Спазване на мерки за биосигурност в животновъдните стопанства

време за прочит: 2,5 минути

Предвид пандемичната обстановка по отношение на разпространението на Коронавирус – Covid – 19, РБ България е предприела своевременни мерки, които ежедневно се актуализират отчитайки динамиката на заболяването. Създаден е Национален оперативен щаб за борба с коронавируса, който следи развитието и разпространението на вируса и предлага възможно най- строгите мерки, с цел предпазване на населението и ограничаване на разпространението на заболяването.

Противоепидемични мерки са предвидени и в Заповед на Министъра на здравеопазването с № РД 01-124/13.03.2020 г., като в I. т. 6 от тях е разпоредено всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.  Срокът и обхватът на мерките ще бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Видно от гореизложеното се очаква работодателите да изготвят сами план за действие спрямо спецификите на тяхната дейност, тъй като всеки обект, в т.ч. такива свързани с отглеждане на селскостопански животни или преработка на суровини и добив на храни, са различими по своята специфика, вида на животните и дейността, начина на организиране на производствения процес, отразяващ различни технологии и т.н. В тази връзка при предприемането на конкретни мерки, работодателите следва да спазват принципи, които да гарантират запазване здравето и сигурността на своите служители, като всички тези мерки следва да са адаптирани и към техния производствен процес.

В конкретния случай при отглеждането на селскостопанските животни тези мерки следва да са съобразени с действащото в момента българско и европейско законодателство, като същите гарантират спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и гарантират изпълнението на мерките за биосигурност.

В настоящата ситуация всеки един работодател, съобразно възможностите на дейността може да въведе добри практики, които да минимизират движението на работниците в рамките на обекта и извън него, чрез осигуряване на удължен седмичен престой на работниците във фермите. За всички лица ангажирани с производствения процес може да се осигури дистанционно следене на телесната температура, както и индивидуални защитни предпазни средства: маски, ръкавици, защитни очила и т.н., с цел ограничаване разпространението на вируса.

Отговорност на собственика или управителя на обекта е да осигури наличие на достатъчно работна ръка, която да се използва при извънредни ситуации, с преценка кои предпазни мерки могат да бъдат предприети срещу недостига на работна ръка.

В тази връзка, отчитайки спецификите на технологичния процес в дадената ферма и изискуемите минимални познания на работещите в нея, може да се ползват услугите на  регионалните подразделения на Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на допълнителна работна ръка.

Към момента няма научни доказателства, че коронавирусът се предава от хора на домашни животни и обратното. В това отношение той не влияе върху здравето на селскостопанските животни. За епидемиите засягащи животните се прилагат всички европейски и национални мерки, заложени в съответното законодателство за борба с появата на заболявания, тяхното разпространение и ликвидирането им.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук