100 000 евро подкрепа за младите

2

ОФИЦИАЛНО! На 18 февруари 2019 г. ЕК публикува съобщение за пресата, в което съобщава, че млади фермери и новосъздадени ферми,
ще получат максимум до 100 000 евро подкрепа. 

Освен това, младите земеделски стопани ще се възползват от схемата на необвързано с производството плащане, която се отпуска ежегодно на хектар, отговарящ на условията за подпомагане. Решенията се вземат в контекста на застаряващото население в селското стопанство и обезлюдяването на селата.

Европейският селскостопански сектор се характеризира със застаряващо селскостопанско население. През 2010 г. само 7,5% от земеделските производители са на възраст под 35 години. 53% са над 55 години, а 30% са на възраст над 65 години.

Нашата селскостопанска общност се нуждае от млада „инжекция“ кръв. Въпреки това, новите участници в селското стопанство- млади фермери  дори по-възрастните такива, са изправени пред значителни пречки и рискове.

Бъдещата ОСП признава значението на привличането на млади хора и жени в този сектор и улесняване на развитието на бизнеса в селските райони. Чрез новия начин на работа държавите-членки ясно ще очертаят своя подход и набор от интервенции в подкрепа на обновяването на поколенията в стратегическия план на ОСП. Някои от начините, по които държавите-членки могат да предоставят подкрепа, специфична за младите земеделски производители и развитието на селските предприятия, включва:

  • Разпределяне на най-малко 2% от годишния бюджет за директни плащания за финансови инструменти за млади земеделски производители и нови участници.

Бъдещата ОСП също така ще подпомогне държавите-членки да помогнат  на млади земеделски стопани и стартиращи предприятия в селските райони с максимален праг от 100 000 EUR . Европейската комисия иска да подкрепи финансово, особено жените, които искат да се занимават със селско стопанство.

  • Освен това държавите-членки могат да предоставят допълнителна подкрепа към доходите на младите земеделски стопани, като допълнителната подкрепа. Допълнителна подкрепа ще се изплаща ежегодно, като необвързано с производството плащане на хектар, отговарящ на условията.
  • Държавите-членки ще разполагат с гъвкавостта да използват част от бюджета си от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за да подкрепят и финансират транснационални програми за обучение (напр. Програми „Еразъм“), насочени към млади фермери.

Селските райони представляват между 44% и 80% от всяка страна от ЕС. Тези разнообразни територии играят важна роля в разнообразието на флората, фауната и природната среда. Това  са области, които осигуряват храна и ресурси, които допринасят за заетостта, растежа и просперитета, както и за опазването на културното наследство. Селските райони наистина са  центъра на Европа.

Нашата колективна отговорност е да гарантираме жизнеността на селските райони: укрепването на веригите за създаване на стойност в селските райони и местните производствени мрежи; подпомагане на млади фермери и жени в селското стопанство ; запазване и защита на нашите природни ресурси; стимулиране на иновациите и цифровизацията в селските райони.

Бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) ще играе основна роля при решаването на тези въпроси, като помага на държавите-членки да дадат приоритет и да подкрепят жизнеспособния селски живот и развитието на модерен, устойчив и приобщаващ селскостопански сектор.

Следващата ОСП цели да развие, подкрепи и инвестира в нашите селски общности. Три от деветте цели на следващата ОСП са насочени към:

  1. Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивите гори.
    2. Привличане на млади земеделски стопани и улесняване на развитието на бизнеса в селските райони
    3. Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС върху хранителните и здравни нужди на обществото, включително безопасна, хранителна и устойчива храна, както и на хуманното отношение към животните, се казва в съобщението на пресата.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук