1 част/ Академик Цено Хинковски – НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОВЦЕВЪДСТВОТО

0

време за четене: 5 минути

Намаляването на броя на овцете през последните две десетилетия засегна в различна степен отделните направления. Коренно беше изменена популационната структура в овцевъдството.

Излизането на България от „затворения източен пазар” направи произвежданата в страната мериносова и кросбредна вълна неконкурентна спрямо вносните. Рязкото намаление на изкупната цена на този тип вълна, както и относително ниската млечност на овцете от този тип са причина за намаляване на относителния им дял.

За две десетилетия мериносовите овце намаляха от 1 541 000 през 1989 г. до 30 580 през 2005 г. Съвсем ясно е, че при този брой на овцете трудно ще се продължи самостоятелното съществуване на повечето от тези породи. В този смисъл решението на Асоциацията за мериносови овце да извърши тяхното обединяване в една порода с обособена вътрепородна структура е правилно. Предвижда се в различните стада на нуклеуса на тази популация да се интродуцира свежа наследственост от финалните породи, взели участие в създаване на нашите мериносови породи – Асканийска, Кавказка и Ставрополска. Ще се запазят и структурите, създадени с участие на Австралийски меринос.

Съществува възможност да се увеличи величината на признаците млечност и плодовитост при тази популация. Адитивно детерминираната част от общата изменчивост  е значителна по величина и позволява бързо повишаване на тези признаци. Известно е, че чрез интродукция на гена F беше създадена вътрестадна структура за висока плодовитост в мериносовото стадо в станцията в Търговище. Това ще позволи да се повиши икономическата изгода от отглеждането на такива животни. Необходимо е да се подчертае, че в последните години се повишава интересът на индустрията към вълната от тези породи.

Вече има сигнали, все още плахи, за увеличаване на обема на мериносовото овцевъдство. Подобно намаление на овцете има и при кросбредното направление. За 20 години общият брой е намалял от 714 000 на 5 117 овце-майки. Това е обем, застрашаващ съществуването на тези две породи. И при това направление е правилно решението за обединяване на двете породи. В същото време неговият обем може да бъде увеличен при повишаване на плодовитостта на овцете.

Високата енергия на растеж на агнетата в млада възраст е качество, което позволява да се получат така наречените “коледни” и “великденски” агнета, имащи висока цена на европейския пазар. Рязкото намаление на мериносовото и кросбредното овцевъдство беше причинено от обстоятелството, че тези стада се отглеждаха в крупни държавни и кооперативни ферми, които бяха разформировани. И сега останалите стада от тези две направления се намират  основно в държавни и институтски ферми.

Малко по-различна беше съдбата на цигайското овцевъдство. Този тип овце освен в кооперативните ферми беше относително широко разпространен в личните ферми в планинските райони на страната. Това е основната причина обемът на цигайските овце да бъде запазен в относително добър размер, макар че намалението е от 1 100 000 на 187 500.

 Независимо че общото намаление на броя на овцете засегна и породите от млечно направление, то обемът на тези породи засега е значителен и при това непрекъснато нарастващ. Значителна част от животните от разформираните кооперативни ферми за млечни овце преминаха в частните ферми на бившите кооператори.

Независимо от големия брой породи от млечното направление, някои от тях имат малък обем – включително са застрашени от изчезване. Това се отнася за двете Маришки породи – ваклата и бялата. Това е причината те да бъдат включени в системата за съхранение.

Двете основни млечни породи – Синтетичната популация и Плевенската черноглава, имат относително голям обем. В последните години от овцете от тези породи отново се формират крупни частни и кооперативни стада. Величината на признаците млечност и плодовитост прави отглеждането на овцете от тези породи икономически изгодно. При всички високомлечни породи е изградена добре обоснована вътрепородна генетнична структура.

Това позволява да се провежда високоефективна селекция без да се повишава значително генетичното родство вътре в породите. Значителен е обемът на овцете от Синтетичната и Плевенската черноглава порода, включени в системата на селекцията – съответно 231 916 при Синтетичната и 35 118 при Черноглавата.

В страната съществуват чистопородни стада от високомлечни чуждестранни породи – Източнофризийска, Аваси, Хиос

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук