МЗХ – въпроси и отговори: Фуражи и документи

време за четене: 2,5 минути

Продължаваме с необходимата документация, която трябва да води един Земеделски производител-животновъд

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за идентификация
Договор за един ден в селското стопанство – допълнителен доход без загуба на права
МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на животни
МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект 
Отговори на въпроси: Прехвърляне на животновъден обект

Документи, удостоверяващи спазването на изискванията за безопасност на фуражите. При извършването на проверки в животновъдните ферми (от инспекторите отговорни за контрола на фуражите) се изисква наличието на:

49.Записи за всички фуражи, влизащи в стопанството (купени фуражи). Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки закупен фураж  и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:

От кого е закупен фуражът (име и адрес) Дата на покупка Вид и количество на фуража Партиден № на закупения фураж Срок на годност
         

 

50.Записи за всички фуражи, напускащи стопанството (продадени фуражи). Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки продаден фураж и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:

На кого е продаден фуражът (име и адрес) Дата на продажбата Вид и количество на фуража Партиден № на продадения фураж/ от коя реколта е Срок на годност
         

 

51.Записи за всички фуражи, с които се хранят животните. Записите трябва да съдържат минимална информация за всеки фураж и може да се поддържат и в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, например:

Дата Вид и количество на фуража Фуражът е купен/ собствено производство Партиден № на фуража/ от коя реколта е Партиден № на продадения фураж/ от коя реколта е На какви животни е изхранен фуража
           

 

52.Протокол от анализ на водата – този анализ се извършва минимум веднъж годишно, ако водата във фермата не е от обществената В и К – мрежа, а е от собствен водоизточник;

53.Записи за почистването на помещенията, в които се съхраняват фуражи, на хранилките и на собствените транспортни средства, с които се транспортират фуражи (ако са фермерът притежава такива). При използване на химични препарати трябва да се уточни видът на препарата и активното му вещество. Поддържането на такива записи е част от добрите фермерски практики. Може да се поддържат на електронен и/или хартиен носител;

54.Записи за транспортираните фуражи (при наличие на собствени транспортни средства за превоз на фуражи). Може да се поддържат в табличен вид, на електронен и/или хартиен носител, като данните които се вписват са минимум следните:

Дата на транспорта
Регистрационен № на превозното средство (камион, влекач с ремарке или др.)
Вид и количество на фуража
Фуражът е купен от/ продаден на
До къде/ от къде се транспортира фуражът
Партиден №/ реколта на продадения/ закупен  фураж

                                                

55.Процедура за минимизиране достъпа на вредители във фермата (насекоми, гризачи, птици), по конкретно в помещенията за съхранение и изхранване на фуражите. Това е част от добрите фермерски практики.

Фермерът трябва да има сключен договор с лице, което да извършва процедурите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация във фермата. Такова лице може да бъде ветеринарния лекар, който обслужва фермата или друг. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията се извършват от обучени лица. Дейностите се извършват съгласно Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето.

При фермера трябва да са налични документи, в които да са определени честотата и вида на мероприятията (т.е. кога и какво трябва да се извърши). Трябва да има и схема на отровните точки във фермата.

При фермера трябва да са налични и документи, удостоверяващи извършените мероприятия, които се издават от обученото лице (какво е извършено и кога);

56.Програма за контрол на опасностите (програма за самоконтрол)

Фермерът трябва да извършва ежегодно оценка какви са опасностите за фуражите, които притежава (напр.: опасност от замърсяване със салмонела, от развитие  на микотоксини и/или др.). На основание на извършената оценка фермерът, трябва да изготви програма за самоконтрол, т.е. колко пъти в годината ще взема проба от фураж, от къде ще я взема (напр.: склад за фуражи, силоз, хранилки) и ще я изпраща за анализ в лаборатория по определен показател. Например: 2 бр. проби/ годишно за наличие на салмонела, пробите ще се вземат от хранилките).

При извършването на проверка във фермата, инспекторът отговорен за контрола на фуражите при ОДБХ проверява правилно ли са оценени опасностите и изпълнява ли фермерът програмата за самоконтрол. При установяване на неизпълнение на програмата или неправилна оценка на опасностите, инспекторът дава предписание. Ако предписанието не бъде изпълнено в определения срок, се съставя акт за установено административно нарушение, съгласно Закона за фуражите.

Фермерът трябва да има изготвена тази програма и да я предоставя при поискване, заедно с протоколите от лабораторните анализи, на пробите, които е взел и изпратил за анализ. Фермерът сам избира лабораторията, в която да изпрати пробите и заплаща анализирането на същите.

При необходимост програмата може да се актуализира (променя) през календарната година;

57.Екземпляри от документите, удостоверяващи извършения официален контрол на фуражите във фермата (констативни протоколи, протоколи за вземане на проби и др.);

58.Ако фермерът получава подпомагане по схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз или друга държавна помощ за селскостопанската си дейност, трябва да е регистриран, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Във фермата трябва да са налични регистрационна карта – по образец съгласно приложение № 1 към наредбата и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта. Документите се издават съгласно чл. 5, ал. 2 от наредбата.

Във връзка с гореизложената информация за сектора на фуражите, фермерите трябва да са запознати с изискването, че в животновъдния обект трябва да съхраняват, на електронен и/или на хартиен носител, всички документи, свързани с дейността на обекта и да ги предоставят на компетентния орган при поискване, съгласно чл. 132, ал. 1, т. 25 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност. Записите и документите, имащи отношение към безопасността на фуражите, трябва да се съхраняват за срок от 3 години, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за фуражите.

Фермерите трябва да са запознати с разпоредбата на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6) от Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 24 от Закона за фуражите, а именно че отговорността за безопасността на фуражите е тяхна, на фермерите.

  1. Данните посочени в таблицата не с изчерпателни – може да бъдат допълвани от фермера с данни по негова преценка.
  2. Ако фуражът е опакован – номерът е изписан върху етикета на фуража. Ако фуражът е насипен – номерът е изписан в документа, който придружава фуража.
  3. Реколтата се посочва за произведените от фермера фуражи – царевица, сено, овес и др.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук