ССА – Селскостопанска академия

0

Селскостопанската академия (съкратено ССА) е научна организация със седалище в София, България.

Призвана е да извършва научни изследвания и приложна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Има право да подготвя докторанти по съответните научни дисциплини.

История
По примера на Всесъюзната академия на селскостопанските науки „Ленин“ в Москва като български аналог е създадена отраслова научна академия под името Академия на селскостопанските науки (АСН) със седалище в София през 1961 г. Тя има физически лица за членове, наричани с научното звание „академик“. Закрита е през 1971 г., като нейните членове и учени преминават към общонаучната БАН

Само след година (1972) е създадена научно-образователната Селскостопанска академия „Георги Димитров“. Тя обединява научни институти и всички висши училища в страната (както по-късно обединената Медицинска академия в нейната област), подготвящи специалисти в посочените най-горе научни направления. Закрита е през 1975 г.

Отново е учредена Селскостопанска академия с Указ 1008 (ДВ, бр. 34) на Държавния съвет през 1982 г. ССА обаче – за разлика от предишната ССА „Г. Димитров“, е само научна организация и не се занимава с обучение на студенти. В нея няма членство на учени, както в първоначалната АСН.

Академията е преобразувана (ДВ, бр. 113/1999) в Национален център за аграрни науки (НЦАН) в края на 1999 г. НЦАН е преименуван (ДВ, бр. 43/2008) с предишното название Селскостопанска академия през 2008 г. През лятото на 2018 г. е приет новият Устройствен правилник на ССА, с който се внасят важни изменения в нейната структура. От 1 август 2018 г. в ССА са въведени научните звания академик (действителен член) и член-кореспондент.[3]

Структура

Централно управление

Селскостопанската академия се ръководи от управителен съвет с мандат от 4 години начело с председател, подпомаган от заместник-председател и главен научен секретар.

Председателят на Управителния съвет е също председател на ССА и председател на Изпълнителното бюро, което включва още заместник-председателя и главния научен секретар.

Координати: адрес: 1373, гр. София, ул. „Суходолска“ 30; тел.: 02/9299481; Факс: 02/9202067; e-mail: aa@acad.bg

Научни институти

 • Агробиоинститут, София
 • Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 • Земеделски институт, Стара Загора
 • Земеделски институт, Шумен
 • Институт по аграрна икономика, София
 • Институт по декоративни растения, София
 • Институт по животновъдни науки, Костинброд
 • Институт по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив
 • Институт по земеделие, Карнобат
 • Институт по земеделие, Кюстендил
 • Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, Русе
 • Институт за изследване и развитие на храните (б. по консервна промишленост), Пловдив
 • Институт по криобиология и хранителни технологии, София
 • Институт по лозарство и винарство, Плевен
 • Институт по мелиорации и механизация, София
 • Институт по овощарство, Пловдив
 • Институт по полски култури (б. по памука и твърдата пшеница), Чирпан
 • Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
 • Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София
 • Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, Садово
 • Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив
 • Институт по рибни ресурси, Варна
 • Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък
 • Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково(Област Пловдив)
 • Институт по фуражните култури, Плевен
 • Институт по царевицата, Кнежа

Други звена

 • Национален земеделски музей, София
 • 19 опитни станции (самостоятелни държавни предприятия) – във Варна, Видин, Враца, Кърджали, Лозница, Лом, Павликени, Пазарджик, Поморие, Самоков, Септември, Силистра, Сливен, Смолян, Средец, Търговище, с. Хан Крум(Област Шумен), Хасково, Ямбол.
 • 2 експериментални бази (държавни предприятия към институти)
 • „Система за агропазарна информация“ (САПИ), София (държавно предприятиекъм ССА)

  Проф. д-р инж. МАРТИН ДИМИТРОВ БАНОВ е роден на 9 юли 1958 г. През 1983 г. завършва Висшия институт по архитектура и строителство (днес Университет по архитектура, строителство и геодезия) като дипломиран инженер-земеустроител. С работата си в Института по почвознание и програмиране на добивите „Никола Пушкаров”, София, в периода 1986-1989 г. защитава научната степен Кандидат на селскостопанските науки (доктор), а през 1999 г. – Старши научен сътрудник II степен. От 2012 г. е Професор по Почвознание в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”, София (Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията и част от Селскостопанска академия).

  Проф. д-р инж. БАНОВ е специалист в областите на екологията, възстановяването и мелиорирането на нарушени, замърсени и ерозирани земи и почви, биогоривата, агроекологичното земеделие, земеустройството и геодезията.

  Има 31 години трудов стаж в ИПАЗР „Никола Пушкаров”, София, с последна служебна позиция негов зам. директор, преди назначаването му за председател на Селскостопанска академия през м. юни 2019 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук