👏 Новата Програма за профиликтика

Официално, излезе  Н А Ц И О Н А Л Н АТА   П Р О Г Р А М А   ЗА  ПРОФИЛАКТИКА,  НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА  БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗООНОЗИТЕ 2019 – 2021 г.

Изпълнението на националната програма има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската Общност – свободно движение на животни и животински продукти на територията на Общността.
Върху 25 страници подробно е написано всичко, от което зависи опазването на животните от заразните заболявания. Програмата е за три годишен период – до 2021 г. Сега следва одобрението ú и излизането на ценника за тарифите за изпълнение на мероприятията. Вероятно той ще е същия, както през миналия период. За това дават идникация някои тълкования в програмата. Погледнато обективно, малко се закъсня с излизането на тези два документа, но ще се разчита експертите на БАБХ, които са водещи по организирането на тази профилактика, да действат бързо и точно. Да не забравяме, че трябва да се осигуряват ваксини, всички знаем, че това става с обществени поръчки, а там правата на изпълнителите са сякаш по-големи от поръчителите.
След поръчките идват и детайлите по провеждането на профилактиката. Най-лошото за животните е ваксинирането им през лятото. Някои казват, нищо им няма, но на практика не е така. Всяко ваксиниране през лятото, не се понася добре от животните – по информация на фермерите. Би било добре преди началото на кампанията фермерите да знаят какво ще плащат, какво няма да плащат. Все пак те участват в тази кампания със своите животни и те са най-заинтересовани всичко да мине по най-добрия начин.

Какво ще плащат фермерите съгласно програмата:

VІІ. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БОЛЕСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ Профилактичните мероприятия се извършват от ветеринарният лекар, сключил договор за ветеринарномедицинско обслужване на съответния животновъден обект, след представена от собственика или упълномощено от него лице схема или план и одобрени от директора на ОДБХ. Използват се само лицензирани за употреба в страната ваксини.  Лабораторно-диагностичните изследвания за отделните болести, се извършват по методи посочени в последното актуализирано издание на Ръководството за стандарти на диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). При внос и износ с трети страни и вътреобщностно движение на живи животни се извършват лабораторни изследвания за сметка на собствениците на животните. Конкретните заболявания, за които е необходимо лабораторно-диагностични изследвания са посочени в здравния сертификат, придружаващ животните, който се издава от официален ветеринарен лекар. Информация за издаването на здравния сертификат и свързаните с това лабораторни изследвания се получава от съответното ОДБХ. Всички извършени мероприятия (ваксинации и лабораторнодиагностични изследвания) на видовете животни подлежащи на идентификация се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).

Общо разходи за ДФЗ и БАБХ за реализиране на профилактичната програма за една година възлиза по отделни дейности и пера сума от над 49 млн. лева. Апетитна сума, която трябва да се използва по най-добрия начин за да намалим до минимум заразните заболявания по животните.

 

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук