Необходими документи за фермата

ВНИМАНИЕ. Публикуваме изискуемите документи от БАБХ относно работата във фермата. Те ще са ви необходими също при всякакъв род проверки. И най-важното, като ги попълните ще знаете много за вашата ферма.
НСГБ, също е изпратил искане да се публикува формат на исканите таблици – един и същ за цяла България.


 Съотносими документи към изискванията по чл. 132 от ЗВМД, които най-малко следва да се поддържат в ЖО:

  1. I. Документи, удостоверяващи спазване на изискванията за хуманно отношение към животните:
  • за проведените с ветеринарномедицински продукти лечебни третирания;
  • за манипулации;
  • удостоверяващи умрелите животни;
  • удостоверяващи отглежданите животни;
  • удостоверяващи измерените параметри на околната среда (амоняк, въглероден диоксид);
  • свързани с вътрешни правила и лица/гледачи преминали обучение от собственика на ЖО, удостоверяващи достатъчен брой гледачи с необходимата квалификация и опит за полагане на грижи за животните с оглед на техния брой, вид, възраст и здравословно състояние; че са спазени правилата за защита на животните; че е организирано първоначално и последващо обучение на персонала;
  • удостоверяващи светлинен режим, купиране на опашките (за свиневъдни обекти);
  • удостоверяващи вложени силикатни материали (за птицевъдни обекти на бенефициери);
  • Добри фермерски практики, съгласно Регламент 2016/429 (препоръчително към момента);
  • програма за хуманно умъртвяване на еднодневни птици, необходимо оборудване, обучен персонал и сключени договори за доставка на консумативи (люпилни).

IІ. Документи във връзка с отглеждане, придвижване или транспортиране на животни:

 • Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни (ВМС);
 • Сертификат от система Трейсис за постъпили или напуснали обекта животни при при транспортиране от/към друга Държава член на ЕС;
 • Сертификат по образец за постъпили или напуснали обекта животни при транспортиране от/към Трети страни;
 • Договор за прехвърляне правото на собственост или друг документ удостоверяващ придобиване, в случаите на придобита собствеността на животните;
 • Уведомления към РВЛ за събития с животни: за новородени; закупени; продадени; откраднати; умрели; убити; за предназначените за транспорт, за промяна на собствеността, или за клане за собствена консумация; за предназначените за идентификация или за вече идентифицираните; за падналите или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация; за животни със влошено здравословно състояние;
 • Регистър на животните в животновъдния обект по образец, с актуални и пълни данни за новородените, закланите, откраднатите, убитите, продадените, придобитите животни, напусналите с ВМС и др.;
 • Дневник за отразяване на външни лица (с изключение на пасище);
 • Ветеринарномедицински дневник на пчелина;
 • Дневници по образец в обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи;
 • Документи, удостоверяващи извършена дезинфекция, дезинсекция, дератизация в обекта (включително помещения, оборудване и пр.,) и на транспортните средства (с изключение на пасища, обекти за калифорнийски червеи).

IІІ. Документи във връзка с официалната идентификация и за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози:

 • Декларация по образец за идентифицирани животни;
 • Паспорт по образец за едри преживни животни и за еднокопитни животни, подписани от стопаните;
 • Протокол за предадени на РВЛ средства за официална идентификация, както и паспорт на заклани за лична консумация животни; средства за официална идентификация, които са повредени, бракувани /нечетливи/;
 • Документи от предадени в екарисаж или инсинератор умрели животни, техни паспорти, и странични животински продукти;
 • Декларация по образец съдържаща данни от годишен (ежегоден) инвентаризационен опис на животните в обекта;
 • Технологична схема; правила за вътрешния ред и хигиена; правила за употреба на подходящо работно облекло на персонала, а за посетителите – подходящо защитно облекло; резултатите от лабораторните изследвания при възникване на заразна болест; документи от извършен от стопанина микробиологичен качествен контрол чрез вземане на проби за санитарни и патогенни микроорганизми; документацията за партидите яйца в люпилнята; документацията за партидите яйца в люпилнята (люпилня);
 • Изготвен и одобрен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма и фамилна ферма за свине);
 • Изготвена и одобрена програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма);
 • Изготвен и одобрен индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма и фамилна ферма за свине);
 • Програми за самоконтрол на заболяванията за съответния вид животни, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ;
 • Разрешение за населване на животни;

ІV. Други документи:

 • Действащ договор за предоставяне на ветеринарномедицински услуги, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и регистриран ветеринарен лекар (РВЛ), за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 • Действащ договор, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и РВЛ за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и други, свързани с тях дейности;
 • Актуално удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 137 от ЗВМД;
 • Документи, удостоверяващи извършено подходящо обучение на персонала на обекта относно изпълнението на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г;
 • Становище за първоначална категоризация на животновъдния обект, съгласно Регламент 853/2004 относно качество на млякото и Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;
 • Приемо-предавателни документи за транспорт на сурово мляко;
 • Информация за резултатите от средно-геометрични стойности за изследване на сурово краве мляко, съгласно Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;
 • Документи от извършените проверки на обекта, животните или продуктите от животински произход;
 • Дневник по образец, в който РВЛ вписва проведените лечебно-профилактични мероприятия и данни за използваните ветеринарномедицински продукти (ВМП), определен карентен срок и др.;
 • Документи с които е наложен карентен срок за използвани ВМП, и/или медикаментозни фуражи;
 • Рецепти от ветеринарен лекар с предписани дози за третиране на животни с ВМП и/или медикаментозни фуражи;
 • Предписания и разпореждания на ветеринарни лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;
 • Списък на персонала, обслужващ обекта;
 • Документи, удостоверяващи изпълнение на програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси (нитратно уязвими зони, според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.).
 • Документи, удостоверяващи извозване от обособеното място за временно съхранение на тор и обеззаразяване на торови маси от животновъдния обект; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси; или в някои случаи (едри, дребни преживни) върху терени извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт, при наличие на официално разрешение (според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.);
 • Документи, удостоверяващи спазването на изискванията за безопасност на фуражите. При извършването на проверки в животновъдните ферми (от инспекторите отговорни за контрола на фуражите) се изисква наличието на:
 • Записи за всички фуражи, влизащи в стопанството (купени фуражи). Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки закупен фураж и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:
От кого е закупен фуражът (име и адрес) Дата на покупка Вид и количество на фуража Партиден № на закупения фураж[1] Срок на годност
         

 

 • Записи за всички фуражи, напускащи стопанството (продадени фуражи). Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки продаден фураж и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:
На кого е продаден фуражът (име и адрес) Дата на продажбата Вид и количество на фуража Партиден № на продадения фураж/ от коя реколта е[2] Срок на годност
         

 

 • Записи за всички фуражи, с които се хранят животните. Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки фураж и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:
Дата Вид и количество на фуража Фуражът е купен/ собствено производство Партиден № на фуража/ от коя реколта е Партиден № на продадения фураж/ от коя реколта е На какви животни е изхранен фуража
           
 • Протокол от анализ на водата – този анализ се извършва минимум веднъж годишно, ако водата във фермата не е от обществената В и К – мрежа, а е от собствен водоизточник;
 • Записи за почистването на помещенията, в които се съхраняват фуражи, на хранилките и на собствените транспортни средства, с които се транспортират фуражи (ако са фермерът притежава такива). При използване на химични препарати трябва да се уточни видът на препарата и активното му вещество. Поддържането на такива записи е част от добрите фермерски практики. Може да се поддържат на електронен и/или хартиен носител;
 • Записи за транспортираните фуражи (при наличие на собствени транспортни средства за превоз на фуражи). Може да се поддържат в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, като данните които се вписват са минимум следните:
Дата на транспорта Регистрационен № на превозното средство (камион, влекач с ремарке или др.) Вид и количество на фуража Фуражът е купен от/ продаден на До къде/ от къде се транспортира фуражът Партиден №/ реколта на продадения/ закупен  фураж
           

                                                

 • Процедура за минимизиране достъпа на вредители във фермата (насекоми, гризачи, птици), по конкретно в помещенията за съхранение и изхранване на фуражите. Това е част от добрите фермерски практики.

Фермерът трябва да има сключен договор с лице, което да извършва процедурите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация във фермата. Такова лице може да бъде ветеринарния лекар, който обслужва фермата или друг. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията се извършват от обучени лица. Дейностите се извършват съгласно Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето.

При фермера трябва да са налични документи, в които да са определени честотата и вида на мероприятията (т.е. кога и какво трябва да се извърши). Трябва да има и схема на отровните точки във фермата.

При фермера трябва да са налични и документи, удостоверяващи извършените мероприятия, които се издават от обученото лице (какво е извършено и кога);

 • Програма за контрол на опасностите (програма за самоконтрол)

Фермерът трябва да извършва ежегодно оценка какви са опасностите за фуражите, които притежава (напр.: опасност от замърсяване със салмонела, от развитие  на микотоксини и/или др.). На основание на извършената оценка фермерът, трябва да изготви програма за самоконтрол, т.е. колко пъти в годината ще взема проба от фураж, от къде ще я взема (напр.: склад за фуражи, силоз, хранилки) и ще я изпраща за анализ в лаборатория по определен показател. Например: 2 бр. проби/ годишно за наличие на салмонела, пробите ще се вземат от хранилките).

При извършването на проверка във фермата, инспекторът отговорен за контрола на фуражите при ОДБХ проверява правилно ли са оценени опасностите и изпълнява ли фермерът програмата за самоконтрол. При установяване на неизпълнение на програмата или неправилна оценка на опасностите, инспекторът дава предписание. Ако предписанието не бъде изпълнено в определения срок, се съставя акт за установено административно нарушение, съгласно Закона за фуражите.

Фермерът трябва да има изготвена тази програма и да я предоставя при поискване, заедно с протоколите от лабораторните анализи, на пробите, които е взел и изпратил за анализ. Фермерът сам избира лабораторията, в която да изпрати пробите и заплаща анализирането на същите.

При необходимост програмата може да се актуализира (променя) през календарната година;

 • Екземпляри от документите, удостоверяващи извършения официален контрол на фуражите във фермата (констативни протоколи, протоколи за вземане на проби и др.);
 • Ако фермерът получава подпомагане по схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз или друга държавна помощ за селскостопанската си дейност, трябва да е регистриран, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Във фермата трябва да са налични регистрационна карта – по образец съгласно приложение № 1 към наредбата и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта. Документите се издават съгласно чл. 5, ал. 2 от наредбата.

Във връзка с гореизложената информация за сектора на фуражите, фермерите трябва да са запознати с изискването, че в животновъдния обект трябва да съхраняват, на електронен и/или на хартиен носител, всички документи, свързани с дейността на обекта и да ги предоставят на компетентния орган при поискване, съгласно чл. 132, ал. 1, т. 25 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност. Записите и документите, имащи отношение към безопасността на фуражите, трябва да се съхраняват за срок от 3 години, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за фуражите.

Фермерите трябва да са запознати с разпоредбата на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6) от Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 24 от Закона за фуражите, а именно че отговорността за безопасността на фуражите е тяхна, на фермерите.

Българска агенция по безопасност на храните, чрез инспекторите в областните дирекции по безопасност на храните, проверява дали фермерът спазва изискванията на законодателството. Проверките се извършват без предварително  уведомяване, съгласно чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, във връзка с чл. 33а от Закона за фуражите. При установяване на несъответствие с изискванията на законодателството се дава предписание за отстраняване на несъответствието. Срокът за изпълнение на предписанието е съобразен с тежестта на несъответствието. При нарушение на  императивна разпоредба на законодателството или при неизпълнение на дадено предписание се съставя акт за установено административно нарушение съгласно административно наказателните разпоредби на Закона за фуражите. За сведение на фермерите, с цел по-добрата им информираност, Българска агенция по безопасност на храните предоставя и следната допълнителна информация относно официалния контрол на фуражите:

Законодателството в сектора на фуражите е публично, публикувано в електронната страница на БАБХ (рубрика „Документи“, подрубрика „Законодателство“, подрубрики „Европейско законодателство“ и „Българско законодателство), на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/legislation/index/legislation/

Служителите на Българска агенция по безопасност на храните, сектор „Фуражи“, са на разположение за предоставяне на допълнителна информация. Въпроси може да бъдат задавани по телефон, чрез електронна поща, писмено (по официален ред) или на място в областните дирекции по безопасност на храните или в Централно управление на БАБХ – дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, отдел „Контрол на фуражите“. Данните за контакт са публикувани в електронната страница на БАБХ, както следва:

– с областните дирекции по безопасност на храните – в рубрика „За нас“, подрубрика „Областни дирекции по безопасност на храните“, на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/contacts-regions/index/contacts-regions

– директно със служителите на БАБХ отговорни за официалния контрол на фуражите (вж. Оперативен план за действие при извънредни ситуации) – рубрика „За бизнеса“, подрубрика „Фуражи“,  подрубрика „Оперативен план за действие при извънредни ситуации“, на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/381/index/381

 1. Данните посочени в таблицата не с изчерпателни – може да бъдат допълвани от фермера с данни по негова преценка.
 2. Ако фуражът е опакован – номерът е изписан върху етикета на фуража. Ако фуражът е насипен – номерът е изписан в документа, който придружава фуража.
 3. Реколтата се посочва за произведените от фермера фуражи – царевица, сено, овес и др.

 1. Данните посочени в таблицата не с изчерпателни – може да бъдат допълвани от фермера с данни по негова преценка.
 2. Ако фуражът е опакован – номерът е изписан върху етикета на фуража. Ако фуражът е насипен – номерът е изписан в документа, който придружава фуража.
 3. Реколтата се посочва за произведените от фермера фуражи – царевица, сено, овес и др.

 

1 КОМЕНТАР

 1. НИЕ ЖИВОТНИ ЛИ ЩЕ ГЛЕДАМЕ ИЛИ ЩЕ ВОДИМ ДНЕВНИЦИ И ТЕМ ПОДОБНИ ЧЕ И АРХИВ !!!! БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРСКИЯ ЖЕВОТНОВЪД ОТ ПРОВЕРКИ ! НЕ СА КАЗАЛИ НЕ СА ТЕ ГЛОБИЛИ ВСЕ ЩЕ ИМА НЕЩО КОЕТО ГО НЯМАШ!!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук