СЪОБЩЕНИЕ: Общо събрание на Сдружение “Асоциация за развъждане на Котленската порода овце”- АРКПО гр. Котел

0

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на  Сдружението с нестопанска цел  „Асоциация за развъждане на Котленска порода овце – Котел“ на основание чл.22 ал.1 от Устава, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 06.02.2020г  от 10,30 часа в                                                                        сградата на Община – Котел  при следния

Дневен ред:

  1. Приемане и освобождаване на членове на Асоциацията;
  2. Приемане на Годишен-финансов отчет за 2019 г;
  3. Приемане годишен доклад за дейността на Асоциацията;
  4. Приемане отчет за дейността на УС и КС;
  5. Промени в Устава, съобразен с настъпилите законови промени относно подлежащите на вписване обстоятелства в ТРРЮЛИЦ и промяна относно начина на свикване на общото събрание.

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Юридическите лица, членове на Сдружението на „Асоциация за развъждане на Котленска порода овце – Котел“, участват в Общото събрание, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица. При липса на кворум, на основание чл.26  от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление  – гр. Котел ул. “Браилски бунт“ №20  и гр. Сливен ул. Мишо Тодоров №5 всеки работен ден от 8 до 17 часа.

Надяваме се на 06.02.2020 г да бъдем всички заедно, за да дадем своят принос за израстването на нашето Сдружение и неговото движение напред.

За въпроси и уточнения на:

тел.:  0885 28 44 81     и       тел.:  0889 77 00 16

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук