2 част/ Въпроси НСГБ – МЗХГ отговаря : Ще продадем ли агнетата

време за четене: 3 минути

Вече малко се окопитихме в обстановката наложена от невидимия враг – корона-вируса.  Започнахме по-уверено да живеем, да работим, да спазваме правилата на днешния ден.
Имаше много неясни въпроси  свързани с работата по фермите.
Националния съюз на говедовъдите в България – НСГБ, изпрати своите въпроси до Дирекция „Животновъдство“ при МЗХГ. С любезното съдействие на НСГБ, въпросите и отговорите ни бяха предоставени, за да запознаем нашите животновъди. Това ги интересува.


Въпрос : Изключително сме обезпокоени с предстоящата реализация на агнетата. Вероятно ще бъдем атакувани от румънски и гръцки агнета, защото двете държави ще изкарат на пазара по пет милиона агнета, голяма част от които миналата година заминаваха на изток.

Отговор: С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 30.03.2020 г. се отпусна минимална помощ de minimis в размер на 3 500 000 лв. на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2020 г. Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение у нас заради пандемията от коронавирус. Подпомагане ще получат кланиците, които са свързващото звено между земеделските стопани и търговците. Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат тяхното клането. Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, чиито стада не надхвърлят 500 глави животни. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна.

По отношение на предлагането на румънски и гръцки агнета на пазара трябва да се
отбележи, че като страна членка на ЕС, България няма механизъм, чрез който да се
ограничи вътреобщностната търговията, включително и на агнета с произход ЕС.

В допълнение на изложеното със заповед на Изпълнителния директор на Българска
агенция по безопасност на храните от 27.03.2020 г. са въведени изисквания свързани с вътреобщностна търговия на пратките с живи животни (говеда, овце, кози и коне),
предназначени за клане, развъждане и угояване и на прясно месо и субпродукти от едри и дребни преживни животни, приемани в обектите за преработка и/или търговия на едро за извършване на документални и физически проверки.

По отношение на живите животни официален контрол ще бъде извършван в животновъдните обект, които са крайната дестинация на всяка пратката за спазването
на ветеринарномедицинските изисквания съгласно Наредба № 44 от 2006 г. На проверка ще подлежи идентификацията и здравословното състояние на животните, здравните сертификати, транспортните средства, както и годността за транспортиране и спазване на хуманното отношение по време на транспорт. При установяването на несъответствия се предприемат необходимите мерки и действия от компетентния орган, включително и унищожаване или връщането на пратки с живи животни.

По отношение на прясно месо и субпродукти от едри и дребни преживни животни
специално внимание е отделено на изискването за вземане на проби с определена
честота за лабораторен анализ за установяване на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители на околната среда. Посочените изпитвания ще се извършват от Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология гр. София. При установяването на несъответствия се предприемат административни действия.

Също така съгласно заповед на официалния контролен орган на граничните контролни пунктове ще подлежат всички пратки с прясно месо и субпродукти от едри и дребни преживни животни с произход трети страни. Обект на проверките ще бъде както спазването на приложимото законодателството, така и вземането на проби за лабораторен анализ. Освобождаването на месото ще се извършва след излизане на резултата, а при установено несъответствие ще се изпраща нотификация по Системата
за бързо оповестяване за храни и фуражи.

В допълнение за Ваще сведение българските фермери, могат да изнасят агнета от територията на страната за трети страни, като Турция , а за животните с произход от
обл. Бургас, Ямбол и Хасково трябва да се спазват определени здравни изисквания,
както и наложени специфични здравни ограничения от приемащата страна.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук