Проект на Наредба за контрола на развъдните асоциации. Доклад

На страницата на МЗХГ на 24. 06. 2020 г е публикуван

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

Съвсем нормално е да се направят промени в сега съществуващата Наредба, защото тя е от 2008 г. През този период се промениха доста неща в селекцията. У нас, броят на Развъдните асоциации се увеличи на повече от четиридесет, броят на контролираните животни също се увеличи и се приближаваме към средното за Европа. Селекционната дейност в ЕС се подчинява на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях.
Вероятно това е главната причина за промяна и допълнение на тази Наредба. Както му е реда, Проектът винаги е съпътстван от Доклад. Самата Наредба, този път е скромна по отношение на страниците – само седем. Доклада е внесен от зам.-министър д-р Янко Иванов.
Какво по важно се казва в този Доклад.

В проекта на Наредба детайлно са разписани правата и задълженията на служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол върху дейността на развъдните организации. Предвидено е задължение за контролираните обекти да оказват съдействие с цел безпрепятствено протичане на проверките, както и да предоставят достъп до служебните помещения, зоотехническата документация и до компютъризираните системи за  управление на информацията на проверяваната развъдна организация.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на  Наредба и проектът на доклад (мотиви) са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации с 30-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища.

С други думи, заинтересованите лица могат да отразят своите виждания или забележки относно Проекта за Наредба до 24.07.2020 г

Развъдните организации ще трябва много внимателно да се запознаят с Проекта и реагират адекватно ако има пропуски или прекален натиск от контролния орган. Все пак селекцията си е вид изкуство, а изкуството не търпи много контрола и правилата.

Сега публикуваме Доклада, а след няколко дни и резюме относно Проекта на Наредбата.


ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ОДОБРИЛ,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

 ДОКЛАД

от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите

 Относно: Проект на Наредба за  условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

На основание чл. 47, т. 3 от Закона за животновъдството, внасям за одобрение проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации.

По проекта на Наредба за условията и реда за извършване на контрол върху развъдните организации и дейностите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за животновъдството е проведено вътрешноведомствено съгласуване. Във връзка с приети и отразени бележки, наименованието на проекта е променено.

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и Директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент (ЕС) 2016/1012) на общностно ниво се регламентираха изискванията за извършване на контрол върху развъдната дейност.

В чл. 3б, ал. 1, т. 8 от Закона за животновъдството е разписано, че Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) е компетентен орган за извършване на официален контрол в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012. Съгласно чл. 47, т. 3 от горецитирания закон контролът върху дейността на развъдните организации се осъществява от ИАСРЖ. В тази връзка е изготвен проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на  контрол върху дейността на развъдните организации, който отменя Наредба № 7 от  2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации (обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.).

С предложения проект на Наредба се уреждат условията и реда за извършване на проверки относно дейността на развъдните организации от служители на ИАСРЖ. Контролът най-общо включва проверки на:

  1. наличие на идентификация и регистрация на животни, собственост на членовете на развъдната организация, включени в провежданата развъдна програма;
  2. методите на контрол на биологичните, стопански и продуктивните качества и признаци, обект на селекция;
  3. достоверността на резултатите от контрола на продуктивните качества, данните в издадените индивидуални зоотехнически сертификати, произход и установената оценка на развъдната стойност на животните;
  4. наличието, състоянието, реда и правилността на водене на зоотехническите регистри, родословната книга и друга зоотехническа документация;
  5. наличие на договори между развъдната организация и специалисти-зооинженери и упълномощени лица, извършващи дейности по чл. 20 от Закона за животновъдството.
  6. състоянието и начина на използване на сградите, предназначени за осъществяване на развъдна дейност, технологическото оборудване, свързано с производството и съхранението на сперма, яйцеклетки и ембриони и качеството на произведените биологични продукти /сперма, яйцеклетки и ембриони/.
  7. реда и правилността на използване на мъжките разплодници за естествено покриване.

В проекта на Наредба детайлно са разписани правата и задълженията на служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол върху дейността на развъдните организации. Предвидено е задължение за контролираните обекти да оказват съдействие с цел безпрепятствено протичане на проверките, както и да предоставят достъп до служебните помещения, зоотехническата документация и до компютъризираните системи за  управление на информацията на проверяваната развъдна организация.

В проекта на Наредба за условията и реда за осъществяване на  контрол върху дейността на развъдните организации е уредено изграждането и поддържането на информационна система  за осъществения  контрол, посочени са   определените задължителни елементи в системата, с цел повишаване ефективността на  официалния контрол.

Конкретно са разписани плановите проверки, както и случаите, в които се извършват  извънпланови  проверки, определянето на служителите, редът и начинът за извършване, оформяне на резултатите от извършените проверки, както и тяхното приключване. Предвид разпоредбата на чл. 43, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 е въведено изискване за предварително уведомяване на проверяваното лице при плановите проверки. С оглед осигуряване на право на защита е предвидена възможност, проверяваното лице да може в седемдневен срок от връчване на доклада за извършената проверка да представи писмено становище до изпълнителния директор на ИАСРЖ.

С цел постигане на прозрачност и по-голяма ефикасност при осъществяване на контрола, в проекта на Наредба е въведено изпълнителният директор на ИАСРЖ да утвърди процедури за осъществяване на официален контрол върху дейността на развъдните организации, които да се публикуват на интернет страницата на агенцията.

Предложеният проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на  контрол върху дейността на развъдните организации не води до въздействие върху държавния бюджет и не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. Проектът на нормативен акт не предвижда и допълнителни разходи за неговите адресати.

Проектът на Наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на  Наредба и проектът на доклад (мотиви) са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации с 30-дневен срок на заинтересованите лица за предложения и становища. Направените целесъобразни  бележки са отразени.

Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации.

Проектът е съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието, храните и горите. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

 С уважение,
ДОЦ. Д-Р ЯНКО ИВАНОВ
Заместник-министър на земеделието, храните и горите

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук