2 част/ БАБХ – ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за електронна идентификация на дребни преживни животни

ІІІ. Поставяне на идентификаторите и изготвяне на първичните документи

 Поставяне на марките. Комплектите идентификатори съответстват точно на използваните в страната ни апликатори (маркировъчни клещи) за поставяне на ушни марки, така че поставянето е възможно без да е нужно допълнително приспособление за наличните клещи. При поставяне на идентификаторите са ползват указанията – за поставяне в средната третина на ухото и пазене стерилност на ушната марка при съхранението и поставянето им:

Запис в декларация за новомаркирано животно

В декларацията за новомаркирани животни Обр. ЗХОЖ-96, колона 1, идентификаторът се изписва с 15-цифров номер на електронния транспондер (чипа) съгласно примера от настоящите указания от ІІ. първа точка и следващия пример:

ІV. Електронни ушни марки и ИС

 Разпределяне на електронните ушни марки в ИС.
1. За вид идентификатор се избира “електронна ушна марка”,

Възможно е неправилно изписване поредността на номера (например да се пропусне 10-тата цифра в следващия пример и реалните марки 1-ца отзад напред и да се замени например с 0). По този начин се въвеждат данни към реално несъществуваща ушна марка. Така, при справка по номер на идентификатор е възможно да излизат два записа – за ЕДК и за ДПЖ:  Регистриране на новомаркирани ДПЖ с електронни ушни марки в ИС. При регистриране на новомаркирано животно е нужно да се внимава при три основни момента: – вид идентификатор – електронна ушна марка, – префикс 100, – ПЪЛЕН индивидуален номер без водещи нули (например 1000072356): В менюто за регистрация на новомаркирани животни за идентификатор от падащото меню се избира електронна ушна марка.
Избирате префикс 100, а в полетата номера на идентификатори избирате диапазона, с който ще работите.


V. Премаркиране.

При премаркиране на ДПЖ са възможни да възникнат следните случаи: • ДПЖ с паднала ушна марка с регионален код (BG01D, BG02D …BG28D). В случай на падане на ушна марка с регионален код, животното остава без налични идентификатори. В този случай се премаркира с електронен комплект. В ИС се отразява премаркирането по познатия начин – статуса на падналия идентификатор се променя на “неактивен”

• Паднала ушна марка с код BGD30. В случай на падане на един от двата идентификатора, вторият такъв се отстранява от ухото и се подменя с електронен комплект. В информационната система подмяната на идентификаторите се извършва след смяна на статуса на подменената ушна марка на неактивен и отразявени “Дата до”.

• Паднала ушна марка от комплекта за електронна идентификация – – При падане на обикновената ушна марка от електронния комплект: а/ ако има налични единични марки с регионален код – на дясното ухо се поставя такава, а на лявото се запазва електронната марка. Вторият идентификатор се отразява в ИС, статуса на електронния комплект не се променя, и животно става с два “активни” идентификатора: б/ при липса на единични УМ с регионален код се отстранява и другата марка от комплекта (елекронната) и се слага нов комплект от електронни идентификатори. Информацията се отразява коректно в ИС (статуса на отстранения електронен комплект се деактивира, и “Дата до” се изписва един ден преди поставянето на новия комплект). – – В случай, че от електронния комплект е паднала електронната (оранжевата ушна марка от лявото ухо), отстранява се другата УМ, и животното директно се премаркира с нов комплект. Извършената промяна се отразява коректно в ИС.

Забележка: В случаите, когато се налага снемане на идентификатор от ухото на ДПЖ същият се предава на официалния ветеринарен лекар при отчитане на декларацията за премаркиране на ДПЖ.

При наличие обикновени комплекти ушни марки, когато се налага премаркиране на ДПЖ над 7 годишна възраст, може да се ползват обикновените комплекти.

VІ. Междуобщностна търговия и внос / износ

Животните, идентифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) 21/2004 за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, предназначени за отглеждане след навършване на 12-месечна възраст или за вътреобщностна търговия, трябва да бъдат идентифицирани с електронен комплект ушни марки, за да се осигури цялостна проследимост на всяко животно обратно до стопанството, в което е родено.

 Междуобщностна търговия Съгласно Регл. 21/2004, чл. 4, ал. 5 всяко животно, произхождащо от друга държава-членка, запазва първоначалната си идентификация. Животните се въвеждат в ИС с оригиналните си идентификатори съгласно указанията посочени в Инструкцията за работа с ветеринарната информационна система.  Внос от трети страни Съгласно Регл. 21/2004, чл. 4, ал. 4 всяко животно, внесено от трета страна, което ще остане на територията на Р България се идентифицира съгласно европейското законодателство в срок до 14 дни по време на карантината. Първоначалната идентификация, осъществена от третата страна, се записва в регистъра на животновъдния обект (образец ЗХОЖ-69) и в информационната система ВетИС. Животни, предназначени за клане и транспортирани директно от граничния пункт до кланицата, и биват заклани до 5 работни дни след проверките не се премаркират.

VІІ. Смърт на животно

При клане в месодобивни предприятия, официалният ветеринарен лекар, извършващ контрола в предприятието разпорежда свалянето на марките от труповете на закланите животни, отразява клането в ИС и предава идентификаторите в ОДБХ с опис на марките и дата на клане. При клане на ДПЖ за собствена консумация, идентификаторите се свалят от ушите на закланото животно. Стопанинът уведомява регистрирания ветеринарен лекар за намаляване броят на животните. Обслужващият ветеринарен лекар, в зависимост от възрастта на животното взема мозъчна проба и свалените от закланото животно идентификатори. В регистъра на животновъдния обект (образец ЗХОЖ-69) се нанася датата на смъртта. При смърт на животно, идентификаторите не се свалят от ушите. Стопанинът веднага уведомява регистрирания ветеринарен лекар за смъртта. Регистрираният ветеринарен лекар, в зависимост от възрастта на ДПЖ, взема или не мозъчна проба за ТСЕ, регистрира смърт и движение до екарисаж в ИС през менюто /Събития с животни – Движения – Движения на мъртви животни/. Трупът на животното се предава в екарисаж. Стопанинът отразява датата на смърт в регистъра на животновъдния обект (образец ЗХОЖ-69). При смърт на животно и загробване на място, идентификаторите се свалят от трупа. Стопанина уведомява регистрирания ветеринарен лекар за смъртта. Регистрираният ветеринарен лекар, в зависимост от възрастта на ДПЖ, взема или не мозъчна проба за ТСЕ, регистрира смъртта в ИС и получава от стопанина на животновъдния обект свалените идентификатори. Последният отразява датата на смърт в регистъра на животновъдния обект (образец ЗХОЖ-69).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук