НАРЕДБА 3- Обществено обсъждане

1

време за прочит: 3 минути

17 Февруари бе последния ден, в който можеха да се внесат  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА  ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ през настоящата година.

Министерството действа по правилата и бе даден едномесечен срок на всички заинтересовани да направят своите предложения или изразят съгласие с проекта на Наредбата.

Предложения постъпиха от  седем организации: Национална Био Асоциация, Илин Степанчев, Сдружение „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, Българска Асоциация Биопродукти , проф. Дойчо Димов – РА на Маришката овца,  Организация за развъждане на Автохтонни породи овце в България-град Калофер и  Национален съюз на Говедовъдите в България.

Общо са направени 16  предложения за промени и допълнения. От тях 13 не се приемат, едно се приема частично, едно по принцип и едно се приема изцяло.

Разбира се, че ще почнем от предложението, което е прието и ще бъде отразено в проекта. Предложението е на Националния съюз на говедовъдите в България.

Предложение на НСГБ:

В т. 15 се създава изречение второ:
„При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на приемащата страна по ВМС и това да е отбелязано в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
Тази точка обаче не дава яснота, как ще се докаже реализацията на животни продадени на търговец, пътния лист е до кланица, където животните се колят  на ишлеме  и след това търговеца си реализира месото.
В резултат на тази напълно законна сделка, наши говедовъди и овцевъди са санкционирани защото животните не са насочени към Животновъден обект или не са заклани по тяхна поръчка в кланицата.
В същото време „упражненията” на други фермери за покупко-продажба помежду им и то на минимални цени се приемат за миродавни.
С други думи, едни осигуряват суровина за изхранване на населението, плащат ДДС и данъци, а други изцяло в сивата икономика се ползват от несъвършенството на документа. Настояваме този въпрос да бъде решен, чрез Наредбата.

  • Приема се.
  • Предложението на Национален съюз на Говедовъдите в България е отразено в проекта.

Предложение от Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България

Да се осъществи контрол в ИСАК при заявяването на пасища. Да имат право да заявяват пасища само стопани, които за заявили за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа и необходимите за това животни.

Мотиви: Както дискутирахме на провелата се в МЗХГ среща, така се игнорира възможността за подпомагане на стопани с фиктивно регистрирани животни в системата на БАБХ и незаявяващи ги за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа от опасения от проверки, които могат да установят тези нарушения.

  • Приема се по принцип.
  • Няма корелация между условията за под-помагане по схемите за обвързана подкрепа за животни и заявяването на пасища.

Предложение от Асоциацията на биволовъдите в България

1.Официален документ, чрез който да се доказва мляко(продукция) да бъде само фактура, а не приемо-предавателен протокол. Приемо – предавателните протоколи да доказват продукция само при затворен цикъл, ферма-преработвателно предприятие.

  • Не се приема.
  • Всички документи за доказване на реализация, предвидени в Наредба № 3/2015 г., включително в настоящия проект за нейното изменение и допълнение, реферират към Закона за счетоводството, с изключение на документите, изискуеми по секторното законодателство
  1. Да отпадне доказването на реализация на биволско мляко за изхранване на други видове животни
  • Частично се приема.
  • Въвежда се ограничение за реализиране на добитото биволско мляко, в стопанства, които са заявили за подпомагане над 50 броя биволи, като мляко за изхранване на животни в други стопанства.За всички земеделски стопанствата се запазват и останалите възможности за реализация на мляко

Ще поместим и предложенията, които не са приети.

1 КОМЕНТАР

  1. Няма да има ше ядети буклуци а депутатите нали забугатяха вече да му мисли обикновения българин

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук