2 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

време за прочит: 7 минути

Комисията по земеделие и храни към Народното събрание с председател г-жа Мария Белова включи в дневния ред на своето заседания на 17.06 и изслушване на най-голямата овцевъдна организация /НОКА/. Това е за поздравление, защото не винаги се дава думата на браншовиците в комисиите.

Свързани статии:
1 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

3 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

 

Обсъжданият проблем не е от вчера, става дума за прословутия чл. 137 от ЗВМД. По време на дебата не се разбра кой е виновен над 7000 овцевъди да не могат да се регистрират по този член. Всеки смята, че е прав за себе си. Използваха се политически хватки, обвиниха се за тази ситуация големите ферми и др. фактори. Като финал, ще продължат разговорите за търсене на законен компромис за излизане от ситуацията.


Прочетете стенограмата за да разберете подробно за този 137 ми член.


СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Само да допълня нещо, извинявам се. Може би колегите Ви не знаят какво е предложението на Министерството. Да, то наистина е компромисен вариант, но аз не мисля, че той ще има очаквания ефект, ако в течение на четиримесечния прием на мярка 4.1 и съответно после реализацията до подписване на договор се промени въпросният член, било то дори откъм изискванията на Закона за устройство на територията, тоест няма да има очаквания резултат. Това, което днес коментирахме с госпожа Танева, беше същото, че, да, ще се даде възможност на тези фермери, които нямат към момента на кандидатстване, но става въпрос, че ще им се даде една отсрочка до момента на договориране, а след договориране реално се изпълняват инвестициите, тоест ако съответният фермер има нужда да инвестира, той трябва да договорира и чак тогава да инвестира.

Тук искам да кажа, но тъй като така е защитена Програмата, че не може при договориране да няма регистрация, затова единствената надежда на тези стопани е до момента (реплика) – да, точно „параграф 22“, до момента на договориране трябва да се промени чл. 137, макар и в частта към Закона за устройство на територията.
ПРЕДС.

МАРИЯ БЕЛОВА: Само ще Ви прекъсна и ще се обърна към колегите от Министерството: срокът към момента на договориране е един и към момента на заявка за плащане е съвсем различен. Искате да кажете, че разговорите, които сте водили с Министерството, е към момента на сключване на Договора преди изпълнение на инвестициите? (Реплики.) Така ли е?

Ако може някой колега от Министерството на земеделието да вземе отношение, защото моята информация е, че към момента на подаване на заявката за плащане, тоест изпълнен е инвестиционният проект, за който се кандидатства за европейско финансиране, и в същото време, отговаряйки на разпоредбите на чл. 137 относно търпимостта на обекта, следва да…

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Нашите очаквания бяха същите, но уви. Оказа се, че така е защитена Програмата пред Европейската комисия, че нужната регистрация на животновъдния обект се изисква при договориране.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: Нека малко да хвърлим светлина върху въпроса, защото, да, той наистина съществува, да, знаем ние, но нека да бъдем и обективни.
Ние имахме Консултативен съвет по животновъдство преди има-няма месец, преди двадесетина дни, на който този въпрос беше повдигнат. Там, трябва да бъда откровен, мненията се поляризираха на две: едната група бяха животновъди, може би по-едри, не знам, които са изпълнили изискванията и са се регистрирали по чл. 137, и те казаха: ние не сме склонни на отстъпления. Другата група казаха: ние няма как да изпълним изискванията. Аз помолих моите колеги да извадят тук – ще ми позволите да прочета само няколко неща и после да Ви кажа за писмото, което днес подписах, и ще помоля Силвия да Ви запознае с него – това, което можем към настоящия момент да направим реално, защото ние също искаме да помогнем, ние не сме душмани, искаме нещата да вървят по някакъв начин. Но това, което спомена и госпожа Белова – не сме правили такива промени в чл. 137. Единствените промени са да се създаде облекчена процедура за ред и условия за регистрация на обектите от тип лично стопанство, в които се отглеждат животни само за лични нужди, като за този вид обекти регистрацията е безплатна, също както и за останалите обекти е безсрочна, като целта на горепосочените изменения е регистрация на всички животновъдни обекти на територията на страната с цел контрол на здравния статус.

А по отношение на регистрацията за животновъдните обекти с чл. 137, тук има изисквания за съответствие с § 16 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Съгласно самия закон документ за въвеждане в експлоатация не се изисква за обекти, попаднали в шеста категория, категоризирани в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежа, като за тези обекти е необходимо предоставяне на скица на имота, на която да е отбелязана постройката.

Съгласно § 16 от Закона за устройство на територията строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите разпоредби – подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативните действия по време на извършването им, или съгласно този закон са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване, те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение на органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
Незаконни строежи, които са започнали в периода 8 април 1987 г. до 30 юни 1998 г., но не са узаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им съгласно този закон и ако са декларирани от собствениците им преди одобряващите органи до 31 декември 1998 г.
Незаконни строежи, започнали след 30 юни 1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата на нормативно действащи посоки в посочения период или съгласно този закон и ако бъдат декларирани.

При отчуждаването на строежи – друга точка, по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 и 3 те се оценяват и за тях се дължат обезщетения на собствениците и така нататък. Тоест има разписани подробно всякакви възможности. Оказва се, че в нашата действителност наистина в този дълъг процес на преустройство се явяват и такива казуси, за които спомена господин Караколев. Има някои, които са регистрирани, пък трябва ли да се пререгистрират сега.

Така или иначе ние се опитваме да помогнем и сега ще помоля Силвия Василева, която е директор на дирекция „Животновъдство“, да Ви запознае с това, което днес сме подготвили. Към настоящата нормативна уредба, действаща в настоящия момент, ние нямаме много възможности да правим ходове настрани. Имаме действащ Закон за ветеринарномедицинската дейност, чл. 137. Той не касае нищо друго, освен ветеринарномедицинските изисквания към обекта. Ние не се занимаваме с това – той дали трябва да е там, дали е… Това е предмет на друг закон. Ние гледаме в този обект дали има филтър, дали има ограда, дали има съответните обекти, които се полагат за този животновъден обект. Това е, което гледаме.
Силвия, ще те помоля да вземеш отношение по новия текст, да видим дали той по някакъв начин удовлетворява. Както каза госпожа Белова, ние можем да сезираме Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, за да видим какви са техните възможности, но това е, което мога да Ви кажа от нашата камбанария.

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря.
Добър ден! Всъщност това, което каза доцент Иванов във връзка със заседанието на Съвета по животновъдство, бе предпоставка да разгледаме отново чл. 137 и писмото, естествено, на НОКА, за да може при сегашните условия, при сега действащото законодателство да дадем насоки за правилно тълкуване на законодателството, специално на чл. 137 и на произтичащата от него Наредба № 44 за регистрация на животновъдните обекти – ветеринарномедицински изисквания към животновъдни обекти.
Всъщност защо пристъпихме към този вариант? Даже ние направихме и една нарочна видеоконферентна връзка с колегите от Българската агенция по безопасност на храните, защото и от други неправителствени организации, които отглеждат овце, постъпи проблем точно във връзка с документите, които се изискват по отношение на Закона за устройство на територията. Поради тази причина ние проведохме тази среща и онова, което сме изготвили като писмо и което днес тръгна към Българската агенция по безопасност на храните, касае три основни момента.

Първо, когато се изисква регистрация по чл. 137, всъщност нещата да се разделят в две посоки. Основно документите, които изискваме по Закона за ветеринарномедицинската дейност, са четири на брой. Това е заявлението, договор с ветеринарен лекар, документ за собственост или за наем, респективно платена такса към заявлението. В горната част обаче на чл. 137 е написано, че когато съгласно Закона за устройство на територията изисква, е необходимо да има още два взаимозаменяеми документа. Това е удостоверение за търпимост или документ за въвеждане в експлоатация на този обект. В общи линии от разговорите с животновъдите това са двата документа, които им създават най голям проблем към настоящия момент. Поради тази причина в нашето тълкуване всъщност ние сме помолили Българската агенция по безопасност на храните да обърне внимание основно на онази част, която касае ветеринарномедицинските изисквания и документите, които са необходими в тази връзка.

Второто нещо, на което сме обърнали внимание, са проблемите във връзка с регистрация на пасищата като постоянни животновъдни обекти – това е последната промяна на Наредба № 44, там също има проблеми. И последните насоки са във връзка отново с технологията, която масово се прилага в овцевъдството за отглеждане на животните върху дълбока несменяема постеля. Там в Наредба № 44 сме написали, че се изисква наличие, според технологията на отглеждане обаче, на обособено място за съхранение на тора или такова не е необходимо, ако е налице ежедневно извозване на тора или договор с преработвателно предприятие. В тази посока сме казали всъщност да се тълкуват нещата, защото, когато отглеждаме животните върху дълбока несменяема постеля, наистина се затрудняват животновъдите и няма как да изградят торище с водонепропусклива основа.

Това са нещата, които предприехме веднага, за да можем да облекчим до известна степен онези животновъди, които нямат проблеми съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Благодаря.

следва продължение…..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук