Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 162 от 05.08.2020 г.

0
Решения по т. 1 от Протокола

.Предоставя минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки в размер на 25 660 000 лв.;

2.На подпомагане подлежат земеделски стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020;

3.Земеделските стопани по т.2 се подпомагат за заявения брой животни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за животни и по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖЗ), но за не повече от допустимия брой животни за Кампания 2019;

4.Определя норматив за подпомагане за едно животно в размер на:

4.1.до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

4.2.до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

4.3.до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

4.4.до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

4.5.до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

4.6.до 80 лв. за биволи;

4.7.до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

4.8.до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

4.9.до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните по т.4.8.

5.Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”;

6.Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 2 от Протокола

1.Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” в размер на 15 000 000 лв.;

2.Средствата по т. 1 се предоставят на бенефициери, отглеждащи свине- майки и/или прасета за угояване, на територията на чиито животновъдни обекти няма обявено заболяване от АЧС през 2020 г.;

3.Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;

4.Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 3 от Протокола

1. Предоставя минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства, в размер до 5 000 000 лева;

2. Определя норматив за подпомагане в размер до 7,00 лв. на пчелно семейство с направен пролетен профилактичен преглед през 2020 г., в рамките на предоставения по т. 1 ресурс;

3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2020 г.;

4.Възлага на Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията

Решения по т. 4 от Протокола

1. Предоставя минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%, в размер до 19 363 000 лв.;

2. Определя норматив за подпомагане за един хектар за следните култури:

Ø Картофи, лук и чесън – до 150 лв./ха;

Ø Картофи (за регистрирани площи за фитосанитарен контрол в БАБХ до 31 юли 2020 г.) – до 400 лв./ха;

Ø Моркови, зеле, дини и пъпеши – до 150 лв./ха;

Ø Домати, краставици, корнишони и патладжан – до 200 лв./ха;

Ø Пипер – до 300 лв./ха;

Ø Зеленчуци – оранжерийно производство – до 2 000 лв./ха;

Ø Ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини – до 250 лв./ха;()

Ø Сливи и десертно грозде – до 150 лв./ха;

Ø Винени лозя – до 250 лв./ха;

Ø Маслодайна роза – до 200 лв./ха

Ø Земеделски култури (плодове и зеленчуци) под 100% пропаднали площи, вследствие на неблагоприятни климатични събития настъпили през 2020 г. – до 400 лв./ха.

3. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2020 г.;

4.Възлага на Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.

Решения по т. 5 от Протокола

1. Утвърждава финансов ресурс в размер общо на 100 000 лв. за други плащания, свързани с прилагане на схеми за държавни помощи.

2. Средствата по т. 1. се предоставят от ресурса по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук