МЗХ-въпроси и отговори: Други документи

време за четене: 2 минути

Продължаваме с необходимата документация, която трябва да води един Земеделски производител-животновъд

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за идентификация
Договор за един ден в селското стопанство – допълнителен доход без загуба на права
МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на животни
МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект 
Отговори на въпроси: Прехвърляне на животновъден обект

ДРУГА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

34.Действащ договор за предоставяне на ветеринарномедицински услуги, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и регистриран ветеринарен лекар (РВЛ), за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

35.Действащ договор, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и  РВЛ за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и други, свързани с тях дейности;

36.Актуално удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 137 от ЗВМД;

37.Документи, удостоверяващи извършено подходящо обучение на персонала на обекта относно изпълнението на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г;

38.Становище за първоначална категоризация на животновъдния обект, съгласно Регламент 853/2004 относно качество на млякото и Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;

39.Приемо-предавателни документи за транспорт на сурово мляко;

40.Информация за резултатите от средно-геометрични стойности за изследване на сурово краве мляко, съгласно Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;

41.Документи от извършените проверки на обекта, животните или продуктите от животински произход;

42.-Дневник по образец, в който РВЛ вписва проведените лечебно-профилактични мероприятия и данни за използваните ветеринарномедицински продукти (ВМП), определен карентен срок и др.;

43.Документи с които е наложен карентен срок за използвани ВМП, и/или медикаментозни фуражи;

44.Рецепти от ветеринарен лекар с предписани дози за третиране на животни с ВМП и/или медикаментозни фуражи;

45.Предписания и разпореждания на ветеринарни лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;

46.Списък на персонала, обслужващ обекта;

47.Документи, удостоверяващи изпълнение на програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси  (нитратно уязвими зони, според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.).

48.Документи, удостоверяващи извозване от обособеното място за временно съхранение на тор и обеззаразяване на торови маси от животновъдния обект; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси;  или в някои случаи (едри, дребни преживни) върху терени извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт, при наличие на официално разрешение (според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.);

Документите или по скоро папките, които трябва да се водят в една ферма наближава цифрата —, която ще разберем след публикуването на всички изисквания.. В едно изследване, което сме цитирали много пъти, фермерът трябва да задели 33 часа месечно да попълва изискваните документи.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук