Асоциацията Лакон за България

време за прочит: 2,5 минути

Една сравнително нова Развъдна асоциация, която вече шеста година работи за утвърждаване на породата Лакон в България, вероятно в началото се е гледало с недоверие на нея. Обаче, сега нещата са вече съвсем други. То няма и как да е друго. При пълни гюмове с мляко, можеш само да мълчиш и да пляскаш. 

През 2007 г е внесено първото стадо от 120 овце и 7 коча в района на Елхово. Днес животните според официалните статистика наброяват вече 14 хил. Т.е. над 100 пъти увеличение. През 2020 г. Членовете на асоциацията са над 40 на, животните под селекционен контрол са 10 хил. животни.

ВИЗИЯ
Асоциация за развъждане на породата Лакон в България със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Сливница“ №6, ет. 6, офис 12 – е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ЦЕЛИ
Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България си е поставила следните основни цели, залегнали в Развъдната програма:

 1. Гарантиране на породната чистота на породата „Лакон“ в България и повишаване на генетичния й прогрес.
 2. Защита на интересите на членовете във връзка със селектирането, отглеждането и разпространението на животни от породата „Лакон“.
 3. Подпомагане, обединяване и насочване усилията и дейността на членовете на асоциацията за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на животни от породата „Лакон“ в страната.
 4. Увеличаване броя на контролираните животни от породата „Лакон“ и засилване интереса на повече животновъди към по–нататъшното прилагане и по–прецизно изпълнение на мероприятията.
 5. Извършване на контрола на основния селекционен признак (млечност) да се прилага на възможно по–голям брой животни в базисните стада с оглед постепенното им приобщаване и доближаване до критериите на селекционерите.

Основни дейности, осигуряващи прилагането на Развъдната програма:
–  Идентификация и регистрация на животните;
– Контрол на произхода и продуктивните качества на животните;
– Отбор на мъжки и женски разплодни животни;
– Тестиране на млади кочлета за целите на изкуственото осеменяване;
– Подбор на животни и съставяне на случни планове;
– Изкуствено осеменяване и ембрио трансфер;

За постигане на поставените цели Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България изпълнява следните дейности:

 1. Поддържа на Национална родословна (племенна) книга на породата Лакон в България.
 2. Създава и поддържа на Зоотехнически регистри.
 3. Издава Зоотехнически сертификати за чистопородни животни от породата Лакон в България и за биологични продукти, получени от тях (семенна течност и ембриони).
 4. Подпомага фермерите при създаване и водене на Дневници на стадата.
 5. Поддържа Информационна система с база данни за всички регистрирани и контролирани животни от породата Лакон в България за осигуряване на бърза и точна информация за своите членове.
 6. Подпомага производството, вноса и износа на висококачествен генетичен материал – разплодни животни, семенна течност и ембриони.
 7. Създава организация за разширяване на изкуственото осеменяване в популацията на породата Лакон в страната.
 8. Организира Национални и Регионални изложби за рекламиране и популяризиране на породата Лакон и търгове (аукциони) за продажба на разплодни животни.
 9. Организира обучения за повишаване квалификацията на своите членове, включително и с посещения за обмяна на опит в страната и чужбина.
 10. Организира участие на членовете на Асоциацията в специализирани форуми и семинари.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук