Eлховският съд отменил наложена от БАБХ глоба на собственика на “чумната” ферма на Ани Петрова в Болярово

0

Ямболският административен пък не може да гледа въззивното дело. Четирима се отвели, а двама не стигат.

Извършването на нарушението по чл.132, ал.1, т.18 от ЗВМД изисква осъществяване на конкретни фактически действия или бездействия на задълженото лице, с които препятства достъпа на контролните органи на БАБХ до животновъдния обект – това са случаите, в които контролните органи не са допуснати в обекта. Съобразно фактическото описание на нарушението, съдържащо се в АУАН и НП, жалбоподателят Х.Х. *** не е допуснал св. К. и други длъжностни лица от БДБХ – гр. Ямбол до животновъдния обект и животните в него. От събраните по делото доказателства се установи, че на процесната дата и час – 03.08.2018 година в 11.25 часа, жалбоподателят се е намирал в дома си в гр. Болярово на посечения по – горе административен адрес. Видно от показанията на св. К., последният е посетил животновъдния обект, собственост на жалбоподателя на 03.08.2018 година, като е констатирал, че обекта е затворен, а пред обекта са се намирали множество протестиращи, които не допуснали длъжностните лица до обекта, за да изпълнят Заповед № РД 11 – 1349 от 18.07.2018 година на изпълнителния директор на БАБХ. Това наложило св. К. да посети дома на жалбоподателя същия ден, когато против последния е бил съставен АУАН. За съставомерността на процесното нарушение е необходимо да се установи, че при посещението им на място контролните органи са поискали от жалбоподателя да бъдат допуснати в животновъдния обект, но не са били допуснати, какъвто обаче не е настоящият случай. Поведението на жалбоподателя не би могло да бъде квалифицирано като отказ да бъде предоставен достъп до обекта. Същото би могло да се квалифицира като неоказване на съдействие на контролен орган, по смисъла на чл.224, ал.1, т.3 от ЗВМД, да осъществи правомощията си по Заповед № РД 11 – 1349 от 18.07.2018 година на изпълнителния директор на БАБХ. Неоказването на съдействие на контролен орган за изпълнение на служебните му задължения не е равнозначно на противозаконно пречене чрез недопускане на проверяващия в обекта за контрол, каквото поведение би представлявало нарушение по чл.132, ал.1, т.18 от ЗВМД.

Изложените съображения в тяхната цялост предопределят решаващия извод на настоящата съдебна инстанция за незаконосъобразност на наказателното постановление, и като резултат от това – неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № ЧДПЖ – 01 от 23.08.2018 година на Директора на ОДБХ гр. Ямбол, с което на Х.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 417, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е наложено административно наказание глоба в размер на 1900.00 лева за нарушение по чл.132, ал.1, т.18, вр. чл. 137, ал.1, т.1 и т.8 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Районен съдия:

http://www.rs-elhovo.org/spr/00704518/411b2918.htm

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7/8.3.2019 г.

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на осми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. СТАМАТОВА

при секретаря Ст. Панайотова, разгледа докладваното от председателя КАНД № 20 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба от ОДБХ – Ямбол против Решение № 311/19.12.2018 г. по АНД № 411/2018 г. на РС – Елхово.

Съдиите в Административен съд – Ямбол по щат са шест, като до 05.03.2019 г. четирима от тях са се отвели от разглеждане на делото, а останалите двама – съдия Д. П. и съдия В. С. не са достатъчни за формирането на съдебен състав, поради което съдът не е в състояние да разгледа същото. Това налага прекратяване на делото и изпращането му на Върховния административен съд на Република България за определяне на друг съд, който да го разгледа.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 20/2019 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на друг административен съд, който да се произнесе по касационната жалба на ОДБХ – Ямбол против Решение № 311/19.12.2018 г. по АНД № 411/2018 г. на Районен съд – Елхово.

Определението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.

източник:yambolnews

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук