Експертите на МЗХГ – допълнителни инструкции

време за прочит: 2 минути

 Един от най-важните въпроси, който задават фермерите е – какво ще се случи, ако се разболее някой от работниците или трябва да влезе в карантина. Заповедта на министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев дава отговор на този въпрос

ЗАПОВЕД на МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ касаеща ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Какви допълнителни инструкции получихме от експертите на МЗХГ

            Предвид въведеното извънредно положение и въведените допълнителни мерки за ограничаване възможността за разпространение на COVID-19 със своя заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. министърът на здравеопазването определи нови възможности и изисквания относно функционирането на пазарите (кооперативни и фермерски), достъпа до земеделските площи за добив на земеделска суровина и продукция, както и за осигуряването на непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни и производството на фуражи, в тази връзка.

            С гореспоменатата заповед, земеделските стопани, регистрирани като производители на малки количества суровини и храни от животински произход, ще могат да осъществяват своята дейност по доставка директно на потребителя при спазване на специфични при тези условия, но гарантиращи здравето на населението, правила.

            В допълнение в т. 4 от горецитираната Заповед, предвид спецификата на животновъдната дейност, свързана с непрекъснатост на процесите по отглеждане на селскостопанските животни е разписана регулация, даваща възможност заетите здрави лица във фермите, в случай на установен болен работник да продължат своята работа. Здравите контактни лица могат да продължат своите ангажименти по хранене, почистване и отглеждане на животните, само след нарочно предписание от съответната Регионална здравна инспекция и с лично подписана декларация за напускане на дома, с цел придвижване до работното място. Това изключение е в сила и за предприятията, които преработват зърнени компоненти и ги влагат в производството на фуражи за изхранване на животните.

            Важно е да се подчертае, че работодателите в животновъдните ферми и предприятията за добив на фуражи следва да изготвят План за работа при условия на COVID – 19 с предвидени добри практики, в т.ч. размяна на работните места  и въвеждане на ограничения за ежедневен контакт между служителите, с които да осигурят и гарантират спазването на всички здравни предписания за лична хигиена, дезинфекция, контрол на здравословното състояние на служителите, осигуряване на лични предпазвани средства.

            Предприемането на подобни мерки произтича от необходимостта за гарантиране ритмичността на продоволственото осигуряване на населението, което е свързано с дейността на фермите.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук