5 – част: Хранене на различни категории овце: – Угояване на агнета и шилета

В 5 части ще ви запознаем с особеностите при храненето на различните категории овце.
Статията е взета от сайта на “Съвети в животновъдството”,  което предполага добро познаване на материала.


С угояването се цели да се увеличи добивът на месо от животните, да се подобрят кланичните и вкусовите му качества.

В нашата страна се практикува угояване предимно на агнета и шилета. В зависимост от производствените задачи и пазара се използват следните схеми за отбиване и угояване:

  1. Отбиване на агнета на 1-3-дневна възраст и хранене с млекозаместител до 35-дневна възраст. След това агнетата се угояват интензивно или полуинтензивно до 105-150-дневна възраст и живо тегло 30-40 кг.
  2. Отбиване на агнета на 20-21-дневна възраст и живо тегло 8 кг. През първите 10-15 дни след отбиването, на агнетата им се осигурява смеска с участие на животински протеин (сухо мляко, рибено брашно и др.). След 30-35- дневна възраст, храните с протеин от животински произход се изключват и агнетата се подлагат на интензивно или полуинтензивно угояване, както при схема 1.
  3. Отбиване на агнетата на 30-40-дневна възраст и живо тегло 10-12 кг.

Тази схема на отбиване е най-сигурна, с най-малко рискове за отпадане на агнетата и може да се прилага при всички направления и породи.

След отбиването агнетата се угояват интензивно до 100-120-дневна възраст. Интензивното угояване се осъществява чрез хранене с люцерново или ливадно сено на воля и определено количество концентратна смеска.

Същият автор препоръчва до достигане на жива маса 25 кг. да се изхранва концентратна смеска с 16% суров протеин, от 25 до 35 кг. с 14%, а след това с 9-10% (като може да се състои само от зърнени фуражи).
Други автори са на мнение, че през целия угоителен период трябва да се изхранва стартерна смеска с високо съдържание на суров протеин (18%).
Намаляването на протеина в смеската след 60-дневна възраст според тях води до понижаване на дневния прираст, нарастване разхода на фураж за 1 кг.прираст и увеличаване количеството на вътрешните и подкожните тлъстини.
Широко използвана практика е интензивно угояване на агнета с целодажбени смески (в насипно и гранулирано състояние).
Смеската се предоставя на агнетата на воля, като с увеличаване на възрастта и живото тегло, консумацията нараства – от 0,7-0,8 в началото до 1,5-1,6 кг. в края на угоителния период (100-120 дни). Подобни смески с минимум 20% люцерново брашно предлагат Хинковски, Палиев и Стоянов (1981).

  1. Отбиване на 2-2,5-месечна възраст при живо тегло 18-20 кг. и угояване до 7-8-месечна възраст. Тази схема (угояване на шилета) се използва предимно
    в полупланинските и планински райони на страната, в които има подходящи пасища с добър тревен състав. Освен пашата, животните могат да се подхранват и с 0,2-0,4 кд концентриран фураж за достигане на по-висок дневен прираст 150-180 д. Към края на угоителния период (есента) шилетата достигат 35-40 кг.

В някои случаи се налага интензивно оборно доугояване на шилетата с по- ниско живо тегло в продължение на 30-40 дни. За тази цел се използват целодажбени смески с груби фуражи (сено, слама, царевичак, какалашки и др.) и концентриран фураж. Подобно доугояване се извършва и при слабите бракувани овце-майки преди предаването им за клане.
Един месец преди предаването на животните за клане се стрижат, като по този начин от вълната се получават допълнителни приходи.

Източник: Съвети в земеделието


Хранене на различни категории овце;
1 – част: Хранене на бременни овце;
2 – част: Хранене на лактиращи овце;
3 – част: Хранене на кочове;
4 – част: Хранене на агнета и шилета за разплод;
5 – част: Угояване на агнета и шилета;

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук