4 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

0

време за прочит: 8 минути

Комисията по земеделие и храни към Народното събрание с председател г-жа Мария Белова включи в дневния ред на своето заседания на 17.06 и изслушване на най-голямата овцевъдна организация /НОКА/. Това е за поздравление, защото не винаги се дава думата на браншовиците в комисиите.

Свързани статии:
1 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

2 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

3 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

 

Обсъжданият проблем не е от вчера, става дума за прословутия чл. 137 от ЗВМД. По време на дебата не се разбра кой е виновен над 7000 овцевъди да не могат да се регистрират по този член. Всеки смята, че е прав за себе си. Използваха се политически хватки, обвиниха се за тази ситуация големите ферми и др. фактори. Като финал, ще продължат разговорите за търсене на законен компромис за излизане от ситуацията.


Прочетете стенограмата за да разберете подробно за този 137 ми член.


ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Доколкото разбирам, колеги, хайде да не нажежаваме обстановката, а да се мисли рационално.
В чл. 137 има изисквания, които касаят, както се вижда, два нормативни акта. Животновъдите ги притеснява, от една страна, действието на единия закон – пресата, тоест обектът да бъде търпим с разрешение за ползване, нанесен. И другата страна на монетата са самите ветеринарни изисквания. Значи компилацията в чл. 137 е между два закона.
По първата страна, по която са Вашите притеснения, се коментира за търпимостта или разрешението за ползване на съответния обект. Както виждате, вратичките са толкова много, доцент Иванов прочете и се върна до 1987 г., и в същото време на 31 декември 1998 г., когато отпадна Законът за териториално и селищно устройство, тогава всички обекти към тази дата получиха статут на узаконяеми такива с дейността си, каквато са извършвали към този момент. Тоест нито един от тези животновъдни обекти, строен преди 1998 г., и към този момент си е търпим и не следва да бъде премахнат. Единственото, което се иска за този обект, ако не е нанесен на кадастралната карта, или ако не е отразен в картовия материал и скиците на съответната община, е да има едно архитектурно заснемане. Това не е проект, не говорим за проект. Говорим за архитектурно заснемане и отделно от това да се плати и изкара удостоверение по чл. 58 от Закона за кадастъра и тогава главният архитект на съответната община прави този обект да съществува, да се изразим така в правния мир. Така че тази страна на въпроса е абсолютно решена.
За обекти, които са строени след 1998 г., с влизане в сила на Закона за устройство на територията на 1 януари 1999 г. пак има вратички, че ако това са съществуващи обекти и са извършвали своята дейност и са строени след този период, те пак могат да бъдат узаконени. Така че аз в първия въпрос, който възниква, не виждам абсолютно никакъв проблем всеки един животновъд, изпълняващ своята дейност в обект, който го няма в правния мир, съобразно вратичките, които доцент Иванов посочи, надявам се, че ще ги изпратят като писмен материал до органите на БАБХ да не разглеждат този въпрос, а да си гледат ветеринарните отношения към субектите, Вие ще можете да се оправите и това не струва кой знае колко пари.
Относно вече втората страна на въпроса, влизайки в чл. 137 за изискванията от ветеринарна гледна точка – огради, първа зона, черна зона, бяла зона и така нататък, от тук нататък мисля, че за всеки един обект, в който се отглеждат животни и се произвежда храна, поне тези минимални изисквания трябва да бъдат изпълнени.
Вярно е, че Вие трябва да кандидатствате и да подобрявате своите стопанства. Съгласен съм, че трябва да бъде на база преди да получите плащане на помощта, защото, естествено, е, че няма как преди. Когато Ви сключват договора, Вие кандидатствате за ограда или за филтър, няма как да сте го изпълнили, преди да сте си изпълнили инвестиционното намерение. Тук вече разминаванията би трябвало да се урегулират, защото по всички други мерки на ПРСР се изисква такава регистрация, когато се изплаща помощта. Тоест регистрираният животновъден обект трябва да покаже удостоверение преди да получи окончателното плащане. Даже ако проектът е финансиран на авансово или междинно плащане, Вие не трябва да имате такова удостоверение. Тоест, ако Вие разделяте своите проекти на две части и кандидатствате в тази си част да изпълните ветеринарномедицинските изисквания на авансово или на междинно плащане, на Вас няма да Ви ги искат. Вие ще получите тези пари, но когато отидете примерно да издавате обект, който има ветеринарномедицински и сложена една доилна инсталация, като го издавате на окончателно плащане, вече трябва да го покажете като регистриран такъв обект. Не виждам чак толкова неразрешими проблеми в тази област.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Да, наистина, прав е колегата, като каза за втората си част обаче. Но за първата, госпожо Белова, аз мисля, че това, което Вие направихте като предложение, ще се обоснова после защо, тук всяка една община или главният архитект на общината третира по съвсем различен начин тези строежи. Според нас това предложение, което Вие направихте – животновъдните обекти да бъдат категоризирани в съвсем друга категория, и това да залегне и да бъде еднакво за всички общини.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Аз не знам това дали е възможно да го направим. (Реплики.) Но ние трябва заедно да формираме някакво искане към Регионалната комисия, към Регионалното министерство.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Предполагам, че всички политически партии ще подкрепят това нещо.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Дайте предложение кое трябва да се промени в ЗУТ, така че Вие да успеете да го изпълните. Защото тази разпоредба на чл. 137 е от 2018 г. Голяма част от тези овцевъди за две години не са направили нищо. Аз се съмнявам, че в рамките – от Фонда ми обясняват: лятото ще я пуснем, март месец ще подписваме – на 7 – 8 месеца тези хора ще направят нещо. Въпреки че личното ми убеждение е, че за шест месеца една такава административна процедура може да бъде извървяна при добро желание. Още повече, както каза и господин Апостолов, има различни варианти, в които се издават и удостоверения за търпимост, в повечето случаи това са стари сгради, но както и да е. Кажете кое да променим? Какво искаме?

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Ще формулираме текст, предложение. Ще формулираме такъв. Тоест даже това наше изслушване беше продиктувано, първо, да Ви запознаем съвсем официално с проблема, да го обсъдим, ще формулираме такова предложение. Радвам се, че всички осъзнавате сложността на казуса и се надявам, че с взаимни усилия ще се намери неговото решение.
Другото, което много ми хареса и благодаря, аз наистина не мисля, че в компетенциите на БАБХ е да следят какви документи се дават или не дават от съответните общини. Тоест БАБХ трябва да обследва има ли спазени изисквания и мерки за биосигурност, а не дали съответният фермер има нотариален акт или каквото и да е друго.

ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Господин Караколев, само да вметна нещо. Ясно е къде е трънчето в петата, което Ви боли. Това е отглеждане на животни в населени места.
РЕПЛИКА: И техните наредби.

ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Обаче тук нищо не може да се направи законодателно, защото това са наредби на стотици общини, които са третирали изискванията си съобразно решенията на своите общински съвети. Не може в ЗУТ да накараме дадена община да промени наредбата. Една община разрешава пет животни в населено място, друга община може да разреши 200. Със ЗУТ не може да се направи това нещо.
А относно категоризацията на строежите – абсолютно не тръгвайте в плоскост да плъзгате промяна в ЗУТ на фермите, защото ще стане още по-страшно. Те в момента са в шеста категория до определена квадратура, мисля, че до 1000 кв. м РЗП влизат в пета категория, ако са по-малки от 1000 кв. м, каквито са Вашите случаи, отиват в шеста. Това е най-ниската категория. Ако вземете да ги плъзгате и да отидете в нова прекатегоризация, ще Ви кажа, че ум ще ви се завие. Може да станат и първа категория, защото са обекти за производство на храна. В Наредбата за издаване на категоризация на обектите в строителството всичко, свързано с храна, опазване живота и здравето на хората, се води първа и втора категория обекти. Не искайте това нещо, защото първа категория обект, няма да Ви обяснявам, че няма да го изпълните, ако ще и на Луната да отидете.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Така е, прав сте. Обаче е хубаво, когато всички тези неща ги обсъждаме, да си говорим с факти. Права е госпожа Белова, че последната промяна на ЗВМД е от 2018 г. Аз мога да Ви обещая, тоест в смисъл да Ви обещая, като казвам без какъвто и да е личен ангажимент към това нещо, че след още две години ще бъде същата ситуацията, почти идентична, но въпросът е, че за тези две години хората няма да имат достъп. Това е проблемът – че те вече нямат достъп до националното и европейското финансиране.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Да. Но тук говорим за инвестиционните мерки. Значи, когато един животновъд иска да инвестира в обекта си, най-малкото, което е, да направи усилия поне да се узакони… (Реплики.) Не изключвам и това, че на местно ниво има общини, в които ситуацията с узаконяването е почти невъзможна.
СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Аз само ще предложа едно нещо като за финал. Чух това за общинските съвети, само че всяка една общинска наредба се позовава на някакъв национален нормативен акт. И ако този национален нормативен акт бъде или създаден, или изменен, така че да може да удовлетворява всички страни, аз мисля, че един общински съвет бързо сменя наредбата.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Да, да, категорично. И ние Ви казваме – готови сме, когато Вие имате яснота кое може да бъде изпълнимо от животновъдите, да се съберем, не и на Комисия, в работна среща да го коментираме, да извикаме Министерството.
Защото за мен най-лесно беше точно с мярката, отваряйки мярката, при изпълнението на инвестиционния проект – ето, отговарят на изискванията, вече ги узаконихме. Но след като този вариант е невъзможен, дайте да видим кои текстове ни пречат, в кой закон, в случая в ЗУТ, и да тръгваме по веригата да говорим с колегите от ресорните комисии, от ресорното министерство, да търсим вариант, с който да облекчим изискванията, така че тези ферми да получат някаква регистрация. А БАБХ съответно ще получат указанията, свързани с ветеринарномедицинските изисквания, така че имаме едни шест месеца максимум, в които трябва или да имаме някаква законодателна промяна, или тези фермери да се регистрират.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Или да ликвидират фермите. Тоест предписанията от БАБХ ги има, ето затова има и човек на 77 години. Нали Ви е ясно, че този човек няма да тръгне на 77 години да прави нов обект? Той го е правил вече. В живота си той го е направил един път, и сега точно с тези предписания от БАБХ този човек просто ще сложи край на тези животни. Това е.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Е, нали затова сме тук, да не допускаме това. Четете, и ние ще четем, и да формираме исканията.
Заповядайте.

ЯНКА ПОПОВА: В тази връзка нека да четем всички, защото случаите са най-различни. В голямата си степен случаите са следните: обектите отговарят на ветеринарномедицинските изисквания, хората си гледат животните добре, имат си всичко. Но когато стигнем до узаконяване, в много от случаите това са постройки след 1998 – 2000 г., хората са си ги приспособили, направили, гледат си животните и няма узаконяване. Това, което получаваме като информация, е, че трябва да се събори и тепърва да получиш разрешението за това там, където си, да отглеждаш тези животни. Много често тези места са, да, населените селски райони. Но как тези хора да съборят? Това е невъзможно, нали?

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Това е най-големият проблем в целия казус. Не за тези, които не искат да извървят процедурата, а за тези, които не могат, трябва да дойдем до събарянето. (Реплики.)
Добре, и ние ще четем. Вие кажете кога ще имате формулирано искане за законодателна промяна.
СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Ние другата седмица ще направим с Вас една работна среща да обсъдим това, което дотогава ние сме формулирали, за да кажете. Тоест все пак е важно и Вие да си направите едно предварително съгласуване за това нещо.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Разбира се. Да, и вече тогава да го съгласуваме с ресорната комисия дали е възможно тази промяна да бъде. Но от наша страна, всички колеги от Комисията по земеделието и храните наистина ще положим необходимите усилия да постигнем някакъв положителен резултат.
СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.

(Закрито в 16,00 ч.)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук