Наредба: Здравни изисквания към животните

време за четене: 4,5 минути

На 7 август е публикуван Проект на Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни. Крайният срок за обсъждане е 08.09.2020г. Всички предложения, които имате  за промени или отпадане на някои от точките, трябва да се направят до тази дата. След това започва едно ходене по мъките, докато се регулират някои от текстовете показали неработоспособност при прилагане на Наредбата.

Цели: С тази наредба се определят здравните изисквания към животните, от които се добиват храни за консумация от хора, при производство, преработка и дистрибуция на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора, както и изискванията при въвеждане от трети страни на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора.

Очаквани резултати от прилагането на акта: С прилагането на наредбата ще се постигне предотвратяване появата или разпространяването на болести по животните в резултат от пускането на пазара на продукти от животински произход и ще се гарантира пълно съответствие с правото на Европейския съюз.

По важни членове и точки от Наредбата:

Чл. 2.(1) БАБХ осъществява контрол върху бизнес оператори на продукти от животински произход, предназначени за консумация от хора, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция,.

(3) Продуктите от животински произход трябва да са получени от животни, които:

  1. не идват от стопанство, предприятие, територия или част от територия, които подлежат на ветеринарно-здравни ограничения, приложими за съответните животни и продукти съгласно нормативните актове, посочени в приложение № 1;
  2. не са били добити/произведени в предприятие, в което по време на клането или производствения процес са се намирали заразени животни или със съмнение за зараза

Интересен е този чл.3-той визира сегашната ситуацията в три области- Ямбол, Бургас и Хасково, Поради това,че т.н ферма на Ани в Болярово е обявена за заразена от Чума по овцете, трябва да се спазва този чл.трети. Въпреки,че съда се произнесе, че фермата е здрава, съгласно изискванията на Регламента казват,че тя трябва да се ликвидира. Поради тази ситуация овцевъдите от тези три области трудно реализират агнетата си, независимо от голямото търсене.

Чл. 3.(1) Производството, преработката и дистрибуцията на продукти от животински произход, получени от животни, произхождащи от животновъден обект, който не е засегнат и липсва основание за съмнение, че е засегнат от заразна болест, намиращ се на територия или част от територия с наложени ветеринарно-здравни ограничения, може да се извършва, при условие че:

  1. преди да бъдат подложени на преработката по приложение № 2, продуктите са получени, обработени, транспортирани и съхранявани отделно или по различно време от тези, които отговарят на здравните изисквания, като условията за транспортиране извън територията с наложени ветеринарно-здравни ограничения са одобрени от БАБХ;
  2. продуктите, които ще преминат преработката по приложение № 2, са ясно идентифицирани;
  3. продуктите ще преминат преработката, посочена в приложение № 2, която гарантира безопасността на продукта и ще отстрани съответния ветеринарно-здравен проблем;
  4. преработката се извършва в предприятие, одобрено за тази цел от БАБХ.

(5) Здравната маркировка за прясно месо е единичен шестоъгълен печат с основи от по 4 см и страни от по 3 см, височина 5 см и широчина 7,5 см, в който се вписват:

  1. в горната част – името или ISO код на държавата с главни букви: BG;
  2. в центъра – ветеринарният одобрителен номер на месодобивното предприятие;
  3. буквите са с височина най-малко 0,8 cm, а цифрите най-малко 1 cm;
  4. номера от личния щемпел на официалния ветеринарен лекар, инспектирал месото.

(6)Здравната маркировка по ал. 5 трябва да съдържа диагонален кръст, който се състои от две прави линии, пресичащи се в центъра на печата така, че информацията върху него да остава четлива.

(7) Етикетът на храните, които не са преминали преработка по приложение
№ 2 съдържа умален вариант на здравната маркировкапо ал. 5 и ал. 6, с посочен ветеринарния одобрителен номер на предприятието, от което произхождат.

Пълният текст на писмото относно Проекта за Наредба и самата Наредба може да намерите тук.

Проект на Наредба

Проект на доклад (мотиви)

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук