Минал прогрес / 1 част

0

време за прочит: 3,5 минути

Академик Цено Хинковски е един от най-известните учени в животновъдните среди.

Няма новост в животновъдството след 1970 г в която да не участвувал академика. Почива през 2013 г, но през 2015 г е публикуван един от последните материали, който той е написал.
В продължение на няколко статии ще публикуваме този материал,  на големия Цено Хинковски.

 ПОПУЛАЦИОННО РАЗНООБРАЗИЕ ВЪВ ВИДА ОВЦЕ В   БЪЛГАРИЯ И ПРОБЛЕМИ ПО НЕГОВОТО СЪХРАНЯВАНЕ

Академик Цено Хинковски – Минал прогрес / 2 част

 МИНАЛ ПРОГРЕС

Произходът на овцете, като вид в България, се губи в нейната хилядолетна история. Придвижването на прабългарите от изток на запад, при създаването на седемте български държави, следва пътят на процеса на доместикацията на видовете. Естествено е, че при това пътуване, продължило векове, те са били придружавани от стада животни от най-ранните периоди на доместикацията. Създаването на последната българска държава на територията, където са съществували две велики империи – Византийската и Римската и преди това населявана от тракийските племена също са оставили отпечатък върху видовете домашни животни. Известно е, че Омир, описвайки в Илиада дрехите на тракийските вождове, участващи в Троянската война пише “Те идват от Тракия, майка на овцете”. При формирането на българската народност, на днешната територия участват основно три етноса – прабългари, славяни и траки. Естествено е в този процес да се смесват и притежаваните от тях животни.

Това продължава векове до завоюването на тази територия от османските турци. Настъпва време от пет века на пълна изолация и затвореност на българските земи. Нуждите на отоманските пазари от вълна за производство на аби, шаяци и друг специфичен вълнен текстил, насочват осъществявания от населението подбор към създаването на овце, имащи вълна с определени качества и цвят. В същото време затвореността на отделните агроекологични зони на страната и специфичността на местното текстилно производство са причина за големи различия в типа на местните овце и качествата на тяхната вълна. Поради това след Освобождението в края на ХІХ век в България съществуват изключително голям брой местни популации овце, имащи своя обособеност по тип, цвят и качество на вълната, живо тегло и млечност. В края на ХІХ век икономиката у нас е лишена от огромните турски пазари, изискващи вълна със специфични качества, което налага преоценка на породността на овцете. Селекцията постепенно се насочва към повишаване на величината на други признаци – живо тегло и млечност. Независимо от това, отделни местни отродия овце запазват своята специфичност и се обособяват в отделни породи, имащи свой ареал на разпространение.
Изграждането на българска текстилна индустрия преди Втората световна война е причина за опитите да се създаде наше мериносово овцевъдство. Те обаче, не са особено успешни и завършват със създаването на няколко чистопородни стада в държавни стопанства чрез внос от породите Меринофлайш и Камволн мерино. Значително по-ефективни са усилията за повишаване на млечността на всички местни породи овце. Създават се и три високомлечни породи – Черноглавата плевенска, Старозагорската и Маришката. Този процес е подпомогнат с интродукция на генетична изменчивост от породите Източнофризийска и Кастилиана бланка.

След Втората световна война икономическите условия в България се измениха рязко. Създадоха се крупни кооперативни и държавни аграрни стопанства. Постепенно в тези структури се формираха ферми от всички видове селскостопански животни, в това число и овцевъдни ферми с размер от 500 до 5000 овце-майки. Създаването на тези ферми бе извършено с използване на наличните местни породи овце от всички направления.

В началото на 50-те години (1950-1953) беше разработена Национална програма за изменение на породността на селскостопанските животни в страната. По това време България стана член на една общност със затворен пазар, поставен под ударите на наложено ембарго за определени суровини, необходими за бързо развиващите се индустрии в тогавашните социалистически страни. Новоизграждащата се модерна текстилна индустрия в България се нуждаеше от големи количества мериносова и кросбредна вълна. Това беше основанието в Националната програма за развитие на овцевъдството да бъде предвидено създаването на тънкорунно, полутънкорунно и цигайско овцевъдство в обем за решаване на тези нужди. Бяха създадени научни колективи и разкрити нови научни звена и формирани селекционни центрове в единна национална система. Бяха разработени специализирани методики за преобразуването на местните породи овце. Беше осигурена собствена база за производство на разплодници, необходими за преобразувателния

процес, използван от отделните научни колективи. В края на 70-те години процесът по създаването на новите популации овце приключи с признаване на създадените породи за български.

В резюмиран вид тук ще представим обема и ареалите на разпространение на отделните популации в края на 80-те години. В края на 70-те години мериносовото овцевъдство беше представено от четири български породи.

Североизточнобългарската тънкорунна порода с два типа – Добруджански и Шуменски, Тракийска тънкорунна порода с два типа – Тракийски и Старозагорски, Карнобатска тънкорунна порода и Дунавска порода. Обемът на тези породи през 1989 г. беше значителен – 1 541 380 майки. То беше локализирано в равнинните райони на страната.

Североизточнобългарската тънкорунна порода имаше общ обем 750 000 овце-майки и породна структура от 146 000 овце, включени в племенно селекционна дейност в 68 крупни ферми;

Тракийската тънкорунна порода с двата вътрепородни типа – Тракийски и Старозагорски, имаше общ обем от 294 000 овце с племенно ядро от 49 000 майки, включени в 44 крупни ферми;

Карнобатската тънкорунна порода беше представена с общ обем от 185 000 овце -майки, от които племенно ядро от 30 000 майки, включени в 16 крупни овцеферми.

Дунавската порода имаше общ обем от 300 000 овце-майки с елитно ядро от 70 000 овце-майки, отглеждани в 35 крупни ферми.

 следва продължение

Академик Цено Хинковски – Минал прогрес / 2 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук