3 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

0

време за прочит: 7 минути

Комисията по земеделие и храни към Народното събрание с председател г-жа Мария Белова включи в дневния ред на своето заседания на 17.06 и изслушване на най-голямата овцевъдна организация /НОКА/. Това е за поздравление, защото не винаги се дава думата на браншовиците в комисиите.

Свързани статии:
1 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание
2 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

Обсъжданият проблем не е от вчера, става дума за прословутия чл. 137 от ЗВМД. По време на дебата не се разбра кой е виновен над 7000 овцевъди да не могат да се регистрират по този член. Всеки смята, че е прав за себе си. Използваха се политически хватки, обвиниха се за тази ситуация големите ферми и др. фактори. Като финал, ще продължат разговорите за търсене на законен компромис за излизане от ситуацията.


Прочетете стенограмата за да разберете подробно за този 137 ми член.


ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА:
Доколкото разбирам, да, и моята информация беше, че е регистрация под условие, така че за да може да кандидатстват животновъдите, но при сключването на договора с Държавен фонд „Земеделие“ следва наистина да има такава регистрация, тъй като… (Реплика от народния представител Румен Георгиев.)
Господин Георгиев, ние първо трябва да се убедим колко струва тази регистрация, защото какво е необходимо? Удостоверение за търпимост.
Господин Караколев, какво искаме ние, каква промяна искаме в ЗУТ? Само да отговоря на господин Георгиев. И аз като Вас реагирах, но сега излязох и разговарях с господин Грудев – това означава, че ако те сключат договор и нямат такава регистрация, се компрометира цялата мярка.
Заповядайте.

РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз не искам да правя политическо изказване, но специално господин Грудев, Фонд „Земеделие“, като са програмирали тази схема, би трябвало да са разбрали, че около шест-седем хиляди регистрирани животновъдни обекта няма да могат да кандидатстват. Тогава защо пускаме тази схема пак за големите?

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: И аз без да правя политически изказвания, Вие можете ли да ми обясните механизма, независимо дали господин Грудев или господин Иванов е директор на Държавен фонд „Земеделие“, чисто технически и меродавно ли е Държавен фонд „Земеделие“ да има информация за всички животновъдни обекти независимо дали са бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, дали те отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията?

РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Много се извинявам. А сега как излезе проблемът? Пускаме схемата, отворим схемата и изведнъж разбираме, че седем хиляди…

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Да, някъде е отворена и се каза: там следва да има изисквания, да има законна сграда. Хайде да търсим разрешение на проблема, а не…
Заповядайте, господин Караколев.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: И аз бих Ви помолил за същото, тъй като нещата са наистина сериозни. Госпожо Белова, господин Грудев Ви е казвал нещо, което е нормално, той като един изпълнител на политики, той не ги създава, нормално е да е така.
В случая обаче имаме следния казус: ние поощряваме фермера. В случая, казвам, приемаме един обикновен фермер, който има стопанство с малко животни, да речем, че той има всички необходими документи като сграден фонд и те отговарят. Но, за да отговори на условията на Наредба № 44, той трябва да има ограда, тоест трябва да спази биосигурността на обекта, трябва да има стая за съхранение на млякото, а той няма…

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Вие какво искате? Това да искаме да отпадне ли? Да отпадне оградата?

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Не, той точно тези инвестиции да направи в проекта си и към момента на кандидатстване за плащане, ако не ги е изпълнил, няма да получи нищо. Тоест трябваше това да се има предвид, че когато той тръгва да кандидатства, не отговаря на условията, но след изпълнение на проекта той ще отговори. И тук трябва да Ви кажа, че… Само да споделя нещо с Вас. Това дори да се направи, според мен ще бъде един лек нормативен натиск, нищо повече. Може да кандидатстват и 10 човека, не повече. Въпросът е да се даде тази теоретична възможност, защото в момента я няма.
Пред всички нас стои по-сложният въпрос: какво правим с останалите 5000? Повярвайте ми, утре като се съберете с друга комисия, защото предполагам, че Вие ще проведете разговори с Вашите колеги, те ще си кажат техните доводи и ще кажат: ние не сме съгласни да даваме на животновъдите такива преференции, защото после ще скочат хотелиерите и ще кажат…

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Бъдете сигурен.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Аз съм, аз съм! И тогава какво правим? Защото тук трябва вече да се намери наистина консенсусно решение за всички. Пак Ви казвам, става въпрос за 5 – 6 хиляди ферми. Всички тези хора са гръбнакът на животновъдството. Искам да споделя с Вас също така, че животновъдството в половин Европа се крепи точно на такива ферми, които са животновъди, отглеждащи в населените места своите животни, а не индустриални ферми. Овцевъдството само в 2 – 3 държави е индустриализирано. (Реплика от народния представител Румен Георгиев.)

ЯНКА ПОПОВА: Бих искала да добавя и още нещо. Нали мога?

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Георгиев ще бъде кавалер и ще даде думата.

ЯНКА ПОПОВА: Той вече преотстъпи.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Така ли?
Слушам Ви, госпожо.

ЯНКА ПОПОВА: В тази връзка да добавя и да довършим нашето експозе. Ясно е, липсата на чл. 137 като регистрация възпрепятства модернизацията в нашите стопанства втори програмен период. Но тази година има един нов момент, който наистина е вкарал хората в сериозно притеснение. За първи път в ИСАК по време на кандидатстване имахме една грешка, която излиза. Разбрахме, че тази година се събира информация, но ако пък сте чели и по медии, това, разбира се, стига до всички животновъди, и сме отрупани с въпроси. Остави, че по модернизация и по инвестиционни мерки не можем да кандидатстваме, но хората са в паника с тази информация, че от догодина няма да могат да участват и по директните плащания. И се получава наистина омагьосан кръг – трудоемък процес по регистрация на чл. 137, опасност от директните плащания, невъзможност по инвестиционни мерки и обръчът все повече се стяга около нас.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Да, госпожо Попова, и търсим вариант, с който да излезем от ситуацията.
Заповядайте, господин Георгиев.

РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Аз това имах предвид, като казах за програмирането от господин Грудев от Държавен фонд „Земеделие“, защото при програмирането, залагайки този чл. 137 за модернизация, за инвестиции, те няма как да го изпълнят. Логично е след договориране към края, когато е изплащането, тогава да се провери. Нали затова им даваме парите? За да могат тези 5 – 6 хиляди ферми да отговарят. А ние слагаме § 22 – хем да отговарят, те няма как да отговарят, в същото време кандидатстват – инвестициите точно за тези. На старта ние сме отлюспили тези пет хиляди. Ако бяха програмирали така, че давайки инвестициите, накрая, на финала виждаме изпълнили ли са тези пет хиляди, ако са изпълнили, им се възстановяват средствата и те са допустими.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Да, разбрах Ви.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Нали разбирате? Аз това имам предвид, не политическо изказване.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Напълно Ви разбирам, да.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: И така ще запазим дребните животновъди, за които ние с Вас в парламента и за коронавируса говорихме, да ги подпомогнем по някакъв начин.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Така е.
Не знам дали сте чели § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията? Защото в чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се казва, че обектите трябва да отговарят на изискванията на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ, където е казано, че за сгради до април 1987 г., за които няма строителни книжа – така, така, така, има облекчен ред, по който те трябва да се узаконят. Защото, разсъждавайки сега по темата, представете си, че Държавен фонд „Земеделие“ финансира един обект, който е опасен, не е търпим и се срутва. Какво правим?! Разбирате ли? Не ни е проблемът чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Проблемът ни е в ЗУТ, но, искайки с Регионалната комисия да коментираме, или пък ако трябва животновъдните обекти да ги променяме от шеста категория в друга категория, в момента нямам решение какво искаме ние като земеделци да променим в ЗУТ?! Какво искаме? Слушам.

РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Пак да кажа. Когато се програмира дадена схема, има така нареченият, Вие знаете всички, Комитет за наблюдение. Нали в този комитет за наблюдение е имало представител на МРРБ? Той защо не каза, че съгласно § 16 те няма да бъдат допуснати? Тогава Фонд „Земеделие“ да си бяха направили следната равносметка и сметка да кажат: ние като пуснем по тази схема, тези 5000 ще дойдат да ни тропат по вратата: защо пускате схема, като тя не е за нас, ние не сме допустими?

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Господин Георгиев, пак ще Ви прекъсна.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Това са реални производители…
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Ние не създаваме закони, които да са удобни на Държавен фонд „Земеделие“. Ние създаваме закони, които следва да се спазят от всички, и това е разпоредбата на чл. 137.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Ние в момента мислим ето за тези хора, които са пет или шест хиляди.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: За тях сме готови да променим или поне да се опитаме да променим всички разпоредби, които пречат на тези животновъдни обекти да осъществяват дейността си. И сега тук задавам въпроса: кои текстове от кой закон искаме да бъдат променени?

Следва продължение…

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук