Нашите професори, нашите учени – професор Радослав Славов

0

Една нова рубрика на Ovce-kozi 
Защо правим това.
Защото нашите животновъди и обществото трябва да знаят за нашите академици, професори, нашите преподаватели  и научни работници, които са допринесли за развитието  животновъдство. Това са хората, които са поставяли основите, тези които са сложили ред в селекцията и сегашните учени, които при доста трудни условия правят не малко за нашата наука.
Нашите читатели, особено по-младите  трябва да знаят кои са академик Цено Хинковски, академик Рада Балевска. Плеядата от професори в овцевъдството, които създадоха много от нашите породи – професорите Райчев, Ралчев, Тянков, Веселин Лазаров, Димитър Танев, Лазарина Михайлова и още много други.


С професор Радослав Славов се запознах през пролетта на далечната 1983 г в с. Съдиево при бонитировката на кочлетата. Заедно с тогавашните корифеи при Тракийската тънкорунна порода – Яко  Кацаров, Иван Бошнаков, Добри Добрев и във фермата влязоха две момчета, облечени с бели манти и с линийки в ръцете. Това бяха професор Славов и сегашния декан на Аграрния факултет при Тракийския университет доцент Димитър Панайотов. Момчетата бързо се ориентираха в обстановката и активно се включиха в оценката на животните.

По него време имахме много породи и много направления и съвсем правилно в института профилираха младите учени. Професор Славов се захвана с полутънкорунното овцевъдство. В Цигайското направление имахме доста учени, но в направлението, което се използваха по-тежките породи, като Меринофлайш, Меринолангволе, Коридели, Северокавказка, трябваше „нова вълна“ учени, където се включи много навреме и много успешно и професор Славов. Искам също да спомена готовността му да помогне на всеки, доброто му отношение към студентите, професионалния опит и знания. За да не си помислите, че го хваля прекалено много, нека ви разкажа за професионалния път на професора.
Михаил Михайлов

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
Роден на  в гр. Ямбол

 • Образование – завършва Висшия институт по Зоотехника и ветеринарна медицина- Стара Загора през 1981 г., зооинженер.
 • Избран и назначен за асистент по овцевъдство – 02.11.1982г
 • Кандидат на с.с. науки (доктор) – от 1990 г.
 • Доктор на с.с. науки – от 2007 г.
 • Професор – от 2008 г.
 • Заместник Декан на АФ – 1999-2007 г.
 • Декан на АФ – от 2008 г.
 • Член на Академичния съвет на ТрУ – от 1995 г.
 • Член на Факултетния съвет на АФ – от 1995 г.
 • Член на СНС по „Развъждане и селекция
 • на селскостопанските животни“ – 2007-2011 г.
 • Член на Балканската федерация по животновъдство „BALNIMALKON“   – от 2002 г
 • Член на Националния консултативен съвет по животновъдство – от 2013 г.
 • Член на Обл. консултативен съвет по животновъдство гр.Бургас – от 2014 г.
 •  Член на Обл. консултативен съвет по животновъдство гр.Стара Загора- от 2015
 • Отговорен редактор на сп. „Agricultural Science and Technologyes“ 2009-2014 г.
 • Член на Редколегията на международно научно On-line списание на Съюза на учените, Ст. Загора „Science and Technology“ – от 2011 г
 • Член на Управителния съвет на“ Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България“ – от 2005г.
 • Член на Управителния съвет на“ Асоциацията за развъждане  на тънкорунни и полутънкорунни породи овце в България“ от 2007 г.
 • Преподава на студентите от специалностите „Зооинженерство“, „Агрономство“, „Аграрно инженерство“, „Екология и опазване на околната среда“, „Рибовъдство и аквакултури“ и „Аграрна икономика“
 • Автор на 132 научни публикации, 6 учебника и учебни помагала, 4 книги, 18 научнопопулярни статии и 2 внедрявания в практиката
 • Научен ръководител на 78 дипломанти – зооинженери
 • Семейно положение – женен, с една дъщеря и един внук
 • Участие в национални и международни научни прояви – конференции, семинари, симпозиуми и др. – България, Македония, Гърция, Турция, Румъния, Норвегия, Холандия , Германия, Франция, САЩ и др.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Прилагане и изследване на различни селекционни подходи в процеса на усъвършенстване на тънкорунни, кросбредни и цигайски овце.
 • Проучване на генеалогичната структура, линейната диференциация, генетичното разнообразие, повторяемостта, генетичните, фенотипните и средовите корелации, оценка на развъдната стойност и генетичните взаимодействия при тънкорунни, кросбредни и цигайски овце.
 • Изследване на генетичния полиморфизъм на кръвносерумните протеини при овце от различни породи и направления.
 • Проучване на физико-механичните и технологичните признаци на мериносова, полумериносова и цигайска вълна, произведена в България и внос от чужбина.
 • Проучване на угоителните, месодайните и кланичните признаци и качеството на месото (аминокиселинен, мастнокиселинен и химичен състав) от агнета и ярета.
 • Изследване на състава (химичен, мастнокиселинен и аминокиселинен), свойствата и технологичните качества на млякото при овце и кози.
 • Проучване на факторното влияние върху икономическата ефективност в овцевъдното производство.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук