв./ха;

·     Моркови, зеле, дини и пъпеши – до 150 лв./ха;

·     Домати, краставици, корнишони и патладжан – до 200 лв./ха;

·     Пипер – до 300 лв./ха;

·     Зеленчуци – оранжерийно производство – до 2 000 лв./ха;

·     Ябълки, круши, праскови/ нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини – до 250 лв./ха;

·     Сливи и десертно грозде – до 150 лв./ха;

·     Винени лозя – до 250 лв./ха;

·     Маслодайна роза – до 200 лв./ха;

4. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2020 г., от реализирания остатък по Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100% (Протокол № 162/05.08.2020 г.);

5. Възлага на Държавен фонд „Земеделие” съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 4 от Протокола

1. Отлага гласуването на точка.

Решения по т. 5 от Протокола

1. Предоставя възможност за прием на заявления за кандидатстване по схемата на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” без наличието на документа по т. 11.1. буква „ж” от указанията за прилагане на помощта – контролен лист за проверка на място от ОДБХ на животновъден обект за въведени мерки за биосигурност. Този контролен лист следва да бъде представен преди крайния срок за прием на заявления за втори транш;

2. Приема изменение на указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Решения по т. 6 от Протокола

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия” в размер на 4 700 000 лв.;

2. От утвърдения ресурс по т. 1. от настоящите решения, разпределя финансов ресурс в размер на 4 700 000 лв. за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2020 г. при следния интензитет от производствените разходи по култури (Приложение 1):

·         Фуражни култури – до 80%;

·         Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически – до 80%;

·         Зърнено-житни и Зърнено-бобови – до 20%;

3.       На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2020 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятните климатични условия;

4.       Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от неусвоения ресурс по приключили схеми на подпомагане;

5. Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 7 от Протокола

1.       Предоставя индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 в размер на 5 760 лв. в полза на земеделския стопанин Иван Господинов Велчев за обезпечаване с фуражи (груб и тревен) за изхранването на наличните регистрирани животни в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ „Земеделие”;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.

Решения по т. 8 от Протокола

1. Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите в размер на 50 000 лв.

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 9 от Протокола

1.       Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Асоциация на млекопреработвателите в България в размер на 80 000 лв.;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схема на  държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 10 от Протокола

1.       Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Български киноложки клуб за Българско овчарско куче в размер на 8 000 лв.;

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 11 от Протокола

1.       Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за    участие в изложения” на Асоциация „Български спортен кон” в размер на 8 000 лв.

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схемата на  държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 12 от Протокола

1.       Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Българска асоциация Биопродукти в размер на 32 000 лв.;

2.       Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схема на  държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 13 от Протокола

1. Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Асоциация на месопреработвателите в България в размер на 80 000 лв.

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи”, от утвърдения ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.

Решения по т. 14 от Протокола

1. Дава съгласие Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, въз основа на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на IV етаж в сградата на ДФ „Земеделие” в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 от 90 кв.м., да сключи договор за наем с определения за наемател „APT ПРОДАКШЪН” ЕООД, ЕИК 200977902, с месечна наемна цена в размер на 888.00 /осемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС или 1 065.60 /хиляда шестдесет и пет лева и шестдесет ст./ лева с ДДС, за срок от 2 /две/ години.

Решения по т. 15 от Протокола

1. Възлага на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да предприеме всички необходими действия по сключване на договор за наем за срок от 5 г. с фирма ЕТ „АСОТЕКС – ХАМЗА ЧАКЪР” представлявана от Хамза Вели Чакър за наемане на общо 1256,05 кв.м. в сграда, находяща се на ул. „Априлско въстание” № 64 , за нуждите на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” гр. Разград.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук