Наредба 6 е в сила от 12.01.2018 г – идентификация

0

Промените в НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г.
ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.

В сила от 15.10.2013 г.Издадена от министъра на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.

мина, както се казва, по терлици, при обсъждането и вече е обнародвана в ДВ, и единствено остава да се изпълнява.

По интересните моменти за овцевъдството в Наредбата се свеждат до следното:

Чл. 2. (1) Идентификационните средства определят еднозначно животното, на което са поставени, или пчелното семейство. Чрез идентификационните средства се свързват данните за животните и пчелните семейства, въвеждани, съхранявани и обработвани в ИИС.

(2) Идентификационните средства за животните и пчелните семейства са:

 1. ушна марка;
 2. електронни средства за идентификация:
  а) електронна ушна марка;
  б) инжектируем транспондер;

(4) Идентификационните средства са единични или в комплект. Всяка част на комплекта има един и същ номер:

 1. комплектът се състои от:
  а) две ушни марки;
  б) ушна марка и електронна ушна марка;
  в) (нова – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушна марка и търбушен болус или две ушни марки и търбушен болус;
 1. средствата за идентификация, които се използват поединично, са:
  а) ушна марка;
  б) инжектируем транспондер;

(6) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Всеки номер на идентификационното средство е уникален.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Ушните марки са:

 1. изработени от гъвкав, пластичен материал;
 2. защитени от фалшифициране, лесно да се разчитат през целия живот на животното и надписът им да не може да се заличава;
 3. направени така, че след поставяне на животното да останат на мястото на поставяне, да не причиняват болка или вреда;
 4. от две части – “мъжка” и “женска”, като мъжкият елемент да има усилен пробивен връх.

(2) Ушните марки не могат да се използват повторно.

(3) Когато за идентификация на животно се използват две ушни марки, те се поставят на лявото и дясното ухо на животното и съдържат една и съща информация.

5) Ушна марка за дребни преживни животни и свине, която се поставя на мястото на загубена или повредена или на която надписът не може да бъде разчетен, може да съдържа различен номер, като се осигурява връзка между стария и новия номер на ушната марка в ИИС.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационното средство е негодно за използване:

 1. при производствен дефект;
 2. ако вече е използвано;
 3. когато не отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 5.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства се считат за невалидни:

 1. при пълна или частична невъзможност да се разчита надписът/номерът им;
 2. (доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) когато животното, на което са били поставени, или пчелното семейство, което е било идентифицирано, е умряло;
 3. при повреждане по време на поставянето им.

(2) Комплект се обявява за невалиден, когато всичките му части са обявени за невалидни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства се обявяват за невалидни от лицето, на което са зачислени към момента на обявяването, чрез съставяне на протокол, който предоставя на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава образец на протокола.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства, обявени за невалидни по реда на ал. 3, се предоставят в ОДБХ.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Невалидните идентификационни средства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците.

 1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) комплект – ушна марка и електронна ушна марка или ушна марка и търбушен болус за дребни преживни животни (ДПЖ);

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за ДПЖ отговарят на следните специфични изисквания:

 1. (доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка и със син цвят, когато е в комплект с търбушен болус;
 2. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка, е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят;
 3. (изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушните и електронните ушни марки се състоят от две части със:
  а) минимални размери: дължина 25 мм и ширина 15 мм, като минималната квадратура е 5 кв. см;
  б) максимални размери: дължина 60 мм и ширина 40 мм, като максималната квадратура е 20 кв. см;
 1. (доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) структурата на номера на ушните марки и електронните ушни марки е следната: BG ХХХ XXXXXXXXX, като BG е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) надписите на мъжката част на ушната и електронната ушна марка са в черен цвят, разположени на три реда, с размери: минимална височина на символите на първия ред – 4 мм, минимална височина на цифрите на втория ред – 4 мм; минимална височина на цифрите на третия ред – 5 мм, и ширина 4 мм:

BG ХХХ
XXXXX
XXXX;

 1. надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка, съответстват на номера на чипа, като първите три цифри от номера на чипа (100) се визуализират в надписа с двубуквения код на страната (BG) в съответствие със стандарт ISO 3166;
 2. електронните ушни марки за ДПЖ трябва да са тествани в акредитирана лаборатория и да отговарят на изискванията, посочени в глава ІV от Приложението на Решение на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО по отношение на насоки и процедури за електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (2006/968/ЕО);
 3. (нова – ДВ, бр. 32 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) единичната ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст само в месодобивни предприятия на територията на страната, се поставя на дясното ухо и е със зелен цвят и отговаря на изискванията на т. 3 – 5 и 11 и на чл. 3, ал. 1 и 2;
 4. (нова – ДВ, бр. 32 от 2014 г.) ДПЖ, които са идентифицирани в съответствие с т. 8, но впоследствие са предназначени за отглеждане след навършване на 12-месечна възраст или за вътреобщностна търговия, или за износ за трети страни, трябва да бъдат идентифицирани в съответствие с точки от 1 – 7, за да се осигури цялостна проследяемост на всяко животно обратно до стопанството, в което е родено;
 5. (нова – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXXXXX, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
 6. (нова – ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) надписите на мъжката част на ушната и електронната ушна марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на транспондера, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ДПЖ, или съответстващ на номера на марката по т. 8.

Овцевъд и Козевъд

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук