Фермерите трябва да знаят това

Незнанието не е  извинение. В това вече се увериха всички наши фермери. Дойде ли проверката, никой не пита знаеш ли, незнаеш ли. Щом си се хванал на хорото, трябва и да знаеш стъпките.
В тази връзка, Областният консултативен съвет по животновъдство –гр. Сливен е изпрати писмо до министър Танева, с молба за удължаване срока за привеждане пасищата и ливадите в ред имайки в предвид климатичните условия.
От ОКСЖ ни казаха, че отговора е получен само няколко дни след изпращането на писмото.
Значи можело да се случва и така.
Поздрави за министър Танева и екипа и за бързата реакция.


ОТГОВОР НА МЗХГ:

ОТНОСНО: запитване относно възможността за удължаване на срока по Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние


В отговор на Ваше писмо до Министъра на земеделието, храните и горите с изх. № 10 от 01.08.2019 г., съдържащо запитване относно възможността за удължаване на срока по Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние с оглед спазване на изискванията за извършване на коситба на постоянно затревени площи, Ви уведомявам за следното:

            Съгласно законодателството на ЕС по отношение плащанията по схемите за директно подпомагане, определени мерки за развитие на селските райони, както и за пазарна подкрепа се прилага системата за кръстосано съответствие. Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да бъдат спазвани, за да получат пълния размер на субсидията. Кръстосаното съответствие се състои от Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) и Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). При установяване на неспазване на някое от тях се налага частично или пълно намаление на плащанията. В България стандартите за ДЗЕС се определят със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите.

            До 2014 г., в рамките на Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, с цел осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания посредством Национален стандарт ДЗЕС 4.1 беше предвидено задължение земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи, да извършат минимум 1 коситба за съответната година в срок до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони. От 2015 г. административният акт, регламентиращ изискванията по стандартите за ДЗЕС, е Заповед № РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите,  публикувана на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХГ). Съгласно горецитираната Заповед приложимите Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята са, както следва:

  1. Национален стандарт 1, забраняващ използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

            – с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

            –  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

            –  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

            –  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

  1. Национален стандарт 2, предвиждащ при използване на вода за напояване, земеделският стопанин да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).
  2. Национален стандарт 3, забраняващ пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).
  3. Национален стандарт 4, предвиждащ задължението в земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.
  4. Национален стандарт 5, предвиждащ за ограничаване на ерозията на площи с наклон:

         – за обработваеми земи обработката на почвата да се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

            – за трайни насаждения да се извършва укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата да се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

  1. Национален стандарт 6, забраняващ изгарянето на стърнищата.
  2. Национален стандарт 7, предвиждащ задължението да се запазват и поддържат съществуващите:

            – полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

            – съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

            – постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

            – живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

            Видно от гореизложеното, считано от 2015 г. Национален стандарт ДЗЕС 4.1  отпада и въведеното със същия задължение става неприложимо.

            Друга полезна информация във връзка с Вашето запитване касае постоянно затревените площи в обхвата на мрежата от защитени зони Натура 2000, по отношение на които с цел опазване на дивите птици и техните местообитания чрез ЗИУ 2.7 е предвидена забрана за косене на ливадите с бързодвижеща се техника от периферията към центъра преди 15 юли, но не е предвидена крайна дата, до която е разрешено да се коси.

От ОКСЖ – Сливен обаче допълват:
– През 2016 официално бе удължен срокът, който вече не съществува. Миналата година имаше животновъди с проблеми от проверяващите, защото на 15 август при извършени проверки  тревата е била по-висока от 50 см, а тя е висока, поради невъзможност при дъждовно време да бъде окосена.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук